Categorieën

De Orion Kronieken

part1 above and part 2 below

 

DEEL 1

IN DEN BEGINNE VAN DEZE FYSIEKE SCHEPPING WAS ER HET ORION KEIZERRIJK

VRAAGT U ZICH WEL EENS AF WAAROM ALLE PYRAMIDES, MAYA, INCA ETC. TEMPELS EN HUNNEBEDDEN NAAR ORION WIJZEN

Beste Waarheidszoeker,

Eens heel lang gelden was de mensheid vrij en leefde tussen de sterren in het Multiversum. Doch zoals het altijd gaat in gepolariseerde scheppingen was dit vrije leven niet voldoende om onszelf volledig te leren kennen. Al snel begonnen de sterfelijke tegenstellingen van goed en kwaad in het Orion Keizerrijk zich te manifesteren en polariseren en braken er schermutselingen uit. Schermutselingen die uiteindelijk zouden resulteren in een sterrenoorlog (Starwars The War of the Worlds) van ongekende proporties. Op haar hoogtepunt waren nagenoeg alle planeten en zonnen c.q. sterrenbeelden in ons Multiversum betrokken bij deze sterfelijke strijd tussen goed en kwaad. Een strijd die nooit gewonnen maar alleen losgelaten kan worden door van bewustzijn te veranderen. Het bewustzijn van de onsterfelijken. De onsterfelijken die vandaag allemaal leven in NetherNetherLand, volgens de Sumeriers en Egyptenaren het land van de Goden. Het land waar wij eens allemaal vandaan kwamen voor de polarisatie in het huidige Multiversum. Het land van de volledige zelfkennis.

WAT WIJ OP AARDE ZIJN VERGETEN

Wat wij op aarde vergeten zijn is dat na de ondergang van het Orion Keizerrijk de Eerste en de Laatste Orion Keizer, Koningen, officieren, manschappen en arbeiders zich teruggetrokken hebben op deze fysieke aarde en haar astrale zuster. De aarde is dan ook de laatste gepolariseerde oorlogs planeet in het Multiversum. De laatste planeet waar de Ex Orion Keizers, Koningen, officieren, manschappen en arbeiders die niet van bewustzijn veranderen keer op keer van rol wisselen en keer op keer incarneren om zichzelf in elkaar volledig te leren kennen.

En dat is niet eenvoudig omdat bij velen het tegenstrijdige EGO/OGE zo groot is dat zij liever keer op keer sterven ofwel zelfmoord plegen en incarneren c.q. in herhaling vallen dan hun gepolariseerde schepping c.q. illusie los te laten. Maar de aarde en haar astrale zuster zijn geduldig en kijken alleen maar toe hoe het streven van deze blinden om het oorspronkelijke Orion Keizerrijk “The Orion Empire” weer in alle glorie te herstellen keer op keer mislukt.

HET SPEL DER STERVELINGEN

Al generaties lang proberen de Ex Orionieten op aarde genaamd Lemuriers, Atlantiers, Sumeriers, Dogon, Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Joden, Spanjaarden, Nederlanders, Engelsen, Duitsers, Japanners, Amerikanen, Chinezen en alle daarop volgende “Empires” om alle krachten van de aarde te bundelen om een Nieuwe Wereldorde te stichten. Een nieuwe wereldorde die de sprong naar huis moet maken om het oude Orion Keizerrijk, als heerser van alle planeten en sterren c.q. sterrenbeelden, in ons Multiversum weer in al haar pracht en praal te herstellen.

Keer op keer, incarnatie na incarnatie mislukt het plan van de Eerste en de Laatste Orion Keizer en gaan al zijn medeplichtigen met hem ten onder. Keer op keer worden hij/zij en al zijn/haar koningen, officieren, manschappen en arbeiders ofwel slaven teruggeworpen in de stof van deze prachtige aarde ofwel uitwerkplaneet. De aarde en haar astrale zuster die geduldig wachten totdat alle Ex Orionieten zichzelf weer volledig leren (h)erkennen c.q. herinneren hoe het eens was om Vrij en Onsterfelijk te zijn in het Multiversum en Eenheid daarachter. Ook in de laatste cyclus van deze tijd proberen een aantal Ex Orionieten hun illusionaire erfrecht weer op te eisen middels alle mogelijke verwarrende aardse verdeel en heers en brood en spelen spelletjes o.b.v. het volgen van De Grote Keizerlijke Orion Illusie o.b.v. EGO/OGE, hoogmoed, machtmisbruik en hebzucht.

Maar ook deze keer zullen al deze sterfelijke aardbewoners er achter komen dat de grens tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid ofwel het eeuwige leven niet overschreden kan worden middels geweld maar alleen door bewustzijns verandering.

DE BELOFTE VAN DE EX ORION KEIZER AAN ZIJN BLINDE VOLGZAME KONINGEN WAS EEN GROTE LEUGEN

De Grote Keizerlijke Orion Illusie en leugen is de belofte van de Eerste en de Laatste Orion Keizer aan al hun blinde volgzame Koningen dat zij mee zouden delen in de glorie van het te heroveren Orion Keizerrijk. De belofte dat ieder van de twaalf koningen weer over een eigen sterrenbeeld zou heersen. De belofte die al in den beginne een leugen was omdat de Ex Eerste en de Laatste Orion Keizer ook zelf vast zaten op aarde en alle sterrenbeelden in de afgelopen miljoen jaar weer bevolkt zijn door wezens met een meer evenwichtig of onsterfelijk bewustzijn.

Wezens met een meer evenwichtig of onsterfelijk bewustzijn die ons al vele duizenden jaren bezoeken en helpen om weer onsterfelijk bewust te worden ofwel mee naar huis te gaan. Wezens die ons niet bezoeken om onze planeet te veroveren omdat geen enkel meer onsterfelijk wezen de eigenaar wil worden van een vervuilde oorlogs c.q. uitwerkplaneet. Wezens die precies weten wat onze verlangens en behoeften zijn omdat zij voor hun Transformatie c.q. Bewustzijnsverandering eens zelf gevallen Ex Orion strijders zijn geweest.

WAAROM ZITTEN WE HIER OP AARDE VAST

We zitten hier, ondanks al onze schijnbaar hoogstaande technologische vuurpijl technieken, nog steeds op aarde vast om er niet nog een keer een Multiversele puinhoop van te maken c.q. wederom een interdimensionale sterrenoorlog te ontketenen.

Want denkt u nu echt dat wanneer we met ons huidige sterfelijke en oorlogzuchtige bewustzijn van goed en kwaad losgelaten zouden worden in het Multiversum er vrede en vrijheid zou gaan heersen tussen de sterren.

Nee dames en heren dan zouden wij binnen de kortste keren vervallen in dezelfde situatie waaraan het Orion Keizerrijk en al haar inwoners bijna een miljoen jaar geleden aan ten onder is gegaan.

We zouden met ons huidige bewustzijn alleen maar in herhaling vallen.

Dus wordt er naar ons gekeken.

Gekeken door Ex Orion collega’s, onterecht Aliens genoemd omdat het gewoon onze broers en zussen zijn, die al in vorige levens beseft hebben dat het zo niet verder kon gaan en de huidige weg, zoals we deze op aarde en vele planeten en zonnen in het Multiversum in de afgelopen miljoenen jaren doorlopen hebben, vroeg of laat altijd lijdt tot de tijdelijk sterfelijke zelfdestructie.

Tijdelijke sterfelijke zelfdestructie omdat we eindeloos de tijd en ruimte krijgen om ons te herinneren aan wie we echt zijn.

En dat zijn onsterfelijke grenzeloze wezens.

Maar laten we even teruggaan naar de huidige status van onze oorlogs c.q. uitwerkplaneet.

Deze is in de 20e eeuw na 2 wereldoorlogen drastisch veranderd.

De grootste verandering is niet dat we als mensheid veel veranderd zijn maar dat er steeds meer mensen met een onsterfelijk bewustzijn sinds de twee laatste wereldoorlogen zijn bijgekomen.

Mensen die tot inzicht zijn gekomen dat het eindeloos achter een Keizer(in) aanlopen die ten koste van alles en iedereen als enige doel heeft De Grote Illusie van het Orion Keizerrijk in al haar glorie te herstellen niet de meest gezonde en gelukkige ervaring in je leven is.

Er is echter een groot verschil tussen de 20e en 21e eeuw.

In de 20e eeuw leefde de eerste en de laatste Keizer van het Orion Keizerrijk nog op aarde.

Aan het einde van de 20ste eeuw kwam de Eerste Orion Keizer echter tot inkeer c.q. herinnering en besloot uit de sterfelijke wereld te stappen om weer terug naar huis te gaan.

In navolging van zijn vader kwam ook de Laatste Orion Keizer in het begin van de 21e eeuw tot inkeer c.q. herinnering en besloot uit de sterfelijke wereld te stappen om weer terug naar huis te gaan.

Thuis naar de wereld van de onsterfelijken.

De wereld waar deze twee personen ooit eens heel lang gelden vandaan kwamen.

De situatie waar we nu op aarde voor staan is dat de eerste en de laatste grote baas zijn verdwenen en we op deze planeet alleen nog maar de blinde en slaafse koningen c.q. generaals en hun officieren, manschappen en arbeiders over hebben.

En dat is een interessante situatie kunnen wij u vertellen.

Want wat gebeurt er in een sterfelijke wereld wanneer de grote baas en zijn zoon zijn opgestapt.

Dan ontstaat er een familieruzie over de opvolging.

Een familieruzie over wie de volgende Keizer van de Aarde mag worden.

Nee niet de volgende Keizer van het Orion Keizerrijk omdat deze personen van de derde orde daar gewoon de capaciteiten c.q. het bewustzijn niet voor hebben.

En omdat deze erfopvolgers van de Orion Keizer bewust zijn dat ze deze planeet niet kunnen verlaten dan alleen middels bewustzijnsverandering hebben zij een strategie ontwikkeld om iedereen dom en blind te houden.

Blind en dom omdat wanneer ZIJ (Hoogmoedige) de erfopvolgers van de Orion Keizer de planeet niet kunnen verlaten ook niemand anders deze mogelijkheid krijgt.

En zo worden wij de nazaten van het Orion Keizerrijk al duizenden aardse jaren opgevoed, geïndoctrineerd en gehersenspoeld dat:

Er maar een God is. De Orion God welke de Orion Keizer was.Er maar een planeet is waar leven mogelijk is

Er maar een leven mogelijk is.

Maar de mensheid begint Wakker Te Worden

Alle officieren, manschappen en arbeiders beseffen nu ook wel dat het bovenstaande onzin is.

De onzin dat de Aardse God die wij aanbidden alleen maar een Oorlogs God is die eens alleen maar op aarde leefde dus buiten deze aarde van geen enkele betekenis is.

De onzin dat er maar een planeet met leven in het Multiversum zou bestaan terwijl er triljarden planeten met levende wezens zijn.

De onzin dat we maar een leven hebben terwijl we keer op keer op deze oorlogs c.q. uitwerkplaneet en haar astrale zuster incarneren om van stervelingen wederom onsterfelijk te worden.

Want ja dat is enige doel waarom alle Keizers, Koningen, officieren, manschappen en arbeiders keer op keer (on)bewust op deze aarde incarneren.

Incarneren om vroeg of laat naar huis te gaan.

Naar ons huis der onsterfelijken

Naar ons huis van Het Eeuwige Leven.

Dat willen we (on)bewust toch allemaal.

We zijn het strijden beu dames en heren

We zijn het liegen en bedriegen beu dames en haren

We zijn het eindeloos ziek en ongelukkig zijn beu dames en heren

We willen ALLEMAAL naar huis.

En dat gaat ook gebeuren.

Aan het eind van deze cyclus van 26.000 jaar zullen er weer vele de wereld van de onsterfelijken betreden.

Waarom

Omdat ze weer logisch gaan nadenken maar zeg liever intuïtief voelen

En voor eens en voor altijd afstand nemen van de onzin die ons al generaties lang ingeprent wordt.

Wat zou er gebeuren als alle officieren, manschappen en arbeiders besluiten om al in dit aardse leven onsterfelijk te worden.

Zouden de laatste Koningen en Koninginnen met Keizerlijke aspiraties dan niet alleen komen te staan met hun krankzinnige aspiratie.

De aspiratie om het gewoon nog een keer te proberen.

Gewoon om te kijken hoever je kan gaan met je krankzinnige vrijheidsberoving.

Gewoon om te kijken hoever je kan gaan met je krankzinnige belastingverhogingen.

Gewoon om te kijken hoever je kan gaan met je krankzinnige spel der illusies en verwarring.

 

Nog een keer om niet alleen de Keizer van de wereld te worden.

Maar ook de Keizer van het Orion Keizerrijk.

Zouden ze zo gek zijn om dit zonder de grote leider en zijn zoon te proberen

De grote leider en zijn zoon die al naar huis zijn gegaan.

Zouden ze wederom zo gek zijn om hun volk in het verderf te storten

Zouden ze wederom zo gek zijn om te denken dat hun geheime spelletjes niet allang ontmaskerd, ontdekt en bekend zijn in de wereld van de onsterfelijken omdat men het in den beginne al wist.

Zouden ze wederom zo gek zijn om iedereen op deze wereld te verbieden om kennis te nemen van de onsterfelijkheid c.q. onsterfelijk te worden ofwel hun volk blind, dom, arm en ziek te houden waardoor ze makkelijker te manipuleren zijn.

Zouden ze wederom zo gek zijn om net als bij alle oorlogen eerst hun eigen volk aan te vallen om daarna iemand anders de schuld te geven waardoor de mobilisatie van een leger een stuk eenvoudiger wordt.

Zouden ze wederom zo gek zijn om miljarden mensenlevens in een Derde Wereldoorlog, Eugenics en Mind Control programma’s op te offeren om De Nieuwe Wereldorde op aarde te bewerkstelligen.

Zouden ze wederom zo gek zijn om de kunstmatige creatie van een kunstmatige vijand zoals het communisme, terrorisme en global warming te vervangen door de kunstmatige creatie van een “Alien Invasion”.

De vijand van buiten deze aarde die de hele wereld uit Angst moet verenigen en mobiliseren tegen een gevaar dat helemaal niet bestaat. Want waarom zou je je meer onsterfelijk bewuste broers en zussen aanvallen.

Zouden ze wederom zo gek zijn om te denken dat ze met hun primitieve re-engineerd UFO ruimtevaartuigen en wapens het Orion Keizerrijk kunnen heroveren terwijl deze zaken niet meer dan primitieve pijl en bogen zijn in een strijd die nooit gestreden zal worden.

Zouden ze wederom zo gek zijn om aan het eind van deze cyclus als enig nog op deze aarde rond te waren zonder officieren, manschappen en arbeiders omdat hun EGO/OGE gewoon te groot is om te bekennen dat hun Koninklijke titels, status, macht en geld van geen enkele betekenis zijn in het Multiversum laat staan de Eenheid en volledig gebaseerd zijn op de leugen die eens door hun vaders, de Eerste en Laatste Orion Keizer verteld werd. De leugen dat ze de ware en rechtmatige erfgenamen zijn van het Orion Keizerrijk. De leugen die er al duizenden jaren voor zorgt dat ze keer op keer een ziekelijk, ellendig en ongelukkig leven lijden op zowel deze aarde als haar astrale zuster. Een Hels leven!

ALLEEN, maar om hun ware afkomst te blijven ontkennen.

Hoe lang denk je dat je deze eenzaamheid kan volhouden

Voor eeuwig en altijd?

Nou de grote baas en zijn zoon konden dit al niet en wij voorspellen daarom dat de komende jaren een gigantische Exodus op gang komt van mensen die het sterfelijke bewustzijn voor een onsterfelijk bewustzijn gaan inruilen.

Vrije gelukkige en gezonde mensen

Vrije gelukkige en gezonde mensen die het zat zijn om hun ziel nog langer aan de Eerste of Laatste Orion Keizer c.q. zijn zelfbenoemde opvolgers de Koningen te verkopen in ruil voor wat tijdelijk sterfelijk aards geluk in de vorm van Hoogmoed, Macht en Geld.

Bent U al een van hen

Wordt het niet eens tijd om weer naar huis te gaan dames en heren.

Dan gaat u samen met ons op weg

Op weg naar de onsterfelijkheid.

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.

P.S.1 En voor alle duidelijkheid. Alle mensen op deze aarde zijn eens Keizer(in), Koning(in), Officier, Soldaat, Arbeider en Slaaf geweest omdat we ieder nieuw leven op aarde van rol wisselen om tot de volledige zelfkennis c.q. spiegeling van ons totale zelf te komen. De zelfkennis van Wie Ben Ik!

P.S.2 Oordeel dan ook nooit een Keizer(in), Koning(in), Officier, Soldaat, Arbeider en Slaaf omdat zij u precies laten zien wie u zelf eens geweest bent! Net als uw rol is hun rol van grote betekenis voor het bereiken van totale zelfkennis.

 

DEEL 2

HET ORION KEIZERRIJK SLAAT TERUG EN DE BOUW VAN EEN AARDSE VIRTUELE WERELD TUSSEN HEMEL EN AARDE

Beste Waarheidszoeker,

Zoals we in deel 1 van de Orion Kronieken gelezen hebben zijn de Eerste en de Laatste Orion Keizer weer naar huis teruggekeerd.

In feite betekent dit dat het Aardse spel afgelopen is. Het is immers altijd zo geweest dat wanneer de grote leider en zijn zoon het schouwtoneel verlaten een tijdperk afgesloten wordt en een nieuw tijdperk gaat beginnen.

Het tijdperk van De Transformatie

De transformatie naar een nieuw bewustzijn.

Een bewustzijn waar we weten dat we:

Zelf de schepper zijn van onze eigen realiteitEr meerdere planeten en sterren met leven bestaan.

We onsterfelijk wezens zijn die niet meer hoeven te incarneren.

Voordat de mensheid als totaliteit gaat beseffen dat we in feite al een aantal jaren met een been in deze nieuwe realiteit c.q. wereld staan zal er nog wel het een en ander moeten gebeuren om iedereen van dit nieuwe bewustzijn op de hoogte te stellen.

Het is dan ook niet voor niets dat er op dit moment wereldwijd vergelijkbare initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten. Initiatieven die niet meer alleen vanuit een sterfelijk aards bewustzijn worden geformeerd maar tevens de eerste onsterfelijke tekenen van het ware leven bevatten. Het ware leven waarin de werelden van de levende en de doden elkaar steeds meer gaan overlappen om uiteindelijk als een geheel samen te smelten.

Dit samensmelten van leven en dood heeft grote gevolgen voor de zaken die wij de komende jaren als mens op deze aarde zullen gaan ervaren. Allereerst zullen er steeds meer mensen komen die in heden, verleden en toekomst kunnen kijken en daardoor het geheel van hun schepping kunnen ervaren en uitwerken. Alras zullen er ruimte en tijd onafhankelijke collectieve uitwerk centrales komen waar groepen mensen hun familie, vriendenkring, stad, land, planeet uitwerkingen samen ter hand zullen nemen. Dus niet alleen zichzelf gaan (h)erkennen vanuit hun eigen standpunt maar dit onsterfelijke standpunt vanuit meerdere gezichtspunten gaan delen met de anderen die vaak al eeuwenlang als familie, vriendenkring, stad, land etc. bij en met elkaar incarneren.

Collectieve groepsuitwerkingen zullen hele normale verschijnselen worden in de komende jaren. Groepsuitwerkingen waar alle deelnemers hun eindeloos herhaalde patronen uit heden, verleden en toekomst zullen reconstrueren om er uiteindelijk afscheid van te nemen.

Afscheid ofwel het grote loslaten wat altijd vooraf moet gaan voordat een nieuwe levensfase aangevangen kan worden.

Het loslaten van de wereld van de sterfelijken voor het bewustzijn van de wereld van de onsterfelijken.

Uit ervaring weten we echter dat dit loslaat c.q. Transformatie proces nogal eens met wat turbulentie gepaard kan gaan.

Deze turbulentie wordt veroorzaakt door ontkenning.

Ontkenning dat deze aarde na het overgaan van de Eerste en de Laatste Orion Keizer drastisch aan het veranderen is.

Een verandering die er uiteindelijk in zal resulteren dat iedereen zich vroeg of laat zal bevrijden uit de gevangenis c.q. uitwerkplaneet die deze aarde millennia lang geweest is. Een rol die onze planeet al vanaf het begin van de ondergang van het Orion Keizerrijk vervult. De grote uitwerkcentrale van het Multiversum waar stervelingen zichzelf wederom kunnen transformeren in onsterfelijke wezens.

Zij die het in het verleden en heden qua Hoogmoed, Macht en Geld voor het zeggen hadden op deze aarde zullen grote moeite hebben met dit loslaten en afscheid.

Millennia lang zijn ze immers door de Eerste en de Laatste Orion Keizer opgevoed, maar zeg liever gehersenspoeld, dat ze eens weer hun erfrecht konden opeisen en weer over de sterren en de planeten van het Multiversum zouden heersen.

De droom van het herstel van het oude Orion Keizerrijk.

Deze droom is echter met het naar huis gaan van de Eerste en de Laatste Orion Keizer wreed verstoord.

We weten immers allemaal dat de beloften van de Eerste en de Laatste Orion Keizer een grote leugen aan zijn Koningen, officieren, manschappen, arbeiders c.q. slaven was.

Een leugen die deze eerste en laatste gevallene alleen maar in stand hield om maar niet te hoeven zien dat hij alleen maar heerste over een nietige planeet in een gigantisch Multiversum van leven.

Een leugen die deze eerste en laatste gevallene alleen maar in stand hield om maar niet te hoeven zien dat zij als stervelingen niet meer in staat waren de grens tussen leven en dood bewust te overschrijden.

Een leugen die deze eerste en laatste gevallene alleen maar in stand hielden om hun volgelingen maar niet te laten zien dat zij in feite helemaal niets te vertellen hebben in de schepping als geheel.

En dat alles onder het toeziend oog van zijn onsterfelijke familie die er alles aan deed om deze pubers weer naar huis terug te laten keren.

Geduld was hierbij een schone zaak.

Geduld dat uiteindelijk aan het eind van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw is beloond met de terugkeer van onze verloren zonen en vele van hun kinderen en kleinkinderen.

Voor hen die nog onbewust overgebleven zijn op deze aarde staan echter mooie dingen te gebeuren.

Het gebeuren dat iedereen in de komende jaren op een relatief eenvoudige manier het sterfelijke bewustzijn kan inruilen voor een onsterfelijk bewustzijn.

Waarom is het de komende jaren relatief eenvoudig om over te stappen.

Nou dat heeft alles te maken met het uitzetten van de Centrale Orion Mind Control Computer die er al decennia voor zorgt dat de mens blind gehouden werd voor de waarheid. De waarheid dat hij in de beginne een onsterfelijk wezen was net zoals alle andere onsterfelijke wezens in het Multiversum.

Het is dan ook niet voor niets dat sinds de 60ér jaren steeds meer mensen de ogen open doen.

De 60’er jaren waar de Eerste en de Laatste Orion Keizer begonnen met hun laatste uitwerk en loslaat proces dat uiteindelijk aan het eind van de 20e eeuw en in het begin van de 21e eeuw zou resulteren in het terug naar huis gaan van vader en zoon en het uitzetten van de Centrale Orion Mind Control Computer.

Dit afscheid is voor de overgebleven volgelingen van de Eerste en de Laatste Orion Keizer echter moeilijk te verteren.

Zij hebben hun hele bestaansrecht immers al millennia lang opgeofferd c.q. te danken aan deze Keizers en hun verkondigde illusie.

Millennia lang waarin de mammoettanker c.q. ruimtevloot werd voorbereid om eens de aarde te verlaten om het Multiversum weer te veroveren.

Millennia lang waar alle mensen en middelen werden ingezet om het einddoel te realiseren.

Millennia lang waar alles en iedereen opgeofferd wordt voor het grotere doel.

Het doel van DE ENE LEIDER EN ZIJN ZOON die EEN Volk zou leiden.

De leiders die er nu niet meer zijn.

Omdat deze mammoettanker aan voorbereiding niet zomaar van de ene op de andere dag stilgelegd kan worden zullen er in de komende tijd nog een aantal stuiptrekkingen plaatsvinden van het stervende beest.

Stuiptrekkingen waar u als aankomend onsterfelijke natuurlijk eenvoudig doorheen gaat prikken c.q. kijken.

We hebben het hierboven al gehad over het feit dat de werelden van de stervelingen en onsterfelijken elkaar in de komende jaren steeds meer gaan overlappen en dat er steeds meer mensen komen die in heden verleden en toekomst kunnen kijken.

De Eerste en de Laatste Orion Keizer wisten dat dit eens zou gebeuren en hebben daarom samen met hun Koninklijke volgelingen het volgende plan bedacht.

Het plan om een Virtuele wereld tussen hemel en aarde te scheppen die ervoor zou zorgen dat zijn kinderen en kleinkinderen niet alleen fysiek maar ook geestelijk gevangen zouden blijven zitten op de planeet en straks ook virtuele schaduw planeet.

DE VIRTUELE SCHADUWPLANEET

Het huidige Internet dat vandaag niet meer is dan de blauwdruk van de Centrale Orion Mind Control Computer gaat in juni 2008 haar volgende fase in. De fase waarin het Internet van een wereldwijd 2 Dimensionaal netwerk vervangen zal worden door een wereldwijd 3 Dimensionaal netwerk. Een netwerk waar uw TV en PC beelden niet alleen 3D uw huiskamer in zullen komen maar waar ook zowel op aarde als in de ruimte 3D steden, ruimtevaartuigen, mensen etc. geprojecteerd en gecensureerd kunnen worden.

In juni 2008 wordt bij CERN de volgende generatie 3 D Internet en Stargate officieel in gebruik genomen. Een “Next Generation 3D Internet” welke 10.000 maal sneller is dan het huidige Internet en waar alles en iedereen middels micro en nanochips mee verbonden kan worden.

U moet zich dan ook voorstellen dat er in de komende jaren opeens hele steden uit het niets kunnen verschijnen, ruimtevaartuigen de aarde naderen en zelf heiligen zoals Jezus, Mohammed, Brahman, Boedhha, Krishna, Maria, Osirus etc. de mens vanuit de hemel zullen gaan toespreken om hun volk naar huis te leiden. En dan praten we niet eens over de schare valse profeten die de blinden voor de zoveelste keer naar de fysieke en nu ook virtuele afgrond zullen leiden.

Iedere onsterfelijke op aarde zal echter direct door deze interessante 3D schijnvoorstelling heen prikken omdat zij weten dat het niet meer dan de geprojecteerde en gecensureerde 3D schijnwereld is die de huidige machthebbers gebruiken om het volk welke vandaag niet meer dan hun (monetaire) mind control slaven zijn te weerhouden om van bewustzijn te veranderen. Vele mensen zullen dan ook in deze fase verleid worden om wederom de “Mind Control” projecties en censuur te volgen. Projecties die keurig geprogrammeerd, gecensureerd en geprojecteerd zijn door de huidige machthebbers op deze aarde. Machthebbers die dit speciaal voor u doen om u ter herinneren aan het Orion Keizerrijk van lang lang geleden waar het hele Multiversum een holografische 3D projectie was om de Orionieten blind te houden voor de wereld van de onsterfelijken. Op aarde wordt “De Opkomst en Ondergang van het Orion Keizerrijk” dus in het klein nagespeeld om u te herinneren aan wie u eens bent geweest en morgen weer als vrij onsterfelijk wezen kan zijn.

Oordeel daarom de huidige machthebbers, beheersers en controleurs van deze huidige uitwerkplaneet dus niet omdat zij net als u precies doen wat nodig is om u van een sterfelijk wezen te transformeren in een onsterfelijk wezen. De aarde als miniatuur (madurodam) Orion Keizerrijk waar we ons zelf middels onze (emotionele) reacties op onze omgeving kunnen (her)inneren wie we daadwerkelijk eens geweest zijn en morgen als onsterfelijken weer kunnen zijn. En nogmaals besef ook dat u allemaal eens Orion Keizers, Koningen, officieren, manschappen, arbeiders en slaven bent geweest in steeds afwisselende rollen van hoog naar laag en omgekeerd. Er is dus geen schuldvraag omdat u allen betrokken was bij het Orion Spel welke in feite niet meer is dan een uit de hand gelopen Multiverseel spel van een puber die het beter dacht te weten dan zijn ouders. Maar misschien hebben we dit spel gewoon ontworpen omdat we het leuk vonden om eens wat anders te spelen dan de hele dag gezond en gelukkig te zijn. Een God wil zichzelf immers volledig ervaren!

DE EINDDAGEN VAN DE ORION KEIZERRIJK ILLUSIE

In de einddagen van de Orion Keizerrijk illusie en censuur op deze aarde staan we dus voor de uitdaging om onderscheid te leren maken tussen de ware wereld van de onsterfelijken en de illusionaire werelden van de sterfelijken. Sterfelijke werelden die er naast de fysieke aarde ook nog eens een virtueel zusje bij hebben gekregen. Het virtuele zusje dat eigenlijk een kunstmatige kopie is van de astrale wereld waar u normaliter na uw fysieke dood op aarde als sterveling tijdelijk in verblijft totdat u weer reïncarneert op aarde om het Orion Keizerrijk in miniatuur voor de zoveelste keer als sterveling te herhalen of om u voor eens en voor altijd te bevrijden uit deze illusie.

Nu zullen een aantal mensen zeggen.

Ja ja wat een mooie verhalen.

Maar laten we even serieus blijven.

Nou dat gaan we hieronder dan ook even doen.

We gaan u even serieus informeren over hoever het staat met de bouw van de Mini Centrale Orion Mind Control Computer op aarde genaamd CERN 3D Internet en Stargate programma’s.

HET BEGIN VAN HET EINDE

De grote vraag die overblijft na bovenstaande gelezen te hebben is of u zich in de komende jaren voor de zoveelste maal zal laten verleiden om deel te nemen aan een krankzinnige oorlog tegen vandaag terroristen en morgen buitenaardse bezoekers die niet meer zijn dan de draad en draadloze “Mind Control” projecties en op aarde door mensen gebouwde ruimtevloot van onze huidige machthebbers om het volk te mobiliseren voor een illusie.

De illusie van het herstel van het Orion Keizerrijk in al haar pracht en praal.

De illusie van het herstel van het Orion Keizerrijk waarvan de eerste en de Laatste Keizer zelf al naar huis zijn gegaan dus niet meer meespelen.

De illusie die alleen nog maar op deze hele kleine uitwerk planeet bestaat om ons te herinneren aan wie wij eens in Orion zijn geweest en morgen als onsterfelijken weer kunnen zijn.

De illusie dat het mogelijk zou zijn om te vechten tegen onsterfelijke wezens die nooit terugvechten maar alleen toekijken wanneer u weer eens wakker wordt uit uw nachtmerrie.

U vecht immers net als Don Quichotte al millennia lang tegen uzelf.

Maar toch weer even serieus.

Want dat vragen de mensen aan ons.

Zeker zij die wetenschappelijk onderlegt zijn.

Wetenschappers die zoals u waarschijnlijk al weet ervoor zorgen dat de Mini Centrale Orion Mind Control Computer blijft draaien totdat iedereen deze illusiewereld van stervelingen heeft verlaten. Dus oordeel ook de wetenschap niet omdat zij net als de Koningen, officieren, manschappen en arbeiders u helpen uzelf in de uitwerk spiegel te zien. Nu maar hopen dat deze wetenschappers zelf ook nog eens in de uitwerkspiegel gaan kijken want anders zijn zij natuurlijk de laatsten die deze uitwerkplaneet gaan verlaten. Een mooie maar zware taak kunnen wij U vertellen.

Let Op: Zonder onsterfelijk bewustzijn kunt u straks het verschil niet meer zien tussen de onsterfelijke waarheid en de aardse fysieke en virtuele illusie c.q. leugen

DE SERIEUZE LEGENDES VAN DE DOGON, SUMERIERS, EGYPTENAREN, GRIEKEN EN ROMEINEN

Volgens een Dogon legende was de aarde een miljoen jaar gelden nog onderdeel van het Orion Keizerrijk. Een Keizerrijk dat de hele melkweg besloeg en alle nu nog bekende sterren (beelden) en planeten bevatte.

Duizenden bewoonde planeten!

Natuurlijk is het bovenstaande maar een legende. Maar wel een legende die we keer op keer in de geheime geschriften van de Dogon, Sumeriers, Egyptenaren, Grieken en Romeinen tegenkomen en die daarna in de werken van Baruch de Spinoza, Emanuel Swedenborg, Jacob Lorber en Ernest Norman in de afgelopen paar honderd jaar nog eens in de taal van die tijd voor iedereen duidelijk en helder op schrift zijn gesteld. Het Orion Keizerrijk verhaal wat u vandaag dus leest is dus zo oud als de weg naar Rome ik bedoel natuurlijk Orion.

Geschriften en boeken die in de nalatenschappen van vele Keizers, Koningen en Pausen tot aan de dag van vandaag steeds opnieuw opduiken al ware zij onderdeel van een grotere vergeten waarheid. De waarheid van wie wij eens zijn geweest.

Wij citeren even uit een van de geheime maar nu openbare geschriften:

Toen het nieuwe netwerk geïntroduceerd werd in onze maatschappij en alles en iedereen aangesloten werd op de centrale computer splitste de wereld zich in twee delen. Zij die onderdeel werden van een centraal gecontroleerd bewustzijn en zij die vluchten naar de uithoeken van het keizerrijk en andere sterrenstelsels om vrij te blijven van deze overheersing

Drie generaties na de introductie van het nieuwe netwerk was de fysieke wereld volledig vervangen door een virtuele wereld die gecontroleerd werd door een centrale computer, een Familie en een Keizer

In de laatste fase van het keizerrijk toen de hemelse vrijen de slaven kwamen bevrijden verviel de laatste keizer in waanzin waarna hij de centrale computer uitzette waardoor het Orion Keizerrijk en alles wat daarmee verbonden was in een seconde tot stof verviel

Wanneer je dit soort zaken leest in geschriften die duizenden jaren en misschien wel miljoenen jaren oud zijn dan begin je je af te vragen waar Stanley Kubrick, Gene Roddenberry, Steven Spielberg, George Lucas, de Wachowski Brothers en Peter Jackson hun inspiratie vandaan hebben gehaald.

Films Stanley Kubrick:

2001 – A Space Odyssey 1968

Films Steven Spielberg:

Close Encounters of the Third Kind 1977

E.T. 1982

Indiana Jones 1989 i.s.m. George Lucas

Jurrasic Park 1997

Artificial Intelligence 2001

War of the Worlds 2005

Films George Lucas

Starwars IV – A New Hope 1977

Starwars V – The Empire Strikes Back 1980

Starwars VI – Return of the Jedi 1983

Indiana Jones 1989 i.s.m. Steven Spielberg

Starwars I – The Phantom Menace 1999

Starwars II – Attack of the Clones 2002

Starwars III – Revenge of the Sith 2005

Films Wachowski Brothers

Matrix 1 The Matrix

Matrix 2 The Matrix Reloaded

Matrix 3 The Matrix Revolutions

Films van Peter Jackson

Fellowship of the Ring

The Two Towers

The Return of the King

Films Ridley Scott, James Cameron, Jean Pierre Jeunet

Alien 1979 (*)

Aliens 1986

Alien 3 1992

Alien Resurrection 1997

(*) Are WE the Orion Aliens?

En natuurlijk de prachtige Star Trek reeks van Gene Roddenberry die al in 1966 begon om ons bewust te maken van onze buitenaardse oorsprong.

Alle bovenstaande films staan in geuren en kleuren omschreven in “De Orion Kronieken” die vele vele duizenden jaren ouder zijn dan de filmscripts van bovenstaande regisseurs en producers. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze regisseurs en producers door onze oude onsterfelijke vrienden geïnspireerd en/of hebben zij de boeken van Baruch de Spinoza, Emanuel Swedenborg, Jacob Lorber en Ernest Norman gelezen voordat zij hun epische verhalen begonnen te schrijven en produceren.

Je begint je dan ook af te vragen of science fiction iets is wat nog in de mogelijke toekomst ligt of al in ons verleden heeft plaatsgevonden en nu plotseling weer opduikt om ons te herinneren dat het niet verstandig is om weer in herhaling te vallen in de komende jaren.

En laten we eerlijk zijn toen wij in de zeventiger jaren “De Orion Kronieken” in boekvorm ter hand gesteld kregen waren wij bijzonder sceptisch. Maar bij nader onderzoek bleek het toch om kopieën van originele exemplaren te gaan uit lang vervlogen tijden. De verhalen in deze geheime geschriften waren echter zo extreem anders dan de geschiedenis zoals we die vandaag over het universum, aarde en het ontstaan van de mensheid kennen en op school leren dat wij het absolute waanzin vonden om deze zaken al in de zeventiger jaren aan een groter publiek te presenteren. Met deze verhalen zou de wereld zoals wij die vandaag kennen immers letterlijk op zijn kop gezet worden.

En dan bedoelen wij meer dan met de prachtige (fictie) boeken zoals Neale Donald Walsch Gesprek met God, Dan Browns Da Vinci Code, Het Bernini Mysterie, Maya 2012 voorspellingen, Nostradamus anagrammen etc. nu al het geval is. Deze werken zijn alleen maar op aarde verschenen om de mensheid al een beetje wakker te maken voor hetgeen in de komende jaren werkelijk te gebeuren staat.

 

Kortom er zou letterlijk niets overblijven van de (schijn)heilige huisjes die vandaag nog zeer populair zijn in onze geschiedenisboeken.

 

Wij gaven “De Orion Kronieken” dan ook eind jaren zeventig terug om ze gewoon maar te vergeten als hersenspinsels van…… Ja van wie eigenlijk.

Maar toen gebeurde er iets heel raars.

Na 911 werd bekend gemaakt dat er een geheel nieuw Internet gebouwd zou worden om de wereld nog veiliger te maken voor iedereen.

Toen we de specificaties lazen gingen onze haren recht overeind staan.

Het waren de specificaties van de Centrale Orion Mind Control Computer. Net zoals wij die 30 jaar eerder gelezen hadden in “De Orion Kronieken”.

 

Wat is hier aan de hand.

Is het toeval.

WAT GAAT ER DE KOMENDE JAREN GEBEUREN ALS HET NIEUWE IPv6 INTERNET (CERN 3D INTERNET STARGATE) GEACTIVEERD EN WERELDWIJD INGEVOERD WORDT

Hieronder vind u het relaas!

De Nieuwe IPv6 Mini Centrale Orion Mind Control Computer

In een publicatie van de Amerikaanse overheid van 2006 lazen wij het volgende:

From: Office of E-Government and Information Technology

Subject: Transition Planning for SECRET

By June 2008, all U.S. government agencies must upgrade their networks to ensure an orderly and secure transition to SECRET

Exact volgens de planning werd in juni 2008 het CERN Next Generation 3D Internet en Stargate project officieel geopend. Een Internet dat 10.000 maal sneller is dan het huidige Internet en volledig 3D is ingericht.

Bovenstaande transitie is trouwens tevens onderdeel van de Patriot Acts I, II, III, Logan Act, TIPS project en Nieuwe Anti Terrorisme wetgeving die tussen 2003 en 2008 dank zij de Bilderberg Conferenties, Council On Foreign Relations (CFR), Club van Rome, Committee of 300, Travistock Institute, RAND Institute, Pieter Baan Kliniek, VN, NSA en aanverwante NGO’s wereldwijd zijn ingevoerd. De laatste fase van het grootse uitwerkspel is aangevangen dames en heren. Wij moeten bovengenoemde organisaties en daarin werkende mensen dan ook dankbaar zijn dat ze in een relatief korte tijd in staat zijn geweest om de Mini Orion Mind Control Computer na te bouwen welke iedere aardbewoner in de komende jaren precies laat zien wie hij of zij eens in Orion zijn geweest. Ja wij kunnen u verzekeren dat de ware aard van de mensheid volledig naar buiten zal komen in de laatste dagen aan het eind van deze uitwerkcyclus.

Wat gaat er gebeuren voor juni 2008 ofwel net voor de Olympische Spelen in China Bejing.

De “Next Generation 3D Internet” ofwel IPv6 wordt wereldwijd ingevoerd.

Een nieuwe generatie Internet die gestandaardiseerd zal worden op iedere Personal Computer, Notebook, Mini Computer, Mainframe, GSM, UMTS, GPS, Game Computer, RFID, Nanochip etc. etc. Een wereldwijde GLOBAL standaard dus.

Alle grote computer en telecom bedrijven in de wereld zoals Microsoft, Google, IBM, Yahoo, Cisco, HP, Dell, Sony, Boeing, Lockheed Martin, Nextel, Nokia, Motorolla, AOL, McAfee, Norton, Warner Bros, Napster, Verizon etc. etc. zijn al druk bezig om hun hele producten en diensten assortiment om te bouwen.

Windows Vista, Google en Yahoo zullen de eerste van vele vele producten en diensten zijn die in de komende maanden en jaren geïntroduceerd worden om zich volledig aan deze nieuwe standaard te confirmeren.

Wat zijn de voordelen:

Het Internet wordt sneller en veiliger. De CERN Next Generation 3D Internet technologie is 10.000 x sneller dan het huidige Internet.Er kunnen veel meer IP adressen aangemaakt worden.

Spam, virussen, troyan horses , phising wordt een halt toegeroepen.

Hoge snelheid tele- en 3D video conferencing en projecties.

Een beter inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het heelal.

En om niet te vergeten de grootste Orion Keizerrijk uitwerk uitdaging waar de mensheid voor gestaan heeft sinds haar val op deze mooie aarde.

 

Wat zijn de nadelen:

Geen enkele privacy meer.Centrale controle en beheersing van al het Internet verkeer.

Centrale coördinatie van alle censuur en vrijheid van meningsuiting.

Centrale aansturing en manipulatie van hen die middels draad en draadloze (nanochip) verbindingen aangesloten zijn op dit netwerk.

Maar misschien zijn deze nadelen wel grote voordelen in het uitwerkcircus op deze aarde.

WIE ZIJN ER BETROKKEN

De NSA, DARPA, U.S. Government en Department of Defense hebben in de afgelopen twee jaar meer dan 100 miljard besteed aan de transitie van het oude naar het nieuwe Internet.

“The U.S. government and the Department of Defense, two of IPv6’s stongest proponents estimated to spend anywhere from $ 25 billion to $ 75 billion in transition”

Bron: SearchNetworking.com 2006

“China plans on completely switching to the Next Generation Internet network by 2008 for the Olympic Games”

Bron: San Francisco Chronicle 2006.

“The European Union has now spent over $ 216 million transitioning to the Next Generation Internet”

Bron: EC 2006

De VN zal door de Bilderberg Organisatie, CFR, Committe of 300 etc. als operationele mondiale controle en beheersorganisatie gepositioneerd worden waarover binnenkort een grote leider de scepter zal gaan zwaaien om ons mee te nemen naar een mooie veilige en vooral centraal gestuurde eenduidige toekomst

Bron: Waar hebben we dat al eens eerder gehoord 2006

Hierna zijn bijna alle bedrijven en particulieren letterlijk verplicht om ook over te stappen omdat het oude c.q vrije Internet over een paar jaar, wij verwachten rond 2010, gewoon ophoudt te bestaan.

Dit levert de IT industrie volgens Forbes Magazine naar verwachting een extra omzet van 10 triljard dollar op in de komende 2-5 jaar.

“The biggest economic boom in history is on the way… Potentially it could eclipse the unprecedented economic expansion from 1992-1999”

Bron: Forbes Magazine 2006

“The worlds largest technological upgrade is on deck”

Bron: TechWeb 2006

WIE GAAN ER PROFITEREN VAN DEZE TRANSITIE

Stel u voor:

A. Dat niet alleen alle PC, PDA’s, GSM, UMTS, GPS, Game Stations maar ook alle RFID’s, Nanochips een IP adres krijgen. RFID’s = Radio Frequency ID (nano) chips. Radiografische chips die zo groot zijn als een zandkorrel en straks net zoals de 666 streepjescode standaard in alle producten en middels implantaten ook in dieren, planten en mensen zullen zitten. Allemaal aangesloten op een centraal en veilig (draadloos) netwerk welke de Mini Orion Mind Control Computer is.

B. Dat de online omzet volgens Forrerster Research door deze nieuwe technologie van 200 miljard omzet in 2006 zal doorgroeien naar 1 triljard in 2010. Zoals wij in 1996 al voorspeld hadden zal de virtuele economie de fysieke economie over een paar jaar ingehaald hebben qua omzet en winstgevendheid.

C. Dat het aantal Internet transacties van alleen al “The Social Security Administration” zal toenemen van 120 naar 500 miljoen per dag. En dan praten we nog niet eens over de andere VN, overheden, departementen en het bedrijfsleven.

D. Dat volgens Viz marketing er straks meer dan 7 miljoen websites per dag toegevoegd zullen worden aan het Internet.

E. Dat de helft van de mensheid rond 2010 in zowel de fysieke als virtuele werelden zoals 3D “Second Life” zullen leven en zaken doen.

Om deze gigantische groei van de komende jaren het hoofd te bieden is “The Next Generation 3D Internet” gebaseerd op een 32 bits architectuur welke in staat is 79 Octillion IP adressen (getal met 27 nullen) te genereren. Wij denken ruim voldoende om alle mensen, dieren, planten en producten in de komende jaren te chippen en op dit centraal gecontroleerde en beheerste Internet aan te sluiten en zo nodig af en toe middelsTranscraniele Magnetische Stimulatie (TMS) wat bij te sturen. Want zij die zich niet aan de spelregels van de Orion Keizer houden kortom zich niet Politiek Correct gedragen moeten gecorrigeerd worden middels subtiele veranderingen in uw hersengolven. Nee bruut leger en (geheime) politie geweld behoort in de komende jaren tot het verleden. De meeste sterfelijken zullen zeer gewillig datgene doen dat ze door de Mini Centrale Orion Mind Control Computer draad en draadloos geïnspireerd krijgen. De onsterfelijke op aarde die toch niet denken c.q. hun hersenen gebruiken zullen van al deze elektromagnetische manipulaties geen tot weinig last hebben. Elektromagnetische TMS manipulatie werkt immers niet op uw onsterfelijke bewustzijn maar alleen op uw sterfelijke hersenen.

Er is echter een probleem.

De Eerste en De Laatste Orion Keizer zijn al naar huis gegaan.

Dus het plan gaat niet door.

Er komt geen Nieuwe Wereldorde

Er komt geen herovering van het Orion Keizerrijk

En zij die het toch proberen c.q. er bewust aan meedoen zullen zich voor de zoveelste maal in de meest afschuwelijke ellende storten. En het maakt hierbij niet uit of je van Koninklijke bloede bent of een gewone (monetaire) slaaf van het systeem want alle daders en medeplichtigen gaan gewoon voor de bijl. Hun eigen bijl welteverstaan.

Het enige wat aan het eind van dit verhaal overblijft is:

UW BESLISSING

De beslissing om deze cyclus nogmaals te herhalen als sterveling of van bewustzijn te veranderen en net zoals de Eerste en de Laatste Orion Keizer naar huis te gaan.

We horen graag spoedig van U

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.

DEEL 3

OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET ORION KEIZERRIJK

Beste Waarheidszoeker,

In de analen van de Pleiaden (HET ZEVEN GESTERNTE) staat geschreven dat 19 miljoen jaar geleden wederom een van haar puber zoons genaamd Antares uit het sterrenbeeld Scorpius zichzelf beter wilde leren kennen en in dit proces het vier dimensionaal bewuste sterrenstelsel genaamd Orion transformeerde in het relatief onevenwichtigere drie dimensionale Orion Keizerrijk (HET ZES GESTERNTE). Het resultaat van deze drie dimensionale schepping uit de vierde dimensie was een steeds verder verval van het onsterfelijke bewustzijn welke uiteindelijk 18 miljoen jaar later ofwel 1 miljoen jaar voor Christus zou resulteren in de zelfvernietiging van het Orion Keizerrijk en de val van de Orionieten (Anunnaki) op de Aarde, de laatste planeet c.q. kolonie van het Orion Keizerrijk, waar deze laatste meest volhardende Ex Orion Keizers, Koningen, Officieren, Manschappen en Arbeiders keer op keer in wisselende rollen incarneren om zichzelf middels het proces van uitwerking, (h)erkenning en loslaten te verlossen van hun onverwerkte verleden en toekomst inzake een van de meest destructieve periodes die ons Multiversum in haar driedimensionale geschiedenis gekend heeft.

Na de “War Of The Worlds” waarbij alle ons bekende sterrenbeelden betrokken waren bleef er voor de overgebleven Orion strijders, met nu een sterfelijk bewustzijn, niets anders over dan om helemaal opnieuw te beginnen met het herstellen ofwel weer in evenwicht brengen van hun onsterfelijke bewustzijn. De opkomst en ondergang van Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis en de huidige moderne Sumerische/Griekse/Romeinse wereld hebben allemaal bijgedragen dat uitwerk na uitwerk cyclus nagenoeg alle Orion strijders weer wedergeboren zijn in de relatief meer bewuste c.q. meer onsterfelijke vierde dimensie. We vinden vandaag dan ook alleen nog maar de meest hardnekkige Ex Orion Keizers, Koningen, Officieren, Manschappen en Arbeiders c.q. strijders terug op deze aarde. Orion strijders die een het eind van de huidige cyclus wederom voor de keus staan om zichzelf in het begin van het Aquarius (Waterwereld) tijdperk te transformeren van een sterfelijk in een Onsterfelijk Bewustzijn (Heilige Graal) waardoor zij terugkeren naar de sterrenbeelden waar zij eens vandaan kwamen of wederom ten onder te gaan in de zoveelste wereldoorlog waarna de uitwerk cyclus van de stervelingen op deze aarde opnieuw begint.

Laten wij er individueel – verander de wereld begin bij jezelf – in ieder geval niet voor zorgen dat wij in de voetsporen van Atlantis zullen treden. Atlantis veegde zichzelf immers net zoals Shamballa, YU en Lemuria niet in de eerste of tweede maar pas in de derde wereldoorlog volledig van de kaart. Gedurende de eerste wereldoorlog in Atlantis rond 12.500 VChr. verlieten duizenden mensen het Atlantische Keizerrijk richting het Noorden van het huidige Europa (Ariers, Hanoch). Gedurende de tweede wereldoorlog in Atlantis rond 8.000 VChr verlieten duizenden mensen het Atlantische Keizerrijk richting het Westen en Noorden van het huidige Afrika (Dogon, Sumeriers, Egyptenaren en Ethiopiër). Gedurende de derde wereldoorlog in Atlantis rond 6.000 VChr. verlieten duizenden mensen het Atlantische Keizerrijk richting het Midden en Oosten van het huidige Noord- en Zuid Amerika (Maya’s, Inca’s, Hopi, Inuit).

Atlantis is dan ook niet in een keer vergaan maar verdween pas aan het eind van de derde wereldoorlog geheel in de golven van de Atlantische Oceaan. Door menselijk ingrijpen was immers een scheur in de aarde ontstaan welke wij vandaag nog kennen als de Reykjanusrug en Middenatlantische Rug in de Atlantische Oceaan. Platentektoniek, continentale verschuivingen, aardbevingen, vulkanisme, overstromingen vinden sinds de komst van de Orion strijders op aarde niet meer natuurlijk ofwel geleidelijk maar door constante oorlogshandelingen schoksgewijs plaats. Vooral tijdens de laatste ofwel derde wereldoorlog – wanneer de destructie technologie haar hoogtepunt bereikt – vinden de grootste veranderingen op de aarde plaats. Gedurende deze periode verdwijnen er iedere keer hele landen c.q. continenten om weer elders in een oceaan schoon wedergeboren te worden. Klaar voor een nieuwe uitwerk cyclus.

In de laatste fase van Atlantis bestond dit continent uit vijf landen genaamd Aries (Strijderscultus), Nazal (Reptielencultus), Lemur (Insectencultus), Amor (Vuurcultus) en Sirius (Sterrencultus) welke zich in de huidige Atlantische Oceaan uitstrekte van IJsland in het Noorden tot de Tristan di Cunha en Gough eilanden in het Zuiden (zie kaarten in bijlage). Nagenoeg alle kustgebieden van Noord- en Zuid Amerika (Oostkust), Europa (westkust inclusief Ierland en Engeland) en Noord-Afrika (westkust) behoorde +/- 6.000 VChr. nog tot de wereld der strijdende Atlantiers. Hoe dit verval – ondanks de hulp uit o.a. Luxor, Taurus, Aries, Canis Major etc. tussen 1-5 miljoen jaar VChr. – heeft kunnen plaatsvinden leest u in het volgende verslag.

HET SCHEPPINGSPLAN VAN DE TIRAN

Zoals iedere puber had ook deze puber een plan. Een super intelligent plan volgens zijn eigen zeggen dat voorgoed een einde zou maken aan de toch wel behoorlijk achterlijke manier waarop zijn ouders ofwel meer evenwichtige zelf geleefd hadden. Het scheppingsplan dat deze puber in al zijn hoogmoed begon te scheppen (het ik hou mezelf voor de gek programma tegen beter weten in) bestond uit een 6 tal onderdelen:

Het volledige blokkeren van de energie en informatie uitwisseling tussen de onsterfelijke vierde en sterfelijke derde dimensie middels het deactiveren van het grootste deel van de hersenen.Het opvoeden c.q. hypnotiseren van de uit zijn schepping ofwel Tweede Zelf opgewekte kinderen in het door hem ontwikkelde omgedraaide +/-3D (bij)geloof.

Het uit schijnbaar vrije wil aan zijn kinderen opleggen van post hypnose suggesties waardoor zij het hele hypnose proces zouden vergeten en de +/-3D wereld als enige wereld met leven in het Multiversum zouden (h)erkennen.

Het opzetten van een Centrale Orion Mind Control Computer waar al zijn kinderen en kleinkinderen middels straling (draadloos) en chemisch mee verbonden werden om het hypnose c.q. hersenspoelings proces in stand te houden tot in de eeuwigheid.

Het middels permanente educatie op vol automatisch herhaling zetten van dit hypnose proces waardoor het geheel zich continue c.q. incarnatie na incarnatie zou blijven herhalen op basis van hetzelfde (bij)geloof.

Het uiteindelijk verspreiden van dit +/- 3D (bij)geloof buiten het Orion Keizerrijk, waarvan nu alleen de aarde nog over is, om wederom de confrontatie met zijn ouders ofwel oude meer evenwichtige Eerste zelf aan te gaan.

 

OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET ORION KEIZERRIJK

Ad 1: Dit is de belangrijkste daad die de puber stelde. Zonder de volledige ontkoppeling van de vierde dimensie ofwel volledige herinnering en directe onsterfelijke communicatie met zijn ouders ofwel oude meer evenwichtige Eerste zelf (zelfontkenning) zou zijn scheppingsplan van volledige macht , beheersing en controle binnen de derde dimensie gedoemd zijn te mislukken. De belangrijkste computerafdeling in zijn Keizerrijk was dan ook de afdeling die de BLOKKERINGS PROGRAMMA’S schreef en ervoor zorgde dat een groot deel van de hersenen van de mens bij geboorte gedeactiveerd werd in zowel de aardse als astrale werelden. In eerste instantie schreef hij natuurlijk zelf het eerste blokkerings programma waarna zijn door hypnose gehersenspoelde kinderen uit hem de opdracht kregen om deze generatie na generatie steeds verder omlaag van +/-3,9999D naar +/-3D te verfijnen en in stand te houden. Hoe beter deze relatief onevenwichtige gerichte verfijning immers zou zijn des te verder zijn nageslacht zou afstaan van de poort (stargate) naar ofwel herinnering aan de meer evenwichtige en onsterfelijke vierde dimensie. Je kunt dit als het ware zien als een elektromagnetische vortex ontkoppeling (splitsing) van gepolariseerde (+/-) 4D isothopen en gepolariseerde (+/-) 3D atomen waardoor de klep tussen de derde en vierde dimensie tijdelijk gesloten werd door een nevel van onbewustzijn c.q. sterfelijk bewustzijn.

In al zijn waanzin was hij echter vergeten dat niet alleen hijzelf maar ook alle uit hem geschapen kinderen en kleinkinderen ongeacht wat voor +/- 3D manipulatie dan ook altijd blijven beschikken over een onsterfelijke vonk Eenheidsbewustzijn in henzelf ofwel de verbinding die de brug vormt tussen zijn gepolariseerde +/- 3D schepping uit (in den beginne) de eenheid en de eenheid zelf. Met de eenheid bedoelen we hier niet het +/-4D Taurus/Sirius/Pleiaden en collega sterrenbeelden bewustzijn omdat dit net zoals het +/-3D Orion bewustzijn nog uit gepolariseerd scheppend dus strijdend bewustzijn bestaat. Het enige verschil tussen het relatief meer evenwichtige +/-4D Taurus/Sirius/Pleiaden etc. bewustzijn en relatief minder evenwichtige +/-3D Orion bewustzijn is de mate van onevenwichtigheid die op enig moment in de Ruimte en Tijd van een schepping bewust waargenomen kan worden door de schepper van dit bewustzijn zelf. Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat dit soort puberale scheppingsplannen in ieder Multiversum in meer of mindere mate plaatsvinden. Dit is dus niet de enige puber in dit eindige universum die zijn eigen migratie c.q. transformatie van een minder naar een meer evenwichtig bewustzijn (tijdelijk) tegenhoudt.

Als eerste stap naar een meer onsterfelijk bewustzijn is het dan ook zaak om de hersenen weer te reactiveren en verbinden met de vierde dimensie en zo mogelijk het eenheidsbewustzijn. Een blinde kan immers alle wijze en bewuste boeken lezen en bestuderen wat hij of zij wil maar zal door de blokkering c.q. ontkoppeling van de eenheid en deactivering van een groot deel van de hersenen hier niets van begrijpen

Ad 2: Toen het door hemzelf geschreven blokkerings programma klaar was werd het tijd om iets buiten ofwel uit zijn +/-4D bewustzijn te creëren. De beste manier om dit te doen is natuurlijk om een gepolariseerd spelletje te creëren waarin je zelf de hoofdrol speelt en tegelijkertijd alle touwtjes in handen houdt. Dit was vrij eenvoudig te doen door jezelf in twee delen te splitsen. Het eerste deel (+/-4D zelf) als alleswetende vader (God), machthebber en controleur die als speler fungeerde en het tweede deel (+/-3D afgescheiden zelf/nageslacht) dat als speelgoed zou gaan dienen binnen dit interdimensionale +/- 4D/3D spel. Door het tweede deel steeds verder af te splitsen ontstonden door de miljoenen jaren heen steeds meer variabelen c.q. levels c.q. dimensies in de vorm van mensen, dieren, planten en mineralen welke bijna geheel ontkoppeld waren van het meer evenwichtige vier dimensionale onsterfelijke bewustzijn. Door deze steeds verdergaande ontkoppeling was het opvoeden c.q. hypnotiseren in dit nieuwe +/-3D geloof een fluitje van een cent geworden omdat de individuele afgesplitste kinderen en kleinkinderen in het geheel niet meer over wat voor samenhangende energie en informatie dan ook beschikte laat staan een volledige herinnering aan de vierde dimensie laat staan de eenheid hadden. Om de herinnering aan de vierde dimensie nog verder te ondermijnen en manipuleren werd een BESTURINGS ofwel CONTROLE PROGRAMMA en een aantal SPEL PROGRAMMAS ontwikkeld welke lijnrecht (omdraaien) tegenover de relatieve waarheid van de vierde dimensie stonden. De relatieve +/-4D waarheid van de 27 geestelijke stress oplossers werden dan ook vervangen door de relatieve +/-3D waarheid van de 27 geestelijke stress veroorzakers (zie uitleg in de boeken van De Grote Bewustzijnsverandering c.q. De Nieuwe Dokters Deel 1 t/m 7).

Deze beslissing was van uitermate groot belang omdat alleen op deze manier alle macht middels controle en manipulatie in EEN +/-3D hand gehouden kon worden. Het is immers alleen in een wereld waar de 27 +/-3D stress veroorzakers zijn afgescheiden van de 27 +/-4D stress oplossers (omdat zij samen in evenwicht resulteren) mogelijk om zijn afgescheiden zelf te BELONEN met SNEL en TIJDELIJK +/-3D genot in de vorm van EGO, OGE, No.1 zijn, macht, carrière, status, prestige, geld, sex, spelletjes, spanning, sensatie etc. en te STRAFFEN met ANGST, ongeluk en ziekten in de meest extreme verschijningsvormen.

In een onsterfelijke wereld waar het afgescheidene zelf bewust is van beide werelden (+/- 4D leven en +/-3D dood) werkt een dergelijk belonings- en strafsysteem immers niet meer omdat je weet dat je onsterfelijk bent en er dus geen verschil meer bestaat tussen leven en dood.

Door deze afscheiding werden de angst om te sterven en falen en de hieruit resulterende relatieve pijnen, minderwaardigheid, schuldgevoelens, twijfels etc. generatie na generatie doorgegeven. Natuurlijk werden zij die het meest trouw c.q. Politiek Correct waren aan het omgedraaide (bij)geloof en succesvol waren in het verspreiden en in stand houden ervan het best beloond in hun afgescheiden sterfelijke +/-3D wereld.

Besef bij dit alles dat iemand die zich tijdelijk loskoppelt van het volledige onsterfelijke zelf ofwel de eenheid in feite met zichzelf aan het spelen is en met niemand anders en dit spelletje steeds verder vervalt in een steeds grotere onevenwichtigheid en sterfelijkheid. Door de blokkerings programma’s schep je alleen de illusie dat er iets buiten jezelf staat terwijl dit in feite helemaal niet het geval is. Alleen zij die stoppen met spelen ofwel de 27 interdimensionale stress veroorzakers en 27 interdimensionale stress oplossers weer in evenwicht ofwel tot eenheid oplossen zullen weer gaan inzien wie zij werkelijk zijn (geweest).

Onsterfelijke vrij wezens.

In een spelletje kan je dus ook nooit perfect worden omdat een spel niet geschapen is om perfect te zijn maar alleen om te spelen. Perfectie kan alleen bestaan in een wereld zonder oorzaken en gevolgen dus in een wereld waar je niets meer vastpakt dus hoeft los te laten maar alleen onsterfelijk bewust ervaart.

Ad 3: Natuurlijk moest er wel gezorgd worden voor het feit dat van dit hypnotiseren bij zijn Tweede zelf ofwel kinderen, kleinkinderen etc. niets meer bekend zou zijn. Zo zou het immers net lijken alsof er alleen maar een drie dimensionale wereld bestond en niet een nep spelletjes wereld die naast de vier dimensionale wereld gebouwd was. De enige mogelijkheid om dit te bereiken was door zijn Eerste zelf volledig los te koppelen van zijn Tweede zelf (fig 32). De twee eenheid ofwel soul-mates werden uit elkaar gerukt en letterlijk in twee tegengestelde dimensies naast elkaar gedumpt. De puber begon bij deze post hypnose stap zichzelf dus pas echt voor de gek te houden. Al spelende kwam hij zelfs zover dat hij zich volledig ging identificeren met zijn Tweede Zelf waarbij zijn Eerste Zelf nog alleen maar als een irritante (het stemmetje in uw hart) bijkomstigheid gezien werd die maar zo snel mogelijk vergeten moest worden. De schepper uit het vier dimensionale bewustzijn werd dus steeds meer een levenloze robot. Ofwel een stuk speelgoed dat over bijna geen evenwichtig laat staan onsterfelijk eenheidsbewustzijn meer beschikte.

Ad 4: Om deze illusie die nu voor het Tweede zelf door geheugenverlies de enige waarheid was geworden in stand te houden ontwierp hij een +/- 3D Centrale Orion Mind Control Computer welke de geboden en wetten van dit nieuwe +/-3D geloof continu draadloos en chemisch zou verkondigen ofwel uitzenden aan hen die aan deze centrale computer gekoppeld waren. In de begintijd van de Orion schepping toen de technologie nog grotendeels op de +/-3,9999 ste dimensie werd gebaseerd was dit vrij eenvoudig omdat alle elektromagnetische golven en later DNA bij de voortplanting automatisch voorzien werden van een afstem, ontvangst, verzend, opslag, transformator, geleidings en besturingsmechanismen dat op basis van interactieve straling ofwel frequenties werkte ongeacht het feit waar het energielichaam en later DNA zich binnen zijn schepping bevond. Later toen het geheugenverlies van de puber schepper c.q. speler c.q. speelgoed steeds meer toesloeg en er door nog meer splitsing en verdichting steeds meer evenwichtige energie en informatie verloren ging was de centrale computer van het Tweede zelf genoodzaakt om meer grove “Mind Control” technieken toe te passen om zijn schepping ofwel Tweede Zelf in stand te houden. Zo werd er in de nadagen van het Orion Keizerrijk Spel vooral gebruik gemaakt van projecties, gedachten-symbolen, nanochips implantaten en kristallen welke op of in de belangrijkste energie en informatiecentra van de mens gericht of geplaatst werden om deze te blokkeren, controleren en manipuleren.

Vooral de 7 belangrijkste vortexen (chakra’s) waren het doel van deze projecties en implantaten. Voor een fijnere besturing werden ook elektroden ingebracht in de ruggenwervel en overige interdimensionale vortex knooppunten van het +/-3D lichaam. Een rudimentair overblijfsel in deze tijd zijn de gekleurde stippen welke dus eens nanochips en kristallen waren bij het Hindu kasten systeem in India. Meer moderne vormen zijn tegenwoordig de nanochips die bij mens, dier, plant, product of dienst ingeplant worden of zaken zoals RFID’s, GPS, GSM, barcodes, pin-passen, chipknips, internet aansluitingen, TV, PC, radio en eigenlijk alle op +/-3D gericht broadcasting en narrowcasting (on-demand) media welke niet meer is dan propaganda voor de op BELONING en STRAF gebaseerde gepolariseerde 3D levensstijl. Het wordt dan ook in de komende jaren oppassen dat we ons onder het mom van veiligheid, gebruikersgemak, mooie sierraden en fraaie piercings opnieuw laten verlijden tot deze “Mind Control” implantaten ofwel in herhaling vallen.

Het mag duidelijk zijn dat in een dergelijke door een centrale computer gestuurde sterfelijke en slaafse dus blinde 24 uurs samenleving – waarvan de schepper niet eens meer weet dat hij deze computer en bijbehorende software (woorden, daden en gedachten) zelf geschapen heeft – totale chaos uitbreekt wanneer er storingen beginnen op te treden of de computer in zijn geheel uitvalt. Het uitvallen van de Centrale Orion Mind Control Computer zou immers de grens tussen de derde en vierde dimensie weer volledig openzetten waardoor mensen die al meer dan 1- 19 miljoen jaar in een wereld waar de 27 stress veroorzakers de boventoon voeren opeens geconfronteerd worden met een wereld waar de 27 stress oplossers de boventoon voeren. Dit kan niet anders dan tot een schoktoestand en chaos lijden. Chaos die iedere keer voorkomt nadat een overgangs c.q. uitwerkcyclus van 26.000 jaar zijn einde nadert. Zij die zich dus niet voorbereid hebben op deze overgangsperiode, dus zowel over een gepolariseerd 3D als gepolariseerd 4D bewustzijn en het liefst Onsterfelijk Eenheids Bewustzijn beschikken zullen rond de Millenium wisseling een spannende tijd tegemoet gaan. Dit komt omdat door het naar huis gaan van de Eerste Orion Keizer (Lucifer) en de Laatste Orion Keizer (Het Beest ofwel AntiChrist) aan het eind van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw de Centrale Orion Mind Control Computer langzaam krakend tot stilstand is gekomen en de poort tussen de derde en vierde dimensie steeds meer open komt te staan waar letterlijk de wereld van de levenden en doden elkaar beginnen te overlappen en ontmoeten. De millennium crisis aan het eind van de 20e eeuw was dus niet in eerste instantie een storing van de aardse computers en bijbehorende software maar de beginnende storing van de Centrale Orion Mind Control Computer die de derde en vierde dimensie van elkaar gescheiden hield.

Ad 5: Aangezien de levensduur van een mens steeds korter wordt naarmate hij over een onevenwichtiger bewustzijn beschikt was het nodig om een +/-3D REGENERATIE PROGRAMMA c.q. mechanisme in het leven te roepen om het +/-3D geloof van angst, schuldgevoel, zorgen en twijfel in stand te houden. Dit werd gevonden door de bouw van een voor de +/-3D wereld onzichtbare astrale wereld naast de zichtbare fysieke wereld. In deze tijdelijke tussenwereld werden de gehypnotiseerde kinderen en kleinkinderen uit de puber verder opgeleid in het vak en konden zij hun lusten en lasten nog verder botvieren voordat zij hun rol in de materie op aarde weer gingen vervullen. De Eerste en de Laatste Orion Keizer ofwel vader en zoon konden op deze manier elkaar afwisselen en de volledige beheersing en controle houden over zowel de aardse als astrale sferen. In dit volautomatische proces waar fysieke wereld en astrale wereld elkaar telkens weer leven na leven opvolgen wordt bereikt dat het scheppingsproces niet tot stilstand kwam binnen het Orion Keizerrijk Spel. Een ander voordeel van dit regeneratie programma was dat eventuele fouten in de programmering afgedaan konden worden met het verwijzen naar het geloof in een almachtige ongrijpbare onzichtbare. Het geloof aan het onzichtbare was geboren.

Ad 6: Het uiteindelijk doel van de puber was natuurlijk om alle dimensies en het liefste de eenheid over te nemen van zijn vader en moeder en de rest van de familie die hij eens als Eerste zelf was. Hoe dieper hij zakte (viel) in zijn eigen schepping hoe meer hij in zijn eigen leugens ging geloven. De energie en informatie die tot hem kwam werd immers steeds gebrekkiger. Toen het spel dan ook bijna uit was en we praten hier over ongeveer 18 miljoen jaar nadat hij met zijn scheppingswerk van de derde dimensie was begonnen besloot hij tot de aanval over te gaan. Grote eskaders ruimteschepen verlieten de Orion Nevel richting de Confederatie van omliggende sterrenbeelden. Iedere zon en planeet die op de weg naar het hart van de Confederatie bezocht werd kreeg de keus om zich aan te sluiten (assimileren) of overwonnen c.q. vernietigd te worden. Dit ging niet altijd met fysiek wapengekletter maar vooral m.b.v. Mind Control frequentie manipulatie plaats. Met deze technologie konden de Orion strijders (Aliens) zich immers voordoen als goden voor hen die nog niet over deze technologie beschikte. Gedurende deze overgangstijd werden dan ook hele planeten en zonnestelsels bestraald met allerlei onevenwichtige frequenties die zowel de kosmos, natuur, mensen, dieren, planten en mineralen konden manipuleren voor het hogere doel welke het uitdragen van het ZES STERRIGE Orion +/-3D geloof was.

Mocht deze subtiele methode niet werken omdat de te overwinnen planeet zelf al over een meer evenwichtig en eenheids gericht bewustzijn en daarbij behorende technologie beschikte dan werden methoden gebruikt die we nog maar al te goed kennen uit Hitler Nazi Duitsland. Het enige verschil was dat de gebruikte middelen 1000x geavanceerder en onevenwichtiger waren en op een veel grotere schaal werden toegepast. Het geheel leek wel een beetje op een kruising van Star Wars, Star Trek, Aliens The Movie, Matrix, X-files en alle entertainment die u tegenwoordig in de media tegenkomt. Dus oorlog, eugenics, een nieuwe wereldorde, conspiracies tegen de mensheid, slavernij, concentratiekampen, mind control, propaganda, incest, orgies, drugs, necrofilie, babyroof, verkrachtingen, kannibalisme, spionage, hersenspoeling, valse informatie, ontvoeringen, martelen, krachtvelden, clonen, dubbelgangers, medische experimenten, menselijke offers, verraad, concurrentie, moord, doodslag, sabotage, exterminatie c.q. genocide, menselijke brandstof, uithongeren, vergiftigen, terrorisme, vervuiling, nucleaire-, chemische- en biologische oorlogvoering, klimaatcontrole, hypnose, frequentie manipulatie, atomair- moleculair- en cellulair ingrijpen behoorden allemaal tot de orde van de dag om het Keizerrijk in stand en de bevolking middels Kunstmatige Angst en Schaarste, Verdeel en Heers, Brood en Spelen, Rangen en Standen, Willekeur, Klassenjustitie, Misinformatie en Constante Verwarring arm, dom, blind en ziek te houden.

Het enige doel van Mind Control is het Monopoliseren van het reizen naar en communiceren met de Spirituele en Extraterrestrial werelden. Dit monopoliseren gebeurt met behulp van een groot aantal The Golden Dawn, Dark Mirror en Society for Psychical Research (SPR) Mind Control technologieën en technieken die de wereldbevolking, ofwel hen die niet uitverkoren zijn, blind moeten houden voor het ware vrije leven. Dit gebeurt vandaag massaal middels een grote verscheidenheid aan straling, chemicaliën en hallucinerende middelen die aan onze voeding, water en lucht worden toegevoegd. Tevens zorgen de oude media er middels de TV, PC, Telefoon en Computer Game schermen voor dat er dag en nacht hypnotiserende subliminale boodschappen verstuurd worden om deze blokkade c.q. communicatie met de andere dimensies nog verder te versterken. Het resultaat is een slaafse samenleving die meer dood dan levend is en als zodanig onbewust sterft om hierna in de al even onbewuste astrale (ether) werelden terecht te komen van de aarde gebonden zielen waar het Aardse nu Astrale Spel en De Knikkers genaamd gewoon doorgaat. Dus is het verstandig om in de komende jaren zo spoedig mogelijk Onsterfelijk Bewust te worden omdat deze Mind Control technieken op de Onsterfelijke Werelden geen enkele invloed hebben!

Het duurde niet lang voordat het Orion Keizerrijk zich uitstrekte van de Orion Nevel tot de interdimensionale grens met de Confederatie. We kunnen deze kruistocht van het Orion geloof vergelijken met de Borg welke in de Star Trek films uitermate goed de rol van Orion strijders vertolken. Toen echter de grens met de vierde dimensie bereikt werd liep het mis voor de Orion strijders. Allereerst door het feit dat de Confederatie uit relatief vrijere mensen bestond die zowel bekend waren met de +/-3D als +/-4D dimensie en daarbij behorende werelden terwijl het Orion Keizerrijk eigenlijk maar een individu was in de vorm van de door de puber geprogrammeerde centrale +/-3D computer waaraan alleen maar angstige, willoze, twijfelende +/-3D slaafse zombie robots hingen. De laatste confrontatie tussen het Orion Keizerrijk en de Confederatie was dus eigenlijk geen gevecht. Toen er door het Orion Keizerrijk een Stargate naar de vierde dimensie geforceerd werd, werd zij automatisch overspoeld door een vier dimensionaal bewustzijn waardoor er al snel kortsluiting ontstond in de centrale +/-3D computer. Het resultaat was de volledige ineenstorting van het Orion Keizerrijk. Hierdoor stierven alle Orion strijders massaal waarna zij na hun fysieke dood hun laatste vesting tegen de Confederatie in de astrale werelden en daarna de aarde betrokken om van daaruit tot de dag van vandaag een soort puberale guerrilla tegen hun ouders te voeren. De fysieke aarde heeft het gevecht langzamerhand echter al opgegeven omdat deze continue oorlog tegen de wereld van de onsterfelijken middels gepolariseerde gedachten, daden en woorden zoveel armoede, ellende, ziekte en ongeluk op aarde heeft veroorzaakt dat het bijna ondragelijk is om hier op deze nu helse aarde nog te incarneren. De astrale werelden blijven echter via de fysieke wereld de strijd (ten koste van) voeren zonder dat er een tegenstander is. De astrale werelden vechten tegen de fysieke wereld ofwel tegen zichzelf. Want zoals u langzamerhand weet vecht de wereld van de onsterfelijken nooit terug maar aanschouwt alleen het krankzinnige proces der zelfvernietiging.

 

DE LAATSTE INCARNATIE PLANEET VAN DE ORION STRIJDERS

Om te voorkomen dat deze Orion guerrilla strijders weer overal in deze melkweg zouden incarneren werd de Aarde als laatste planeet van het Orion Keizerrijk gekozen om deze mensen met een traumatisch geheugenverlies en alle uit hen voortgekomen kinderen en kleinkinderen de kans te geven om het onderdrukte en onverwerkte verleden alsnog op te lossen. U kunt deze werkwijze een beetje vergelijken met die van de Engelsen toen ze hun misdadigers (?) (zij die anders dachten) nog opborgen in het afgelegen Australië. Om dit feest wederom niet al teveel uit de hand te laten lopen zijn de afgelopen 1 miljoen jaar vele vier dimensionale Confederatie broeders op de laatste Orion planeet en daarbij behorende astrale aarde geïncarneerd als GEHEUGEN VERSTERKERS en BEWUSTZIJNS TRANSFORMATORS in een wereld met een bijna volledig geheugenverlies.

Dit gebeurde zowel in de Orion Nevel (tussen de 1-5 miljoen jaar gelden) en later op aarde in Shamballa (1 miljoen jaar geleden), Yu (500.000 jaar geleden), Le(mu)ria met de hoofdstad Mu (156.000 jaar geleden), Atlantis (40.000 jaar geleden), Hanoch, Aries, Dogon, Sumerie, Egypte, Maya’s, Inca’s, Hopi, Inuit (tussen 12.500 VChr en het jaar 0) en de Moderne Wereld (tussen het jaar 0 en Nu) etc. Deze tijdperken worden ook wel de eerste 6 landingen van een meer evenwichtig bewustzijn op aarde genoemd. Er moet nog 1 landing in deze cyclus van 26.000 jaar volgen. Onder landing verstaan wij natuurlijk niet de komst van een vliegende schotel maar het indalen van een meer evenwichtig bewustzijn in de mensen die daar Hier en Nu bewust voor om vragen en voor kiezen.

Vandaag is de aarde de laatste van de overgebleven 33 Orion planeten die nog verzet biedt tegen het openbaren van de daadwerkelijke geschiedenis van haar verleden en de transformatie naar een meer evenwichtig bewustzijn. De overige 32 planeten hebben zichzelf met behulp van hun Eerste zelf in de afgelopen 1 miljoen jaar al voor het grootste deel naar een meer evenwichtig bewustzijn getransformeerd.

Wanneer we gaan kijken wat er de afgelopen 1-2 miljoen jaar op aarde gedaan is om de aardse Orion strijders van bewustzijn te laten veranderen de volgende opsomming:

1. Toen de derde interplanetaire oorlog (Star Wars) tussen de derde en vierde dimensie uit de hand liep verliet de Zoon (Het Beest) van de Eerste Orion Keizer (Lucifer) en zijn loyale manschappen (Anunnaki) het Orion stelsel om zich te vestigen in een ander zonnestelsel om de dynastie voor te zetten (Eerste Exodus). Hij maakte hierbij gebruik van een ruimteschip (De Ark) die we tegenwoordig onder de naam Niburu of wel Planet X kennen. Niburu is dus geen planeet maar een gigantische groot ruimteschip ala de Death Star uit de Star Wars films. Een ruimteschip c.q. Ark welke niet alleen in staat was om hele zonnen en planeten te vernietigen maar ook om deze te terraformeren (Genesis). Toen het Orion Niburu ruimteschip dan ook ons zonnestelsel binnenkwam had het maar een doel en dat was om twee te terraformeren planeten en de nodige bouwmaterialen (Tiamat) te vinden die geschikt waren voor het terraformatie proces. Twee planeten omdat de Orionieten (Anunnaki) als geen ander wisten dat zowel de oerzon als onze zon een cyclus van verhoogde en verlaagde zonneactiviteit vertoont waardoor het de ene keer beter toeven is op de ene planeet die dichter bij de zon staat en de andere keer op de andere planeet die verder bij de zon vandaan staat. De twee planeten die geterraformeerd werden zijn onze huidige aarde en mars. Twee planten die dank zij de bouwmaterialen van Tiamat relatief eenvoudig gebouwd konden worden. Twee planeten waar de Orionieten en hun nageslacht het afgelopen 1-2 miljoen jaar regelmatig en afwisselend op gewoond hebben. Twee planeten waar altijd veel verkeer tussen is geweest totdat we de door het verder verval in bewustzijn de kennis van de hyperdrive moesten ontberen waardoor we tegenwoordig alleen vastzitten op deze aarde in zowel zomer als winter c.q. ijstijd. Dat we echter alleen op deze aarde vastzitten is echter een illusie omdat er in de afgelopen 10 jaar een gigantische gere-engineerde ruimtevloot op aarde gebouwd is om het Orion Keizerrijk te heroveren. Een ruimtevloot die natuurlijk ook gebruikt kan worden om de aarde (tijdelijk) te evacueren wanneer het spel weer eens helemaal uit de hand dreigt te lopen. Waarom gebruiken we Het Orion Ruimteschip c.q. De Ark niet om de mensheid te evacueren zult u zich afvragen. Nou deze is na de terraformatie van onze aarde en mars weer naar Orion teruggegaan om de Eerste Keizer en zijn overgebleven manschappen ofwel arbeiders en soldaten op te halen om er na aankomst achter te komen dat het Orion Keizerrijk door kortsluiting in de Centrale Orion Mind Control Computer opgehouden had te bestaan. Vandaag wacht het Orion Ruimteschip (De Ark) nog steeds op nieuwe orders.

2. Een miljoen jaar geleden werd een 7 facetten / energie / informatie / kleuren / geluiden Shamballa ofwel +/-4D versterker op Aarde vanuit de vierde dimensie c.q. bewustzijn gematerialiseerd ofwel gemoduleerd. Deze super +/-4D versterker welke 1 miljoen jaar geleden in het Tarim Bekken – Lop Nur (het huidige China) landde en een gigantische cirkelachtige oppervlakte had tussen de 50e en 30e N.B. bracht de zuivere vormen van de 7 benodigdheden om de evenwichtige weg naar het Eerste Zelf te bewandelen genaamd: evenwichtig leiderschap, evenwichtig geloof, evenwichtige filosofie, evenwichtig onderwijs, evenwichtige gezondheid, evenwichtige technologie en evenwichtige levenskunst.

3. Door de zoveelste gedeeltelijke ontkenning door de nog overgebleven +/-3D mensen in de cyclus van Shamballa besloten hun leiders genaamd Brahavada en Davor- welke de laatste opeenvolgende Keizers van het Orion Keizerrijk waren – en hun volgelingen uit Shamballa te vertrekken. De volgelingen van Brahavada en Davor betrokken hun nieuwe woonplaats in de omgeving van het huidige Gorakhpur (India) en Novosibirsk (Rusland) maar trokken al snel verder naar Varanasi en Volgograd waar de invloedsfeer van Shamballa (verder dan de 50e en 30e N.B.) minder te voelen was. Vanuit Varanasi en Volgograd werd het +/-3D bijgeloof ten zuiden van Varanasi en ten Noorden van Volgograd wereldwijd verspreid.

Tot die tijd werd het gebied ten zuiden van de 30 N.B en ten noorden van de 50 N.B. bevrucht door het meer evenwichtige bewustzijn uit het huidige Trans Himalaya gebergte (wat toen nog geen bergen waren maar een vruchtbare vlakte waar uit het interdimensionale centrum Tarim Bekken Lop Nur het +/- 4D bewustzijn spiraalsgewijs over de +/-3D aarde vloeide) en Kazachstan (waar toen nog geen bergen en meren waren maar een vruchtbare vlakte waar uit het interdimensionale centrum Tarim Bekken Lop Nur het +/- 4D bewustzijn spiraalgewijs over de +/- 3D aarde vloeide). De Ganges en Wolga die pas ontstonden nadat Atlantis in de derde wereldoorlog ten onderging en het Himalaya gebergte deed verrijzen terwijl tegelijkertijd het Kaspische Gebergte verdween in de Kaspische Zee zijn niet meer dan herinneringen aan waar het vierde dimensie bewustzijn ophield en het derde dimensie bewustzijn begon.

Vandaag zijn Varanasi en Volgograd niet meer dan de uitdragers van alles wat onbewust geworden is in de delta’s die zich van Delhi tot en met Calcutta en Sari tot en met Sint Peterburg als een litteken door India en Bangladesh en Rusland uitstrekken om ons te herinneren aan de waarheid die wij al zovele malen in onszelf ontkent hebben. Dat de volgelingen van Brahavada en Davor de gebieden ten zuiden van de 30 N.B en ten noorden van de 50 N.B. gingen bevolken mocht niet verhinderen dat er nog vele Shamballa’s nu genaamd Yu (30 Z.B het huidige Lanin als centrum in Zuid Amerika), Lemuria (Grote Oceaan), Atlantis (Atlantische Oceaan) en de Moderne Wereld op de aarde verschenen om de volgelingen van het Tweede zelf weer te herinneren aan het Eerste zelf dat zij eens geweest waren.

4. Vlak na de eerste (Z.B.) en tweede (N.B.) trek uit Shamballa voltrok zich de derde trek naar het Westen richting het huidige Syrië en Babylonie. De Pre-Babylonische tijd der Sumeries en Hitieten bracht vele honderdduizenden jaren later de eerste hoofdstukken van het Nieuwe Testament voort. Aangezien de Joden (een van de 3 Hanoch migraties) in deze tijd van Abraham door de Assyriers aldaar werden gevangen gehouden (omdat de onderhandelingen misliepen over macht en geld) brachten zij deze verhalen en rituelen na de volgende indoctrinatie in Egypte (tweede gevangenschap) mee naar het beloofde ofwel voor hen schijnheilige land. De verhalen die zij uit Babylonie meenamen en later door hen die uit Hanoch richting Egypte vluchtte werden ver(ster)kt, waren de verhalen van: De Ark des Verbonds, De Zondvloed, De onbevlekte bevangenis, De Wederopstanding, De Slang in het Paradijs ofwel Adam en Eva, De vertellingen van Mozes, Genesis, Exodus etc.

5. In de afgelopen paar duizend jaar komen wij nog steeds de leugens van Brahavada en Davor tegen in de vorm van de afgesplitste geloven die de drie eenheid op aarde verkondigen. Of dit nu in India Brahman (geestelijk), Vishnu (mentaal) en Shiva (fysiek) of in Europa De Heilige Geest, De Vader en De Zoon zijn maakt hierbij niet uit. Het is allemaal op afsplitsing en verdeel en heers gebaseerd. Brahavada welke naam staat voor hij die de leugen en illusie verspreid komen wij in allerlei verschijnings c.q. goden vormen in het Hindoe geloof tegen. Davor welke naam staat voor hij die alles opeet vinden wij vandaag nog terug in de woorden Omnivoor, Herbivoor en Karnivoor welke ook weer de afgesplitste drie eenheid voorstelt tussen het Mensen, Planten en Dierenrijk. Deze gepolariseerde +/-3D leugens waren het begin van het Kasten (Hindoe) systeem ofwel gepolariseerde verdeel en heers systeem in India. In Rusland wisselde verzuild super kapitalisme (Tsaren) zich af met communisme (Marx en Lenin) om het verdeel- en heerssysteem mondiaal te verspreiden. De “Flower Power” tijd van de westerse wereld in de 70 er jaren zou veel van deze leugens importeren. Dit was het begin van het Kapitalisme, Communisme, Goeroe en Meester tijdperk van de gepolariseerde waarheid in de Westerse wereld.

6. In de Moderne wereld bracht de komst van Gautama Buddha 500 jaar voor Christus de angel uit dit door Brahavada opgezete kasten systeem in het Oosten. Iets eerder (600 VChr) deed Zoroaster hetzelfde in het Westen. Hierna vertelde Jezus, Mohammed, Ghandi en nog vele onbekende Geheugenversterkers en Bewustzijnstransformators hetzelfde in de rest van de wereld. Vandaag staat de hele wereld na het omdraaien van de woorden van een groot aantal vierdimensionale broeders nog steeds aan de vooravond van de grote innerlijke schoonmaak. De vraag die wij u dan ook vandaag stellen is vanwaar uw Geestelijke lijders, Goeroes en Meesters komen. Van binnen of van buiten U.

Maar laten wij de bovenstaande korte opsomming nog even verruilen voor de tweede trek uit Atlantis naar Egypte 8.000 jaar voor Christus. Dit was de tijd van Osirius. Zoals uw weet kreeg (O)sirius welke niet toevallig de naam is van de enige grootste en verlichtte (Honds)ster in de Gordel van Orion is samen met Isis een onbevlekt (lees evenwichtig) kind genaamd Horus. Het waren dus niet de gepolariseerde Osirius en Isis die het eenheidsbewustzijn wederom op aarde brachten maar het uit hun strijd opgeloste eenheidsbewustzijn dat zij de naam Horus gaven. De naam Horus kan naar het Engels vertaald worden in “Hear Us” en in het Nederlands als “Hoor Ons”. Het hier bedoelde Ons is natuurlijk de stem van het Eeenheidsbewustzijn ofwel de stem die een ieder van ons Innerlijk naar huis ofwel ons ware zijn roept. Op aarde kennen wij vandaag alleen nog maar de strijdende verhalen van +/- 4D Osirius, Isis (Hogerbewustzijn) versus de +/- 3D Mens (Onderbewustzijn). Het verhaal van Horus ofwel 0 punt ofwel evenwichtsbewustzijn is allang vergeten. Vergeten omdat het niet past in een samenleving die is gebaseerd op strijd tussen goed en kwaad.

Al meer dan 1 miljoen jaar wordt op aarde steeds opnieuw – cyclus na cylus – het eenheidsbewustzijn aan hen die voelen willen herinnerd (Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis, Hanoch en Moderne wereld) met behulp van de 7 facetten van evenwichtig bewustzijn genaamd innerlijk leiderschap, geloof, filosofie, onderwijs, gezondheid, technologie en levenskunst. De mens die echter nog strijd luistert alleen maar naar Onder- of Hogerbewuste Geestelijke lijders, Goeroes en Meesters maar vergeet dat waarheid nooit in strijd ligt maar altijd in het midden. Het midden dat het evenwicht ofwel stilte in ieder mens voorstelt.

Na het bovenstaande gelezen te hebben zullen vele mensen denken dat onze oorsprong een van de vele sterrenstelsels is. Dit berust echter op een New Age en Science Fiction misvatting. Er bestaan immers triljarden soortgelijke sterrenstelsels en nevels binnen dit Multiversum welke over het algemeen een vergelijkbare historie hebben van grootouders, ouders, kinderen en pubers. Nee onze oorsprong ligt niet in wat voor +/-4D +/-3D dimensie dan ook binnen of buiten dit of de vele andere eindige Universa die wij zelf uit de Eenheid c.q. Onszelf geschapen hebben. Onze oorsprong ligt Overal Binnen en Buiten U tegelijkertijd. Pas wanneer u uw volledige geschiedenis en toekomst binnen en buiten ruimte en tijd weer in uzelf geïntegreerd heeft zult u dit weer als enige waarheid over uzelf beseffen. Zij die de moeite genomen hebben om de 7 stappen naar oneindige vrijheid te doorlopen in woorden, daden en gedachten zullen deze oneindige waarheid al beseffen (zie de 7 delen van De Grote Bewustzijnsverandering c.q. De Nieuwe Dokters). Zij die hun woorden, daden en gedachten nog niet als geheel in zichzelf geïntegreerd hebben zullen blijven steken bij het topje van de ijsberg van hun eigen scheppingsvermogen en onsterfelijke bewustzijn.

Zij die nog steeds blind dus sterfelijk bewust zijn laten zich nog steeds bang maken door Science Fiction boeken en films zoals Aliens, X- files, Star Trek, Star Wars, UFO’s, Alien Abductions, Intergalaxtische Oorlogen, Independence Day, Mars Attacks, War of The Worlds etc. verhalen die helemaal niet in de toekomst maar allang in ons VERLEDEN dus Orion, Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis en Moderne Wereld hebben plaatsgevonden. Ja beste mensen onze beroemde filmmakers, boekenschrijvers en componisten doen niet anders dan het herhalen van hun eigen onverwerkte verleden en toekomst zonder dat ze dit beseffen. Deze zaken hebben dus geen enkele toekomstvoorspellende kracht. Ons hele melkwegstelsel, behalve de aarde is immers vandaag al bevolkt met meer evenwichtige c.q. onsterfelijk eenheids bewuste wezens die geen enkele behoefte meer hebben aan het wederom herhalen van het meest onevenwichtige deel van hun eigen spel. Vandaag wordt onze aarde dan ook omringd door miljarden planeten met een meer evenwichtig en eenheidsgericht onsterfelijk bewustzijn en technologie.

Het is dit meer evenwichtige onsterfelijke bewustzijn van onze broeders en zusters dat onze planeet behoed heeft voor een nog verder val in nog meer extreme onevenwichtigheid. Onze +/-3D technologie is voor onze +/-4D broeders en zusters immers niet meer dan een vuurstenen bijl uit de steentijd. Van al deze meer evenwichtige planeten zult u dan ook in de toekomst niets te duchten hebben. Het enige dat kan gebeuren in de nadagen van dit +/-3D tijdperk is dat tijdens een kunstmatig gecreëerde (economische, voedsel, water, olie, krediet, terrorisme, global warming etc.) crisis een aantal leiders c.q. landen van de planeet aarde voor de zoveelste maal zal proberen de +/-3D macht te grijpen. Om dit legaal en met volle steun van de bevolking te kunnen doen moet natuurlijk eerst wel de noodtoestand afgeroepen worden. Hiervoor is het creëren van een gemeenschappelijke vijand wel heel belangrijk. Behalve Amerika, Rusland, China, Terroristen en Global Warming is er nu een vijfde kandidaat bijgekomen en deze heet “Buitenaardse Wezens” ofwel “Alien Attack”.

Om de wereld tegen deze niet bestaande buitenaardse vijand te mobiliseren c.q. een nieuwe wereldorde te stichten zal de desbetreffende Keizer(in) of Koning(in) eerst zijn of haar eigen volk aanvallen en dan de gewenste partij ervan de schuld te geven. Het aanvallen van de eigen bevolking is altijd de eerste stap om het grotere plan van een krankzinnige te realiseren. Dit aanvallen van de eigen bevolking, straks met re-engineerd Alien Technology en ruimteschepen, gaat altijd vooraf aan een (wereld) oorlog om de eigen bevolking te mobiliseren tegen een vijand die helmaal niet bestaat en alleen uit machtswellust, hebzucht en krankzinnigheid gecreëerd wordt om het grondgebied nog verder uit te breiden. Maar veroordeel deze speltechniek niet omdat u allen eens DE Keizer(in) en Koning(in) van deze sterfelijke wereld bent geweest.

Aangezien er een groot aantal mensen met een onsterfelijk bewustzijn uit Amerika, Rusland, China, India, Europa etc. al sinds mensenheugenis met onze collega broeder en zuster planeten uit de 12 sterrenbeelden in contact staan middels Open Contact is de kans groot dat het aantal mensen op aarde dat aan het einde van deze 26.000 jaar durende cyclus kennis neemt van de ware geschiedenis van de aarde en mensheid alleen maar 2 voor 12 ofwel 2012 toeneemt.

Natuurlijk zullen de geregisseerde First Contact ontmoetingen die sinds 1947 tussen de vertegenwoordigers van de toonaangevende op Hoogmoed, Macht en Geld gebaseerde fysieke Families c.q. overheden en schijn Aliens (dat zijn Aliens die gewoon gecreëerd zijn door deze aardse Families zelf om het eigen volk Angst aan te jagen en aan te vallen om een nieuwe wereldorde te forceren) ook plaatsvinden.

Dus

Open Contact ontmoetingen tussen aardbewoners en onze sterrenzusters en sterrenbroeders die voor ieder mens met een onsterfelijk bewustzijn vandaag al mogelijk zijn.

VERSUS

First Contact ofwel Closed Contact ontmoetingen tussen aardbewoners en kunstmatig gecreëerde Aliens die alleen door de toonaangevende Families en hun overheids vertegenwoordigers mogelijk zijn.

Wij verwachten dat er vele First- c.q. Closed contact 3D Mind Control shows ter land ter zee en in de lucht opgevoerd zullen worden door hen die U gevangen willen houden in het aardse sterfelijke bewustzijn middels 3D projecties van Ruimteschepen, Schijn Aliens, Lichtsteden en allerlei soorten heiligen en duivels die u wederom volgzaam naar de afgrond van de sterfelijkheid zullen lijden. En net zoals bij iedere voorbereiding van een (wereld)oorlog of stichting van een nieuwe wereldorde zullen zij u wanneer u genoeg bang bent voor al deze kunstmatig gecreëerde vijanden u vragen om uw vrijheid op te geven middels implantaten, chippen etc. voor het algemeen belang c.q. het grotere heilige doel om het Orion Keizerrijk in al haar pracht en glorie te herstellen.

Dat er helemaal geen Orion Keizerrijk meer komt omdat zowel De Eerste (Lucifer) als De Laatste Orion Keizer (Het Beest) naar huis zijn gegaan zal waarschijnlijk een aantal overblijvende krankzinnigen niet weerhouden om er een kortstondige puinzooi van te maken. Een puinzooi omdat zij naast de hierboven genoemde projecties tevens onder het mom van “The War On Terror” in de afgelopen jaren, in het grootste geheim en op basis van eindeloze geldcreatie op basis van niets en uw arbeid c.q. belastingcenten, de grootste ruimtevloot die de aarde ooit heeft gekend hebben laten bouwen. Een ruimtevloot die haar doel nooit zal bereiken omdat al hun woorden, daden en gedachten al bij onze broeders en zusters bekend waren voordat zij deze konden materialiseren op aarde. Een krankzinnige situatie die alleen nog maar zal verergeren wanneer deze laatste krankzinnigen besluiten om met deze ruimtevloot eerst hun mede aardbewoners aan te vallen c.q. angst aan te jagen en dood en verderf te zaaien voordat zij na een wereldwijde mobilisatie proberen de sprong naar Orion te maken. Een werkwijze die toch wel heel vergelijkbaar is met die in de nadagen – ofwel derde wereldoorlog – van de Orion, Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis Keizerrijken gebruikelijk was.

Uiteindelijk gaat dit natuurlijk net als altijd weer helemaal fout omdat de overgebleven machtswellustelingen van de derde orde elkaar nu al aan de onderhandeltafel beliegen en bedriegen in hun overbekende verdeel en heers en brood en spelen spelletjes. Voordat het echter helemaal uit de hand loopt kunt u zelf beslissen de zevende landing innerlijk in u te laten plaatsvinden waardoor u de grens van tijd en ruimte overschrijd en dus weer vrij bent te gaan en staan waar u wilt in uw schepping. U kunt de wereld waar u zich vandaag bevindt niet veranderen. Deze wereld is namelijk net zoals alle andere scheppingswerelden uw eigen creatie passende bij uw huidige bewustzijn. Wel kunt u uw eigen bewustzijn t.o.v. deze wereld veranderen waardoor u deze als onsterfelijk bewuste ziel ontstijgt, dus niet meer in herhaling hoeft te vallen ofwel incarneren. En daar heeft u dus geen ruimteschip of evacuatievloot voor nodig want deze ruimteschepen en evacuatievloten zijn er alleen maar voor hen die nog niet begrepen hebben dat alleen de transformatie van een sterfelijk in een Onsterfelijk Bewustzijn (Heilige Graal) u kan redden uit deze aardse en astrale hel. Vechten en Vluchten helpt niet meer dames en heren alleen Openbaren en Transformeren is de weg naar uw WARE huis genaamd De EENHEID!

Wanneer u trouwens goed kijkt naar de foto van ons melkwegstelsel dan ziet u dat deze steeds meer op een spiraalnevel begint te lijken hetgeen de voorbode is van een massale bewustzijnsverandering naar het 0 punt of volgende dimensie. In het 0 punt kunt u als mens weer alles en niets tegelijkertijd ervaren. In een andere dimensie gaat u bewust of onbewust de strijd weer aan met de dimensie die u net verlaten heeft.

Besef dames en heren.

Dat de Eerste (Lucifer) en de Laatste Orion Keizer (Het Beest ofwel AntiChrist) al naar huis zijn gegaan.

Dat een Nieuwe Wereldorde het Multiversum niet meer kan veroveren omdat de overgebleven krankzinnigen niet over de kracht en het bewustzijn beschikken om hun taak te vervullen.

Dus u bent gewaarschuwd.

Uw vrijheid is een kostbaar goed.

Uw vrijheid die u kan verlossen van deze aardse wereld.

De aardse wereld der onwetendheid.

Dus STA OP EN OPENBAAR DE WAARHEID DIE IN U ZIT!

Maar volg uw eigen weg en oordeel niets en niemand want alles heeft zijn functie op het grote schouwtoneel des levens.

Want alleen middels uw eigen weg zult u de volledige waarheid over uzelf en uw schepping van het begin tot het eind der tijden leren kennen.

Ken Uzelf!

Ga nu door naar “Voorbij De Sterfelijke Werelden Deel 1 versie 12”

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.