Categorieën

Het leven na de dood en bijna dood ervaringen

trap

Het leven na de dood en Bijna Dood Ervaringen Deel 1

Ja dames en heren hoe zou het voelen om Dood te zijn.

Meer van hetzelfde zoals op aarde.

Of misschien een leven in hemelse of helse sferen.

Of toch maar gelijk onsterfelijk bewust.

Zou dit laatste pas echt Leven zijn.

Waarom bent u dan nog hier?

Om iets te leren?

Om iets uit te werken?

Om eeuwige schulden af te lossen?

Of gewoon om te spelen.

Waarom bent u hier?

En hoe ziet het er aan de andere kant voor U uit.

Anders dan hier.

Of hetzelfde.

Hoe het er voor u aan de andere kant uitziet heeft alleen te maken met uw bewustzijn.

Is dit nog sterfelijk bewust dan komt u automatisch in de astrale of celestiale sferen terecht van de sterfelijken.

Sterfelijken die zich klaarmaken c.q. voorbereiden op een nieuwe incarnatie op aarde.

Is uw bewustzijn op aarde al onsterfelijk dan bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt. Zowel binnen als buiten De c.q. Uw schepping.

Na uw fysieke sterven bepaald uw bewustzijn dus waar u naartoe gaat.

En aldaar komt u gelijkgezinden tegen.

Dus mensen die over hetzelfde bewustzijn beschikken.

Hetzelfde bewustzijn dat we kunnen vergelijken met de manier waarop u vandaag denkt.

Bewustzijn heeft dus alles met uw gedachten te maken.

Bewustzijn = Gedachten

Mensen met dezelfde gedachten trekken elkaar niet alleen op aarde aan maar ook in de sferen na de fysieke dood.

Nog meer dan op aarde gaat u dus na uw fysieke dood om met gelijkgezinden, gelijkbewusten ofwel zij die hetzelfde denken als U.

Dus hoogmoedigen komen in een straat met alleen maar hoogmoedigen te wonen.

Dus deemoedigen komen in een straat met alleen maar deemoedigen te wonen.

Dus machtswellustelingen komen in een straat met alleen maar machtswellustelingen te wonen.

Dus saamhorigen komen in een straat met alleen maar saamhorigen te wonen.

Dus hebzuchtigen komen in een straat met alleen maar hebzuchtigen te wonen.

Dus onbaatzuchtigen komen in een straat met alleen maar onbaatzuchtigen te wonen.

En natuurlijk combinaties van bovengenoemde zaken en de overige 27 + 27  innerlijke stressveroorzakers (zie Boek De Nieuwe Dokters Deel 1).

Het mooie van deze indeling op aarde en in de astrale en celestiale sferen is dat u dus letterlijk de hele dag de spiegel voorgehouden krijgt.

U komt dus de hele dag letterlijk uzelf tegen.

Misschien kunt u nu ook begrijpen dat wij altijd zeggen dat het oordelen van een ander gelijk staat met het zelf (ver)oordelen.

Want wees nou eens eerlijk tegen uzelf.

Kijk eens in uw eigen spiegel.

Komen er wel eens tegenstrijdige Hoogmoedige, Deemoedige, Machtswellustige, Saamhorige, Hebzuchtige, Onbaatzuchtige etc. etc. gedachten bij U op.

Ja toch.

En aan welk soort gedachten besteed u per dag de meeste tijd.

Nou dan weet u precies waar u na uw fysieke dood terecht komt.

De vraag is of u dit prettig zou vinden.

Zo ja dan gewoon lekker doorgaan en genieten van uw spel.

Zo nee dan wordt het de hoogste tijd om van gedachten c.q. bewustzijn te veranderen.

Stel uzelf eens de vraag met welk soort mensen u na uw fysieke dood zou willen samenleven.

Stel eens een profiel schets op aan de hand van de 27+27 innerlijke stressveroorzakers.

Of misschien besluit u wel helemaal te stoppen met denken wat niet meer is dan het stoppen van al uw tegenstrijdige gedachten van goed en kwaad.

Dat kan immers ook.

Volledig stoppen met denken heeft immers tot gevolg dat u De c.q. Uw schepping volledig ontstijgt en weer volledig vrij bent om te gaan en staan waar u wilt.

Onsterfelijk Bewustzijn dus.

Maar misschien bent u hier nog niet aan toe.

Dus laten we nog even teruggaan naar de vraag:

Wat u aan uzelf zou willen veranderen om in een meer bewuste sfeer c.q. astrale of celestiale wereld na uw fysieke dood te komen.

Een wereld die u wederom voorbereid op een leven op aarde.

Ja dat dan weer wel.

Toch maar gelijk naar huis dan.

Uw ware huis.

Het is zoals altijd helemaal aan U.

En aan U AL-EEN

Want AL-EEN U Bent De Weg

Want AL-EEN U Bent 100% Verantwoordelijk voor uw Leven

Want AL-EEN U Bent 100% Verantwoordelijk voor uw Lijden

Dus U zegt het maar.

Waar gaan we vanavond naar toe.

Waar gaan we vanavond naar toe op WEG

Naar de Bron in Uzelf

Naar het Universele Spel in Uzelf

Naar de Aardse strijd in Uzelf.

U mag kiezen.

Maar voordat u kiest laten we u in “Het leven na de dood en bijna dood ervaringen Deel 2” eerst even zien wat de mogelijke geschiedenis c.q. oorspong van de fysieke mensheid is.

Mogelijk omdat u uiteindelijk zelf bepaald wat wel en niet waar is.

Dus volg nooit een ander maar onderzoek altijd eerst of iets wel of niet waar voor U is.

Onderzoek en volg Uzelf.

Onderzoek en volg Uw Eigen Weg

De weg naar uw Ware Zelf

De weg naar Huis.

 

tunnel

Het leven na de dood en Bijna Dood Ervaringen Deel 2

BIJNA DOOD ERVARINGEN BDE

Is het leven na de dood hetzelfde als op aarde

 

babel

Is het leven na de dood hetzelfde als op aarde.

Een uitermate belangrijke vraag voor alle aanwezigen.

Want wat gebeurt er wanneer je aan het eind van je leven niet gered wordt door iets of iemand buiten je.

Dat je er gewoon net zoals op aarde helemaal AL-EEN voorstaat.

Dat er behalve een versnelling in ruimte en tijd niets in je leven na de dood veranderd.

Dat je gewoon dezelfde blijft.

Dezelfde omdat je voor de fysieke dood niet van bewustzijn c.q. gedachten bent veranderd.

Dezelfde angsten

Dezelfde liefdes

Dezelfde vijanden

Dezelfde vrienden

Dus meer van hetzelfde.

Met of zonder fysiek lichaam.

Dan wordt het sterven wel even schrikken.

Geen bevrijding maar gewoon hetzelfde leven c.q. lijden.

Wilt U dat?

Wilt U dat echt?

Wilt U echt op de huidige voet na de fysieke dood doorgaan?

Nou dan moet u vooral niet van bewustzijn c.q. gedachten veranderen.

Maar gewoon lekker doorgaan met het genieten van uw huidige schepping.

En voor hen die hier geen genoegen mee nemen het volgende.

WIE IN DE ZAAL HEEFT ER WEL EENS EEN BIJNA DOOD ERVARING OFWEL BDE GEHAD

Wie in de zaal heeft wel eens een Bijna Bood Ervaring ofwel BDE gehad?

Wie in de zaal heeft wel eens aan After Death Communication gedaan?

Wie in de zaal heeft wel eens contact gehad met Buitenaardse Wezens?

Wie in de zaal beschikt over het Derde Oog?

Wie in de zaal heeft wel eens in Coma gelegen?

Wie in de zaal heeft wel eens aan Remote Viewing gedaan?

Wie in de zaal heeft wel eens een Heldere Droom ofwel Lucid Dream gehad?

Wie in de zaal kent zowel het leven voor en na de fysieke dood?

Wie?

BDE Verhaal 1 __________________

BDE Verhaal 2 __________________

BDE Verhaal 3__________________

Deze mensen weten dus een ding en dat is…

Dat je NOOIT DOOD GAAT!

En dat weten ze zeker.

Maar waarom komen ze dan allemaal weer terug op aarde na deze vaak prachtige ervaring.

Een ervaring waar hun onvoorwaardelijke liefde, volledige weten, directe creatie vermogens, reizen in ruimte en tijd, helderziendheid, telepathie, voorspellende gevoelens, déjà vu’s, verhoogde intuïtie, buitenlichamelijke ervaringen, helende krachten etc. voor korte duur volledig hersteld werden om hen te herinneren aan wie zij eens echt zijn geweest.

Waarom is hun vraag.

Waarom terugkeren naar een wereld waar geen onvoorwaardelijke liefde heerst en iedereen te kampen heeft met ziekte, ongeluk en lijden.

Waarom?

Omdat ook deze mensen hun onverwerkte verleden nog niet uitgewerkt hebben en dus nog niet in staat zijn hun onevenwichtige c.q. tegenstrijdige gedachten stop te zetten.

Met als gevolg dat ze de ene keer een prachtige Bijna Dood Ervaring (BDE), After Death Communication (ADC), Buitenaardse Contacten (Open Contacts), Coma, Remote Viewing, Heldere Droom, Lucid Dream ervaring hebben en de andere keer een helse.

Hier komt nog bij dat er tegenwoordig zoveel chemische en hallucinerende middelen legaal aan ons water voedsel en lucht worden toegevoegd dat de meest mensen helemaal het verschil niet meer kunnen zien tussen een Bewuste Ervaring en een door deze Chemische en Hallucinerende middelen, welke de hersenen c.q. onze gedachten manipuleren, opgewekte kunstmatige ervaring. De beste remedie hiertegen is stoppen met het drinken en eten van geproceste voedingsmiddelen en/of het stoppen met denken

Want dames en heren waar uw bewustzijn is daar bent uzelf in ruimte en tijd.

Uw hersenen zorgen er alleen maar voor dat u de nog niet uitgewerkte levens c.q. onevenwichtige ervaringen gedownload worden om uit te werken op deze prachtige aardse planeet.

Deze prachtige aardse uitwerk planeet waar door het aantrekken van een aards lichaam uw onevenwichtige en tegenstrijdige gedachten zich niet direct, zoals in de astrale en celestiale sferen, maar vertraagd manifesteren in ruimte en tijd.

In de astrale sferen vinden wereldoorlogen, genocide, eugenics, moord, doodslag, verkrachting, martelen, leugens en bedrog etc. direct plaats zodra u hierover denkt.

In de aardse sferen moet u uw gedachten eerst omzetten in aardse woorden en daden voordat deze pas echt plaatsvinden.

En deze vertraging in ruimte en tijd geeft u op aarde de tijd om nog eens rustig onsterfelijk bewust na te voelen of het wel verstandig is om uw gedachten ook daadwerkelijk om te zetten in daden welke u alleen maar weerhouden om weer onsterfelijk gezond en gelukkig te genieten van het (ware) leven.

Wij hopen dat u nu beter begrijpt waarom alle mensen met een Bijna Dood Ervaring (BDE), After Death Communication (ADC), Buitenaardse Contacten (Open Contact), Coma, Remote Viewing, Heldere Droom ofwel Lucid Dream ervaring weer terugkeren op aarde.

Op aarde breng je immers de theorie van een onsterfelijk bewustzijn welke je in de astrale en celestiale sferen geleerd hebt daadwerkelijk in praktijk.

Op aarde oefen je het onsterfelijke bewustzijn met zachte hand om het straks na uw fysieke dood ook in gedachten weer te zijn.

Onsterfelijk bewust binnen of buiten ruimte en tijd.

Het is maar wat u leuk vindt.

P.S. Uw hersenen hebben dus niets met uw onsterfelijke bewustzijn te maken maar zijn alleen gecreëerd om uw onverwerkte levens en ervaringen c.q. tegenstrijdige gedachten als download te ontvangen waarna ze in de trage aardse stof uitgewerkt kunnen worden. En dit gebeurt net zolang totdat u onsterfelijk bewust bent geworden waardoor onbewuste incarnaties niet meer nodig zijn.

Wist u trouwens dat bij kinderen tot rond de 6 jaar het onsterfelijke bewustzijn vaak nog helemaal in takt is en er nog maar heel weinig onverwerkte levens en ervaringen c.q. tegenstrijdige gedachten in de hersenen zijn gedownload. Het gevolg is dat kinderen van rond deze leeftijd gewoon blijven functioneren als men, volgens de Lancet wetenschappers, een groot deel van de hersenen verwijderd.

Wist u trouwens ook dat door “Mind Control” Transcraniele Magnetische Stimulatie (TMS), welke vandaag massaal wordt toegepast bij GSM, UMTS, GPS, WiFi, WiMax, MRI scans, Bestralings Therapieën, Magnetron, Hoogspanningsmasten en alle Elektromagnetische apparatuur in uw huis, kantoor, auto, boot of vliegtuig uw hersenactiviteiten beïnvloed kunnen worden waardoor u, wanneer u nog niet beschikt over een onsterfelijk bewustzijn, niet meer in staat bent uw onverwerkte verleden uit te werken waardoor u letterlijk gevangen blijft in dit sterfelijke bewustzijn. Wist u dat deze Mini Orion Mind Control apparatuur u blind houdt voor het eeuwige leven en dus de onsterfelijkheid. Zie de Orion Kronieken Deel 1 t/m 3 voor meer informatie.

Wist u dat de Mind Control chemische en hallucinerende middelen die tegenwoordig in uw voedsel, drinkwater en lucht zitten hetzelfde effect hebben als de elektromagnetische beïnvloeding c.q. manipulatie van uw hersenen.

Heeft u al onsterfelijk bewust uitgewerkt waarom deze zaken in uw lucht (middels straling), water en voedsel zitten. Al deze zaken zitten in uw lucht, water en voedsel om u te herinneren aan uw onuitgewerkte Orion verleden. Zie de Orion Kronieken Deel 1 t/m 3 voor meer informatie. Dus oordeel deze ontwikkelingen op aarde niet. Zij zijn niet goed of slecht maar helpen u alleen te herinneren aan wie u zelf eens als veroorzaker c.q. medeplichtige was van deze verstoringen.

HET ZAL UW LEVEN VOOR EENS EN VOOR ALTIJD VERANDEREN

Een Bijna Dood Ervaring BDE, After Death Communication (ADC), Buitenaardse Contacten (Open Contact), Coma, Remote Viewing en Heldere Droom ofwel Lucid Dream ervaring verandert uw leven voor eens en voor altijd.

Waarom?

Omdat u anders dan andere mensen HET NU ZEKER BEGRIJPT!

HET ZEKERE BEGRIJPEN VAN ONSTERFELIJKHEID!

Want  alleen wanneer de mens iets persoonlijk ervaart dan gaat hij het pas begrijpen en geloven.

Iets weten is dus heel wat anders dan begrijpen.

Dingen weten doen we immers allemaal.

Daar staan de bibliotheken mee vol.

Wetenschap noemen ze dit op aarde.

Wij praten hier echter over WetenScheppen.

Weten Scheppen als voorbode voor Begrijpen.

Begrijpen door het zelf eerst te ervaren.

Hoe kan iedereen iets waarvan we vermoeden dat het waar is gaan begrijpen.

Natuurlijk niet door een geforceerde Bijna Dood Ervaring BDE of Coma te bewerkstelligen.

De mensen die dit op een onnatuurlijke (Flatline) manier doen vallen zonder meer in helse sferen en ervaringen terug.

Ook onbewuste zelfmoord als vluchtpoging valt in deze categorie.

U bent immers niet voor niets op deze mooie uitwerkplaneet.

Een Bijna Dood Ervaring BDE, Coma c.q. Flatline OVERKOMT DE MENS die het op dat moment nodig heeft om deze te ervaren.

Te ervaren om verder te gaan op zijn of haar eigen Levensweg.

De weg van volledige zelfkennis en dus het eeuwige leven.

Alle andere mensen die dit nog niet spontaan is overkomen raden wij dan ook aan om hiervan af te blijven.

Als het in de toekomst nodig is dat u een Bijna Dood Ervaring BDE of Coma ondergaat dan zal dit spontaan geschieden.

Voor hen die vandaag of morgen toch op een natuurlijke manier een kijkje willen nemen voorbij de fysieke dood zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Helder Dromen ofwel Lucid Dreaming
  2. Remote Viewing

Ad 1. Helder Dromen (*) Ofwel Lucid Dreaming is de techniek die u in staat stelt bewust dromen op te wekken en in deze dromen bewust te bewegen in ruimte en tijd. Het zijn dus dromen die u zich na een sessie ook daadwerkelijk kunt herinneren. Iets wat bij normaal c.q. onbewust dromen bijna niet het geval is.

Ad 2. Remote Viewing is de techniek die u in staat stelt om uw bewustzijn  bewust in ruimte en tijd te verplaatsen. Deze techniek is te vergelijken met Helder Dromen maar is iets meer wetenschappelijk dan wetenscheppelijk van aard.

(*) Dromen zijn geen bedrog maar een kijkje in de andere werelden waar u tijdens uw aardse slaap en na uw fysieke dood in verkeerd.

Waarom zou u van een van deze twee technieken gebruikmaken om het leven na de fysieke dood in ruimte en tijd te verkennen.

Ja daar kunnen verschillende redenen voor zijn.

Uit pure interesse.

Omdat u het hier op aarde niet meer ziet zitten.

Pure interesse is natuurlijk een wijze raadgever terwijl het vluchten voor uzelf een slechte raadgever is.

Wij raden daarom ook iedereen die een Lucid Dream of Remote Viewing sessie wil volgen eerst aan om De Grote Bewustzijnsverandering (De Nieuwe Dokters) Deel 1 t/m 7 te lezen en in praktijk te brengen.

In ruimte en tijd surfen met een angstig, vluchtend, onevenwichtig en tegenstrijdig bewustzijn kan u in zeer helse werelden doen terechtkomen.

En dan neemt de Angst voor de fysieke dood alleen maar toe i.p.v af.

Maar laten we er vandaag vanuit gaan dat u De Grote Bewustzijnsverandering Deel 1 t/m 7 al in de afgelopen jaren doorlopen heeft.

Dan staan u schitterende zaken met behulp van een Lucid Dream of Remote Viewing sessie te wachten.

Zaken die u voor de rest van uw leven op aarde zult koesteren.

Zaken waardoor u weer van het aardse leven gaat genieten.

Zaken die u als voorbereiding op een leven na de dood kunt gebruiken.

Allereerst zal uw Angst voor de dood volledig verdwijnen.

Ten tweede zult u volledig begrijpen waarom u op aarde gekomen bent.

Ten derde zal u door uw connectie met de onsterfelijke werelden de beschikking krijgen over energie en informatie die u kan helpen bij de transformatie van een persoon met een sterfelijk bewustzijn naar een persoon met een onsterfelijk bewustzijn.

Vanavond heeft u al van een aantal personen met een Bijna Dood Ervaring BDE, After Death Commication ADC, Buitenaardse Contacten (Open Contact), Coma, Remote Viewing en/of Heldere Droom c.q. Lucid Dream ervaring gehoord van wat voor soort energie en informatie zij ontvangen hebben in de afgelopen jaren.

En hoewel een aantal elementen van deze ervaringen op elkaar lijken zitten er altijd unieke aspecten voor u persoonlijk aan.

Alle wegen naar huis zijn immers uniek zo ook de ervaringen die je nodig hebt om weer stap voor stap naar huis te gaan.

Hieronder volgen de fasen die de meeste mensen met een Bijna Dood Ervaring doorlopen en de ervaringen die ze tijdens en na de Bijna Dood ervaring hebben.

De FASEN van de Bijna Dood Ervaring BDE:

Fase 1: Angst voor en vechten tegen de Dood c.q. Overgang

Fase 2: Loslaten Angst waarna een gevoel van Vrede en Rust ontstaat.

Fase 3: Men constateert dat alle aardse fysieke pijnen zijn verdwenen.

Fase 4: Men beseft dat men daadwerkelijk fysiek is overleden maar het bewustzijn leeft door.

Fase 5. Het verblijf in een donkere ruimte en/of tunnelervaring.

Fase 6. Het waarnemen van een nieuwe wereld aan het eind van de tunnel en het ontmoeten van bekenden.

Fase 7. De Film des Levens.

Fase 8. De Grens.

Fase 9. De Terugkeer en Tweede Kans.

Fase 10. De Grote Bewustzijnsverandering.

Ad 1. Alleen op deze aarde wordt ons geleerd dat mensen maar een leven hebben, er maar een planeet met leven is in het Multiversum en er maar een aardse God bestaat. Alleen op deze aarde hebben we de werelden van de levenden en de doden van elkaar losgekoppeld. Zie voor meer informatie de Orion Kronieken Deel 1 t/m 3. Angst is dus iets heel onnatuurlijks en bestaat alleen in het land c.q. aardse wereld der blinden.

 

Ad 2. Ieder mens weet dat hij of zij vroeg of laat de strijd tegen het fysiek ouder worden c.q. fysiek dood gaan zal verliezen. Het is dan ook zaak om vredig en rustig over te gaan. Rustig overgaan is eenvoudig te bewerkstelligen door al op deze aarde een onsterfelijk bewustzijn op te bouwen middels Heldere Dromen c.q. Lucid Dreaming en Remote Viewing technieken c.q sessies. Op basis van de energie en informatie die u tijdens deze sessies krijgt lost u uw onverwerkte verleden op waardoor uw angsten, vrezen, schuldgevoelens, illusies en aardse verwarringen als sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.

Ad 3. Zodra uw bewustzijn uw lichaam heeft verlaten verdwijnen ook alle aardse pijnen die met het lichaam verbonden zijn. Men moet echter goed begrijpen dat het aardse lichaam en de daarbij behorende pijnen een uitermate belangrijk instrument is om u te waarschuwen wanneer u weer eens te ver gaat met het produceren van extreem onevenwichtige c.q. tegenstrijdige gedachten. Uw extreem onevenwichtige c.q. tegenstrijdige gedachten manifesteren zich immers vroeg of laat altijd in uw lichaam. Uw lichaam is dus in stof vervatte gedachten die u eraan herinneren wat u nog op te lossen c.q. te verwerken heeft in dit en vorige levens. Luister dus naar uw lichaam is dan ook naast Ken Uzelf een van de belangrijkste credo’s van De Nieuwe Dokters.

Ad 4. Zodra men uit het lichaam is getreden zien de meeste mensen zichzelf liggen. Deze constatering en herkenning doet de mens beseffen dat men daadwerkelijk fysiek overleden is maar het leven gewoon doorgaat na de dood. Tevens begint men te beseffen dat ruimte en tijd anders functioneren in een leven na de fysieke dood. Je gedachten gaan bepalen wie, wat en waar je in ruimte en tijd bent en wel op het moment dat je erover denkt.

Ad 5. Zodra men het aardse leven heeft losgelaten, vele mensen die definitief dood gaan blijven vaak tot en met de begrafenis op aarde om afscheid te nemen van hun vrienden en familie, komt men in een overgangsruimte. Voor de een is dit een donkere ruimte met in de verte een klein lichtpuntje voor de andere een tunnel van licht. Ook hier is het weer de mate van onsterfelijk bewustzijn die de mens van de aarde meeneemt naar de nieuwe wereld. Hoe angstiger, vrezender, schuldiger en verwarder men zich voelt hoe langer de donker ruimte en tunnel ervaring zal duren. Voor mensen die vast lijken te zitten in de donkere kamer of tunnel en er zelf niet uitkomen is een belangrijke tip om in uw gedachten om hulp te vragen. U zult dan altijd zien dat er iets of iemand naar u toe komt om u de weg c.q. de juiste gedachten te wijzen. Wees dus niet bang, er is altijd hulp en een uitweg voor iedereen. Mensen die al op aarde over een onsterfelijk bewustzijn beschikken hebben trouwens geen donkere kamer of tunnel ervaring omdat zij al volledig verbonden waren met de andere werelden. Voor hen bestonden er al geen grenzen tussen leven en dood.

Ad 6. Net als bij de definitieve fysieke dood zijn er mensen met een BDE ervaring die blijven hangen op aarde. Voor BDE’ers is dit vaak een donkere kamer met een minuscuul lichtpuntje dat onbereikbaar schijnt te zijn. Deze mensen noemen wij aardegebonden zielen. Zielen die over het algemeen door schuldgevoelens vinden dat ze eerst nog iets goed te maken hebben op deze aardse voordat zij van zichzelf over mogen gaan. Naast hen met schuldgevoelens komen we ook vele mensen met kwaadheid-, boosheid-, haat- en wraakgevoelens tegen die als aarde gebonden zielen blijven hangen omdat zij nog hun gelijk c.q. recht willen halen. Alle aardegebonden zielen kent u op aarde als spoken, geesten, entiteiten, onweer, natuurrampen etc. Tegen al deze aardegebonden zielen willen wij vandaag zeggen om de aarde los te laten omdat de huidige cyclus aflopende is en het de hoogste tijd is om naar andere meer bewuste sferen te gaan. Voor hen die al op een meer bewuste manier de aarde hebben losgelaten verschijnt er een welkomswereld. Deze welkomswereld is vrij neutraal voor alle mensen. Een wereld die er vaak bij uw bewustzijn passend prachtig uitziet en waar men vaak oude bekenden, vrienden, familie, geliefden en vaak een persoonlijke LICHTGIDS tegenkomt. Kortom men wordt op zijn of haar gemak gesteld in een vaak voor mensen met een sterfelijk bewustzijn toch wat verwarrende situatie.

Ad 7. Na enige tijd wordt men zich gewaar van de mogelijkheid om inzicht te krijgen in al uw levensvragen van Wie Ben Ik, Waar Kom Ik Vandaan, Waarom Ben Ik Op aarde Geweest, Waar Ga Ik Nu Naartoe etc. Het is zaak om deze LEVENS schouw zonder oordeel van goed of kwaad of schuldgevoelens te laten gebeuren. Hierbij helpt dat u er uiteindelijk als onsterfelijk bewuste achter zult komen dat er geen goed of kwaad bestaat en u nooit fouten in uw leven heeft gemaakt en dus alles precies gelopen is zoals het zou moeten lopen. Nog sterker, zoals u dat eens zelf gecreëerd heeft In Den Beginne van uw Schepping. Wanneer u al op deze aarde een onsterfelijk bewustzijn heeft gecreëerd is deze LEVENS schouw niet meer nodig omdat u al uw vorige levens, verleden, heden en toekomst al kent en u alleen maar op aarde was om te spelen en/of uzelf in al uw volledigheid te  ervaren.

Ad 8. De grens maakt onderscheid tussen fysiek stervende mensen die met hun huidige bewustzijn NIETS meer willen of kunnen leren op aarde en mensen die met hun huidige bewustzijn WEL nog iets willen of kunnen leren op aarde.  Zij die niets meer willen of kunnen leren op deze aarde gaan over de grens naar een astrale of celestiale sfeer die past bij hun bewustzijn c.q. gedachten waarna het hele ervarings-, educatie- en reïncarnatie proces weer van voren af aan begint. Zij die wel nog iets willen of kunnen leren op deze aarde worden vriendelijk bewogen, vaak door oude bekenden, vrienden, familie, geliefden en/of persoonlijke LICHTGIDS, om toch maar terug naar de aarde te gaan om de klus c.q. ervaring af te maken. Voor hen die al op aarde over een onsterfelijk bewustzijn beschikken bestaat deze grens niet omdat er voor hen geen verschil bestaat tussen leven en dood.

Ad 9. De terugkeer in het lichaam kan vaak als een schok ervaren worden. Een vaak uitermate teleurstellende ervaring voor hen die een tipje van de wereld van onvoorwaardelijke liefde en schoonheid ervaren hebben. Maar ook vaak als een opluchting wanneer men aan de andere kant in een donkere kamer of helse sfeer terecht is gekomen waar alle tegenstrijdige en onevenwichtige gedachten zich direct in en om je heen in ruimte en tijd manifesteren. Dus teleurstelling of opluchting waar we als kanttekening moeten vermelden dat geen twee BDE’s, After Death Communication (ADC), Buitenaardse Contacten (Open Contacts), Coma’s, Remote Viewing, Lucid Dreaming ervaringen hetzelfde zijn. Al uw ervaringen worden immers bepaald door het bewustzijn c.q. de gedachten die u op dat moment heeft. En zoals u weet heeft iedereen op aarde wel eens een zonnige en onweers stemming met daarbij passende DROMEN. Zo ook aan de andere kant. Wat iedereen die terugkeert op aarde wel ervaart is zoiets als het KRIJGEN VAN EEN TWEEDE KANS. De kans om het dit keer anders, meer evenwichtiger, meer liefdevoller te doen. De kans om toch nog voor de finale fysieke dood te werken aan een onsterfelijk bewustzijn. Het bewustzijn dat ieder mens bevrijd van alle ziekte, ongelijk en ellende c.q. incarnaties op deze wereld. Vrijheid dus!

Ad 10.  Voor iedereen die ooit een Bijna Dood Ervaring (BDE), After Death Communication (ADC), Buitenaards Contact (Open Contact), Coma, Remote Viewing, Lucid Dreaming ervaring heeft gehad zal het levens op aarde voorgoed veranderd zijn. Grote veranderingen die niet altijd door iedereen in de omgeving zoals bekenden, collega’s, vrienden, familie etc. begrepen zullen worden. Probeer deze mensen dan ook niet te overtuigen van uw grote gelijk. Probeer deze mensen dan ook niet te overtuigen van Uw Weg. Laat iedereen vrij in zijn of haar bewustzijns ontwikkelings ontwikkeling. Geef iedereen de tijd en ruimte om het op zijn of haar manier te doen. Want uiteindelijk is de enige juiste weg naar huis UW EIGEN WEG. De weg die U moet gaan om tot onsterfelijk bewustzijn te komen. Om er nu voor te zorgen dat alle mensen met een Bijna Dood Ervaring (BDE), After Death Communication (ADC), Buitenaardse Contacten (Open Contacts), Coma, Remote Viewing en Lucid Dreaming ervaring niet de rest van hun gefrustreerd en ongelukkig gaan rondlopen is het zaak om uw ervaringen te delen met soortgenoten. Dan staat u er niet meer alleen voor. En wanneer u weet dat meer dan de helft van de wereldbevolking wel eens een of meer BDE’s, ADC’s, Open Contacts, Coma’s, Remote Viewing, Lucid Dreaming ervaringen heeft gehad is het de hoogste tijd geworden om dit maar eens in de openbaarheid te brengen. Want mensen het is echt niet meer van deze tijd c.q. normaal om te geloven dat:

  1. We maar 1 leven hebben.
  1. Er maar 1 planeet met leven in het Multiversum is.
  1. Er maar 1 aardse God is in De c.q. Uw schepping.

Dat is echt lariekoek van de blinden op deze aarde. De aarde is niet plat, de aarde is niet rond, de aarde is geen spiraal maar de aarde is oneindig.

Waarom deze blinden U blind willen houden kunt u lezen in de Orion Kronieken deel 1 t/m 3.

De ERVARINGEN tijdens en na de Bijna Door Ervaring BDE:

– Onvoorwaardelijke liefde

– Verdwijnen van de Angst voor de dood

– Geloof in leven na de dood

– Het begrip voor de zin van het leven

– Meer zelfkennis en daardoor kennis van anderen.

– Het stoppen met oordelen van anderen en het zelf

– Het daardoor oplossen van alle schuldgevoelens

– De mogelijkheid om in ruimte en tijd te reizen

– Waardering voor de dagelijkse dingen

– Meer tijd voor familie en vrienden.

– Minder belangstelling voor carrière en materiële aardse zaken

– Positief toekomstperspectief

– Gevoelens tonen

– Anderen willen helpen en als jezelf zien

– Naar anderen luisteren

– Meer en beter voor jezelf zorgen

– Luisteren naar je lichaam

– Meer belangstelling voor natuur en milieu

– Het niet goed in aardse woorden en gevoelens kunnen omschrijven van de Bijna Dood Ervaring

– Toename Helderziendheid, Telepathie, Voorspellende Vermogens, Déjà Vu’s, Intuïtie, Dromen Herinneren, Uittredingen, Ervaren Verschijningen, Helende Krachten, Aura’s Zien, Gedachten Lezen, Talenten Oproepen, Tijdreizen, Body Travelling, Direct Contact, Timeline Travelling, Mindworlds Creëren, Carriers, Vliegen etc. kortom de GAVES die u mee terug neemt naar deze aarde

WAT IS DE GAVE DIE U MEE TERUG GENOMEN HEEFT NAAR DEZE AARDE OM ZOWEL UZELF ALS DE WERELD OM U HEEN TE HELEN EN BEWUSTER TE MAKEN

Kortom allemaal zaken die het leven op aarde een stuk gezonder, gelukkiger en aangenamer maken.

Zaken waar eigenlijk iedere mens diep in zijn of haar hart de hele dag naar op zoek is.

En het mooie van deze onsterfelijke ervaringen en gaven is dat ze ook nog eens voor iedereen GRATIS zijn.

Jawel je hoeft er geen toegang voor te betalen.

Je hoeft ook niet over een bepaalde status of klasse te beschikken.

Je hoeft ook niets te bestuderen of geleerd te hebben.

Iedereen kan het als hij of zij er maar in gelooft.

En in dat laatste zit hem nou net de kneep.

Want wij hebben hier op aarde van jongs af aan geleerd om:

  1. Niets en niemand meer te Vertrouwen
  2. De Verantwoordelijkheid van ons leven over te dragen
  3. Onze Vrijheid op alle mogelijke manieren te beperken

En met deze opvoeding geloven wij dus eigenlijk niets meer.

Dus ontnemen wij onszelf de Vrijheid om weer te geloven in een onsterfelijk bewustzijn.

Een bewustzijn dat ons letterlijk bevrijd van al onze aardse ziekten, ongeluk en ellende.

Ja wij op deze aarde vinden vandaag dat Ziekten, Ongeluk, Ellende heel normaal zijn.

Dat ze bij het leven horen.

Omdat iedereen het normaal vind.

Omdat we elkaar de hele dag napraten dat het normaal is.

Wordt het niet eens tijd dat u het zelf gaat onderzoeken.

Het liefst voordat u van deze aarde fysiek afscheid neemt.

Want O o o als al deze onsterfelijk bewuste verhalen nu eens waar zijn en u er niets aan gedaan heeft om voorbereid te zijn op het eeuwige leven.

Dan zit U straks behoorlijk met de gebakken peren.

Dan zijn de rapen gaar.

Dan kunt u de haren wel uit uw hoofd trekken.

Want dan begint het hele feest van ziekte, ongeluk en ellende gewoon weer helemaal opnieuw tijdens uw volgende incarnatie op aarde.

Maar goed de keus is en blijft aan U.

En aan U alleen.

Want wij vragen U vandaag niet om onze verhalen te geloven.

Wij vragen u niet om ons te volgen.

Wij vragen U alleen om onze verhalen te onderzoeken.

En als dit onderzoek een nieuw bewustzijn met zich meebrengt.

Ja dan vragen wij u om deze nieuwe inzichten op uw geheel eigen weg naar huis toe te passen.

Want alleen U kent de weg.

Uw geheel Eigen Weg Naar Huis.

En als u het bovenstaande al goed begrepen heeft dan begrijpt u dat u vandaag al thuis bent.

Want uw huidige bewustzijn maakt deze aarde uw thuis.

Maar morgen kunt u door bewustzijnsverandering geheel ergens anders zijn.

Kunt u begrijpen dat er vandaag mensen met een onsterfelijk bewustzijn op aarde rondlopen die helemaal niet bezig zijn om naar huis te gaan, omdat ze er qua bewustzijn nog steeds verkeren, maar gewoon de aarde met een lichaam in al haar facetten bewust of onbewust willen ervaren.

De aarde niet meer dan als een ervaring c.q. spelletje te zien in hun onsterfelijke bewustzijn.

Kunt u dit vandaag al begrijpen.

Of is deze laatste opmerking nog een stap te ver voor U.

Ga nu door naar “Het leven na de dood en bijna dood ervaringen Deel 3 versie 12”

sterren

Het leven na de dood en Bijna Dood Ervaringen Deel 3

IN DEN BEGINNE WAREN DE WERELDEN VAN DE LEVENDEN EN DODEN NOG NIET GESCHEIDEN

In den beginne waren de werelden van de levenden en de doden niet gescheiden.

In den beginne waren ruimte en tijd niet van elkaar gescheiden.

In den beginne bestond er nog geen verschil tussen angst en liefde omdat zij samen een waren.

In den beginne bestond er nog geen verschil tussen goed en kwaad omdat zij samen een waren.

In den beginne waren wij allemaal onsterfelijk bewust.

Ons van geen dood of leven bewust.

Ons van geen ruimte of tijd bewust.

Ons van geen angst en liefde bewust.

Ons van geen goed of kwaad bewust.

Vrij Dus.

Hoe ziet deze vrije wereld eruit.

Hoe kunnen we de verschillen tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid vandaag al ervaren.

Een voorproefje nemen.

Zonder eerst fysiek te sterven natuurlijk.

Zonder een Bijna Dood Ervaring of Near Death Experience.

Gewoon om eens te kijken hoe het aan de andere kant is.

Gewoon om eens te kijken wat U echt leuk vindt.

Gewoon om eens te kijken waarom U hier echt bent.

Gewoon om uw grenzen eens te verleggen

Gewoon om uzelf weer eens volledig te leren kennen.

Gewoon ZIJN.

Gewoon zijn zonder grenzen.

Gewoon zijn zonder illusies.

Gewoon Uzelf zijn

Zoals U In Den Beginne eens was.

Zou dat vandaag al mogelijk zijn.

Natuurlijk!

Waarom?

Omdat u deze mogelijk In Den Beginne Zelf gecreëerd heeft.

Een soort achterdeurtje dus.

Een soort permanente verbinding met uw ware thuis.

Gewoon om de verbinding niet te verliezen.

Gewoon om als de dingen in uw schepping danig uit de hand zijn gelopen toch nog de mogelijkheid te hebben om weer lekker naar huis te gaan.

Gewoon naar huis.

Na een dag hard werken.

Na een dag sterfelijk lijden in uw eigen creatie.

Na een dag onsterfelijk genieten van uw eigen creatie.

Na een dag spelen.

Even uitrusten.

Even uitrusten om bij te komen van Uzelf.

Zou dat vandaag al mogelijk zijn?

Natuurlijk!

Waarom?

Omdat vele duizenden mensen u al voorgegaan zijn.

Ja ze wonen bij u in de buurt die onsterfelijk bewusten.

Ja ze zitten zelfs vanavond bij U in de zaal.

Misschien zit u er wel naast.

Maar misschien bent u het wel zelf en bent u vanavond alleen maar gekomen om soortgenoten te ontmoeten.

Want ja dat is bij ons heel normaal.

Gewoon dus!

Het is dan ook niet voor niets dat we deze avond begonnen zijn met de onsterfelijke verhalen uit de zaal.

En ja hoe kunt u weten of deze verhalen echt of fantasie zijn.

Als onsterfelijke weet u dit natuurlijk gewoon.

Omdat naast de mooie woorden en daden van anderen ook hun gedachten voor U zichtbaar zijn.

Omdat naast de mooie woorden en daden van anderen ook al hun levens voor U zichtbaar zijn.

Ja dat weet u gewoon als onsterfelijke.

Om eerst naar de gedachten van een mens, dier of plant te kijken.

Om eerst naar de levens van een mens, dier of plant te kijken.

En dan pas te luisteren naar hun woorden of daden.

Maar voor een sterfelijke is dit natuurlijk nog niet allemaal te begrijpen.

En dat is raar omdat iedereen zonder uitzonderling onsterfelijk geboren is op deze aarde.

Het enige verschil tussen een sterfelijke en onsterfelijke is dus zijn of haar geloof in zijn of haar onsterfelijkheid.

Met dien verstande dat na de fysieke dood iedereen het zeker weet.

Maar velen van u willen het vandaag al begrijpen.

Vandaag nu ze nog op aarde zijn.

Vandaag op aarde waar alles mogelijk is.

Sterfelijk lijden.

Onsterfelijk genieten.

Het is maar waar u voor kiest.

Beslissen ja dat is het verschil.

Kiezen en dan beslissen om vandaag al onsterfelijk te zijn.

Maar het hoeft natuurlijk niet.

Misschien heeft u er wel (on)bewust voor gekozen om (on)sterfelijk te lijden.

Gewoon om het eens te ervaren

Want zoals u weet is het enige wat een onsterfelijke wil is zichzelf volledig te ervaren in zijn of haar schepping.

Ja dat is de wens.

Ja dat is de ervaring.

De ene keer perfect gezond en gelukkig

De andere keer miserabel ziek en ongelukkig

Of een combinatie van de twee.

Wat is uw ervaring in dit leven of lijden.

En besef dat u na de fysieke dood meer van dit leven of lijden krijgt als u niet van bewustzijn veranderd.

Want o nee de fysieke dood heeft niets te maken met leven of lijden.

Alleen uw bewustzijn bepaalt wanneer, waar u bent en hoe u zich voelt!

Dus wilt u meer van hetzelfde ga dan lekker door met hetgeen u nu denkt, doet en zegt.

En wanneer u weer eens wat anders wilt ervaren ga dan met ons mee in de wereld waar geen verschil meer is tussen leven en dood en uw realiteit alleen nog maar bepaald wordt door uw onsterfelijke bewustzijn.

Ga nu door naar “De Orion Kronieken Deel 1 t/m 3 versie 12”

Horus en Seth en de 7 Zusters

www.wegaannaarhuis.nl

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.