DE ORION KRONIEKEN

DEEL 3

OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET ORION KEIZERRIJK

Beste Waarheidszoeker,

In de analen van de Pleiaden (HET ZEVEN GESTERNTE) staat geschreven dat 19 miljoen jaar geleden wederom een van haar puber zoons genaamd Antares uit het sterrenbeeld Scorpius zichzelf beter wilde leren kennen en in dit proces het vier dimensionaal bewuste sterrenstelsel genaamd Orion transformeerde in het relatief onevenwichtigere drie dimensionale Orion Keizerrijk (HET ZES GESTERNTE). Het resultaat van deze drie dimensionale schepping uit de vierde dimensie was een steeds verder verval van het onsterfelijke bewustzijn welke uiteindelijk 18 miljoen jaar later ofwel 1 miljoen jaar voor Christus zou resulteren in de zelfvernietiging van het Orion Keizerrijk en de val van de Orionieten (Anunnaki) op de Aarde, de laatste planeet c.q. kolonie van het Orion Keizerrijk, waar deze laatste meest volhardende Ex Orion Keizers, Koningen, Officieren, Manschappen en Arbeiders keer op keer in wisselende rollen incarneren om zichzelf middels het proces van uitwerking, (h)erkenning en loslaten te verlossen van hun onverwerkte verleden en toekomst inzake een van de meest destructieve periodes die ons Multiversum in haar driedimensionale geschiedenis gekend heeft.

Na de "War Of The Worlds" waarbij alle ons bekende sterrenbeelden betrokken waren bleef er voor de overgebleven Orion strijders, met nu een sterfelijk bewustzijn, niets anders over dan om helemaal opnieuw te beginnen met het herstellen ofwel weer in evenwicht brengen van hun onsterfelijke bewustzijn. De opkomst en ondergang van Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis en de huidige moderne Sumerische/Griekse/Romeinse wereld hebben allemaal bijgedragen dat uitwerk na uitwerk cyclus nagenoeg alle Orion strijders weer wedergeboren zijn in de relatief meer bewuste c.q. meer onsterfelijke vierde dimensie. We vinden vandaag dan ook alleen nog maar de meest hardnekkige Ex Orion Keizers, Koningen, Officieren, Manschappen en Arbeiders c.q. strijders terug op deze aarde. Orion strijders die een het eind van de huidige cyclus wederom voor de keus staan om zichzelf in het begin van het Aquarius (Waterwereld) tijdperk te transformeren van een sterfelijk in een Onsterfelijk Bewustzijn (Heilige Graal) waardoor zij terugkeren naar de sterrenbeelden waar zij eens vandaan kwamen of wederom ten onder te gaan in de zoveelste wereldoorlog waarna de uitwerk cyclus van de stervelingen op deze aarde opnieuw begint.

Laten wij er individueel – verander de wereld begin bij jezelf - in ieder geval niet voor zorgen dat wij in de voetsporen van Atlantis zullen treden. Atlantis veegde zichzelf immers net zoals Shamballa, YU en Lemuria niet in de eerste of tweede maar pas in de derde wereldoorlog volledig van de kaart. Gedurende de eerste wereldoorlog in Atlantis rond 12.500 VChr. verlieten duizenden mensen het Atlantische Keizerrijk richting het Noorden van het huidige Europa (Ariers, Hanoch). Gedurende de tweede wereldoorlog in Atlantis rond 8.000 VChr verlieten duizenden mensen het Atlantische Keizerrijk richting het Westen en Noorden van het huidige Afrika (Dogon, Sumeriers, Egyptenaren en Ethiopiër). Gedurende de derde wereldoorlog in Atlantis rond 6.000 VChr. verlieten duizenden mensen het Atlantische Keizerrijk richting het Midden en Oosten van het huidige Noord- en Zuid Amerika (Maya’s, Inca’s, Hopi, Inuit).

Atlantis is dan ook niet in een keer vergaan maar verdween pas aan het eind van de derde wereldoorlog geheel in de golven van de Atlantische Oceaan. Door menselijk ingrijpen was immers een scheur in de aarde ontstaan welke wij vandaag nog kennen als de Reykjanusrug en Middenatlantische Rug in de Atlantische Oceaan. Platentektoniek, continentale verschuivingen, aardbevingen, vulkanisme, overstromingen vinden sinds de komst van de Orion strijders op aarde niet meer natuurlijk ofwel geleidelijk maar door constante oorlogshandelingen schoksgewijs plaats. Vooral tijdens de laatste ofwel derde wereldoorlog – wanneer de destructie technologie haar hoogtepunt bereikt – vinden de grootste veranderingen op de aarde plaats. Gedurende deze periode verdwijnen er iedere keer hele landen c.q. continenten om weer elders in een oceaan schoon wedergeboren te worden. Klaar voor een nieuwe uitwerk cyclus.

In de laatste fase van Atlantis bestond dit continent uit vijf landen genaamd Aries (Strijderscultus), Nazal (Reptielencultus), Lemur (Insectencultus), Amor (Vuurcultus) en Sirius (Sterrencultus) welke zich in de huidige Atlantische Oceaan uitstrekte van IJsland in het Noorden tot de Tristan di Cunha en Gough eilanden in het Zuiden (zie kaarten in bijlage). Nagenoeg alle kustgebieden van Noord- en Zuid Amerika (Oostkust), Europa (westkust inclusief Ierland en Engeland) en Noord-Afrika (westkust) behoorde +/- 6.000 VChr. nog tot de wereld der strijdende Atlantiers. Hoe dit verval – ondanks de hulp uit o.a. Luxor, Taurus, Aries, Canis Major etc. tussen 1-5 miljoen jaar VChr. - heeft kunnen plaatsvinden leest u in het volgende verslag.

HET SCHEPPINGSPLAN VAN DE TIRAN

Zoals iedere puber had ook deze puber een plan. Een super intelligent plan volgens zijn eigen zeggen dat voorgoed een einde zou maken aan de toch wel behoorlijk achterlijke manier waarop zijn ouders ofwel meer evenwichtige zelf geleefd hadden. Het scheppingsplan dat deze puber in al zijn hoogmoed begon te scheppen (het ik hou mezelf voor de gek programma tegen beter weten in) bestond uit een 6 tal onderdelen:

Het volledige blokkeren van de energie en informatie uitwisseling tussen de onsterfelijke vierde en sterfelijke derde dimensie middels het deactiveren van het grootste deel van de hersenen.

Het opvoeden c.q. hypnotiseren van de uit zijn schepping ofwel Tweede Zelf opgewekte kinderen in het door hem ontwikkelde omgedraaide +/-3D (bij)geloof.

Het uit schijnbaar vrije wil aan zijn kinderen opleggen van post hypnose suggesties waardoor zij het hele hypnose proces zouden vergeten en de +/-3D wereld als enige wereld met leven in het Multiversum zouden (h)erkennen.

Het opzetten van een Centrale Orion Mind Control Computer waar al zijn kinderen en kleinkinderen middels straling (draadloos) en chemisch mee verbonden werden om het hypnose c.q. hersenspoelings proces in stand te houden tot in de eeuwigheid.

Het middels permanente educatie op vol automatisch herhaling zetten van dit hypnose proces waardoor het geheel zich continue c.q. incarnatie na incarnatie zou blijven herhalen op basis van hetzelfde (bij)geloof.

Het uiteindelijk verspreiden van dit +/- 3D (bij)geloof buiten het Orion Keizerrijk, waarvan nu alleen de aarde nog over is, om wederom de confrontatie met zijn ouders ofwel oude meer evenwichtige Eerste zelf aan te gaan.

OPKOMST EN ONDERGANG VAN HET ORION KEIZERRIJK

Ad 1: Dit is de belangrijkste daad die de puber stelde. Zonder de volledige ontkoppeling van de vierde dimensie ofwel volledige herinnering en directe onsterfelijke communicatie met zijn ouders ofwel oude meer evenwichtige Eerste zelf (zelfontkenning) zou zijn scheppingsplan van volledige macht , beheersing en controle binnen de derde dimensie gedoemd zijn te mislukken. De belangrijkste computerafdeling in zijn Keizerrijk was dan ook de afdeling die de BLOKKERINGS PROGRAMMA’S schreef en ervoor zorgde dat een groot deel van de hersenen van de mens bij geboorte gedeactiveerd werd in zowel de aardse als astrale werelden. In eerste instantie schreef hij natuurlijk zelf het eerste blokkerings programma waarna zijn door hypnose gehersenspoelde kinderen uit hem de opdracht kregen om deze generatie na generatie steeds verder omlaag van +/-3,9999D naar +/-3D te verfijnen en in stand te houden. Hoe beter deze relatief onevenwichtige gerichte verfijning immers zou zijn des te verder zijn nageslacht zou afstaan van de poort (stargate) naar ofwel herinnering aan de meer evenwichtige en onsterfelijke vierde dimensie. Je kunt dit als het ware zien als een elektromagnetische vortex ontkoppeling (splitsing) van gepolariseerde (+/-) 4D isothopen en gepolariseerde (+/-) 3D atomen waardoor de klep tussen de derde en vierde dimensie tijdelijk gesloten werd door een nevel van onbewustzijn c.q. sterfelijk bewustzijn.

In al zijn waanzin was hij echter vergeten dat niet alleen hijzelf maar ook alle uit hem geschapen kinderen en kleinkinderen ongeacht wat voor +/- 3D manipulatie dan ook altijd blijven beschikken over een onsterfelijke vonk Eenheidsbewustzijn in henzelf ofwel de verbinding die de brug vormt tussen zijn gepolariseerde +/- 3D schepping uit (in den beginne) de eenheid en de eenheid zelf. Met de eenheid bedoelen we hier niet het +/-4D Taurus/Sirius/Pleiaden en collega sterrenbeelden bewustzijn omdat dit net zoals het +/-3D Orion bewustzijn nog uit gepolariseerd scheppend dus strijdend bewustzijn bestaat. Het enige verschil tussen het relatief meer evenwichtige +/-4D Taurus/Sirius/Pleiaden etc. bewustzijn en relatief minder evenwichtige +/-3D Orion bewustzijn is de mate van onevenwichtigheid die op enig moment in de Ruimte en Tijd van een schepping bewust waargenomen kan worden door de schepper van dit bewustzijn zelf. Voor alle duidelijkheid vermelden wij dat dit soort puberale scheppingsplannen in ieder Multiversum in meer of mindere mate plaatsvinden. Dit is dus niet de enige puber in dit eindige universum die zijn eigen migratie c.q. transformatie van een minder naar een meer evenwichtig bewustzijn (tijdelijk) tegenhoudt.

Als eerste stap naar een meer onsterfelijk bewustzijn is het dan ook zaak om de hersenen weer te reactiveren en verbinden met de vierde dimensie en zo mogelijk het eenheidsbewustzijn. Een blinde kan immers alle wijze en bewuste boeken lezen en bestuderen wat hij of zij wil maar zal door de blokkering c.q. ontkoppeling van de eenheid en deactivering van een groot deel van de hersenen hier niets van begrijpen

Ad 2: Toen het door hemzelf geschreven blokkerings programma klaar was werd het tijd om iets buiten ofwel uit zijn +/-4D bewustzijn te creëren. De beste manier om dit te doen is natuurlijk om een gepolariseerd spelletje te creëren waarin je zelf de hoofdrol speelt en tegelijkertijd alle touwtjes in handen houdt. Dit was vrij eenvoudig te doen door jezelf in twee delen te splitsen. Het eerste deel (+/-4D zelf) als alleswetende vader (God), machthebber en controleur die als speler fungeerde en het tweede deel (+/-3D afgescheiden zelf/nageslacht) dat als speelgoed zou gaan dienen binnen dit interdimensionale +/- 4D/3D spel. Door het tweede deel steeds verder af te splitsen ontstonden door de miljoenen jaren heen steeds meer variabelen c.q. levels c.q. dimensies in de vorm van mensen, dieren, planten en mineralen welke bijna geheel ontkoppeld waren van het meer evenwichtige vier dimensionale onsterfelijke bewustzijn. Door deze steeds verdergaande ontkoppeling was het opvoeden c.q. hypnotiseren in dit nieuwe +/-3D geloof een fluitje van een cent geworden omdat de individuele afgesplitste kinderen en kleinkinderen in het geheel niet meer over wat voor samenhangende energie en informatie dan ook beschikte laat staan een volledige herinnering aan de vierde dimensie laat staan de eenheid hadden. Om de herinnering aan de vierde dimensie nog verder te ondermijnen en manipuleren werd een BESTURINGS ofwel CONTROLE PROGRAMMA en een aantal SPEL PROGRAMMAS ontwikkeld welke lijnrecht (omdraaien) tegenover de relatieve waarheid van de vierde dimensie stonden. De relatieve +/-4D waarheid van de 27 geestelijke stress oplossers werden dan ook vervangen door de relatieve +/-3D waarheid van de 27 geestelijke stress veroorzakers (zie uitleg in de boeken van De Grote Bewustzijnsverandering c.q. De Nieuwe Dokters Deel 1 t/m 7).

Deze beslissing was van uitermate groot belang omdat alleen op deze manier alle macht middels controle en manipulatie in EEN +/-3D hand gehouden kon worden. Het is immers alleen in een wereld waar de 27 +/-3D stress veroorzakers zijn afgescheiden van de 27 +/-4D stress oplossers (omdat zij samen in evenwicht resulteren) mogelijk om zijn afgescheiden zelf te BELONEN met SNEL en TIJDELIJK +/-3D genot in de vorm van EGO, OGE, No.1 zijn, macht, carrière, status, prestige, geld, sex, spelletjes, spanning, sensatie etc. en te STRAFFEN met ANGST, ongeluk en ziekten in de meest extreme verschijningsvormen.

In een onsterfelijke wereld waar het afgescheidene zelf bewust is van beide werelden (+/- 4D leven en +/-3D dood) werkt een dergelijk belonings- en strafsysteem immers niet meer omdat je weet dat je onsterfelijk bent en er dus geen verschil meer bestaat tussen leven en dood.

Door deze afscheiding werden de angst om te sterven en falen en de hieruit resulterende relatieve pijnen, minderwaardigheid, schuldgevoelens, twijfels etc. generatie na generatie doorgegeven. Natuurlijk werden zij die het meest trouw c.q. Politiek Correct waren aan het omgedraaide (bij)geloof en succesvol waren in het verspreiden en in stand houden ervan het best beloond in hun afgescheiden sterfelijke +/-3D wereld.

Besef bij dit alles dat iemand die zich tijdelijk loskoppelt van het volledige onsterfelijke zelf ofwel de eenheid in feite met zichzelf aan het spelen is en met niemand anders en dit spelletje steeds verder vervalt in een steeds grotere onevenwichtigheid en sterfelijkheid. Door de blokkerings programma’s schep je alleen de illusie dat er iets buiten jezelf staat terwijl dit in feite helemaal niet het geval is. Alleen zij die stoppen met spelen ofwel de 27 interdimensionale stress veroorzakers en 27 interdimensionale stress oplossers weer in evenwicht ofwel tot eenheid oplossen zullen weer gaan inzien wie zij werkelijk zijn (geweest).

Onsterfelijke vrij wezens.

In een spelletje kan je dus ook nooit perfect worden omdat een spel niet geschapen is om perfect te zijn maar alleen om te spelen. Perfectie kan alleen bestaan in een wereld zonder oorzaken en gevolgen dus in een wereld waar je niets meer vastpakt dus hoeft los te laten maar alleen onsterfelijk bewust ervaart.

Ad 3: Natuurlijk moest er wel gezorgd worden voor het feit dat van dit hypnotiseren bij zijn Tweede zelf ofwel kinderen, kleinkinderen etc. niets meer bekend zou zijn. Zo zou het immers net lijken alsof er alleen maar een drie dimensionale wereld bestond en niet een nep spelletjes wereld die naast de vier dimensionale wereld gebouwd was. De enige mogelijkheid om dit te bereiken was door zijn Eerste zelf volledig los te koppelen van zijn Tweede zelf (fig 32). De twee eenheid ofwel soul-mates werden uit elkaar gerukt en letterlijk in twee tegengestelde dimensies naast elkaar gedumpt. De puber begon bij deze post hypnose stap zichzelf dus pas echt voor de gek te houden. Al spelende kwam hij zelfs zover dat hij zich volledig ging identificeren met zijn Tweede Zelf waarbij zijn Eerste Zelf nog alleen maar als een irritante (het stemmetje in uw hart) bijkomstigheid gezien werd die maar zo snel mogelijk vergeten moest worden. De schepper uit het vier dimensionale bewustzijn werd dus steeds meer een levenloze robot. Ofwel een stuk speelgoed dat over bijna geen evenwichtig laat staan onsterfelijk eenheidsbewustzijn meer beschikte.

Ad 4: Om deze illusie die nu voor het Tweede zelf door geheugenverlies de enige waarheid was geworden in stand te houden ontwierp hij een +/- 3D Centrale Orion Mind Control Computer welke de geboden en wetten van dit nieuwe +/-3D geloof continu draadloos en chemisch zou verkondigen ofwel uitzenden aan hen die aan deze centrale computer gekoppeld waren. In de begintijd van de Orion schepping toen de technologie nog grotendeels op de +/-3,9999 ste dimensie werd gebaseerd was dit vrij eenvoudig omdat alle elektromagnetische golven en later DNA bij de voortplanting automatisch voorzien werden van een afstem, ontvangst, verzend, opslag, transformator, geleidings en besturingsmechanismen dat op basis van interactieve straling ofwel frequenties werkte ongeacht het feit waar het energielichaam en later DNA zich binnen zijn schepping bevond. Later toen het geheugenverlies van de puber schepper c.q. speler c.q. speelgoed steeds meer toesloeg en er door nog meer splitsing en verdichting steeds meer evenwichtige energie en informatie verloren ging was de centrale computer van het Tweede zelf genoodzaakt om meer grove "Mind Control" technieken toe te passen om zijn schepping ofwel Tweede Zelf in stand te houden. Zo werd er in de nadagen van het Orion Keizerrijk Spel vooral gebruik gemaakt van projecties, gedachten-symbolen, nanochips implantaten en kristallen welke op of in de belangrijkste energie en informatiecentra van de mens gericht of geplaatst werden om deze te blokkeren, controleren en manipuleren.

Vooral de 7 belangrijkste vortexen (chakra’s) waren het doel van deze projecties en implantaten. Voor een fijnere besturing werden ook elektroden ingebracht in de ruggenwervel en overige interdimensionale vortex knooppunten van het +/-3D lichaam. Een rudimentair overblijfsel in deze tijd zijn de gekleurde stippen welke dus eens nanochips en kristallen waren bij het Hindu kasten systeem in India. Meer moderne vormen zijn tegenwoordig de nanochips die bij mens, dier, plant, product of dienst ingeplant worden of zaken zoals RFID’s, GPS, GSM, barcodes, pin-passen, chipknips, internet aansluitingen, TV, PC, radio en eigenlijk alle op +/-3D gericht broadcasting en narrowcasting (on-demand) media welke niet meer is dan propaganda voor de op BELONING en STRAF gebaseerde gepolariseerde 3D levensstijl. Het wordt dan ook in de komende jaren oppassen dat we ons onder het mom van veiligheid, gebruikersgemak, mooie sierraden en fraaie piercings opnieuw laten verlijden tot deze "Mind Control" implantaten ofwel in herhaling vallen.

Het mag duidelijk zijn dat in een dergelijke door een centrale computer gestuurde sterfelijke en slaafse dus blinde 24 uurs samenleving - waarvan de schepper niet eens meer weet dat hij deze computer en bijbehorende software (woorden, daden en gedachten) zelf geschapen heeft - totale chaos uitbreekt wanneer er storingen beginnen op te treden of de computer in zijn geheel uitvalt. Het uitvallen van de Centrale Orion Mind Control Computer zou immers de grens tussen de derde en vierde dimensie weer volledig openzetten waardoor mensen die al meer dan 1- 19 miljoen jaar in een wereld waar de 27 stress veroorzakers de boventoon voeren opeens geconfronteerd worden met een wereld waar de 27 stress oplossers de boventoon voeren. Dit kan niet anders dan tot een schoktoestand en chaos lijden. Chaos die iedere keer voorkomt nadat een overgangs c.q. uitwerkcyclus van 26.000 jaar zijn einde nadert. Zij die zich dus niet voorbereid hebben op deze overgangsperiode, dus zowel over een gepolariseerd 3D als gepolariseerd 4D bewustzijn en het liefst Onsterfelijk Eenheids Bewustzijn beschikken zullen rond de Millenium wisseling een spannende tijd tegemoet gaan. Dit komt omdat door het naar huis gaan van de Eerste Orion Keizer (Lucifer) en de Laatste Orion Keizer (Het Beest ofwel AntiChrist) aan het eind van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw de Centrale Orion Mind Control Computer langzaam krakend tot stilstand is gekomen en de poort tussen de derde en vierde dimensie steeds meer open komt te staan waar letterlijk de wereld van de levenden en doden elkaar beginnen te overlappen en ontmoeten. De millennium crisis aan het eind van de 20e eeuw was dus niet in eerste instantie een storing van de aardse computers en bijbehorende software maar de beginnende storing van de Centrale Orion Mind Control Computer die de derde en vierde dimensie van elkaar gescheiden hield.

Ad 5: Aangezien de levensduur van een mens steeds korter wordt naarmate hij over een onevenwichtiger bewustzijn beschikt was het nodig om een +/-3D REGENERATIE PROGRAMMA c.q. mechanisme in het leven te roepen om het +/-3D geloof van angst, schuldgevoel, zorgen en twijfel in stand te houden. Dit werd gevonden door de bouw van een voor de +/-3D wereld onzichtbare astrale wereld naast de zichtbare fysieke wereld. In deze tijdelijke tussenwereld werden de gehypnotiseerde kinderen en kleinkinderen uit de puber verder opgeleid in het vak en konden zij hun lusten en lasten nog verder botvieren voordat zij hun rol in de materie op aarde weer gingen vervullen. De Eerste en de Laatste Orion Keizer ofwel vader en zoon konden op deze manier elkaar afwisselen en de volledige beheersing en controle houden over zowel de aardse als astrale sferen. In dit volautomatische proces waar fysieke wereld en astrale wereld elkaar telkens weer leven na leven opvolgen wordt bereikt dat het scheppingsproces niet tot stilstand kwam binnen het Orion Keizerrijk Spel. Een ander voordeel van dit regeneratie programma was dat eventuele fouten in de programmering afgedaan konden worden met het verwijzen naar het geloof in een almachtige ongrijpbare onzichtbare. Het geloof aan het onzichtbare was geboren.

Ad 6: Het uiteindelijk doel van de puber was natuurlijk om alle dimensies en het liefste de eenheid over te nemen van zijn vader en moeder en de rest van de familie die hij eens als Eerste zelf was. Hoe dieper hij zakte (viel) in zijn eigen schepping hoe meer hij in zijn eigen leugens ging geloven. De energie en informatie die tot hem kwam werd immers steeds gebrekkiger. Toen het spel dan ook bijna uit was en we praten hier over ongeveer 18 miljoen jaar nadat hij met zijn scheppingswerk van de derde dimensie was begonnen besloot hij tot de aanval over te gaan. Grote eskaders ruimteschepen verlieten de Orion Nevel richting de Confederatie van omliggende sterrenbeelden. Iedere zon en planeet die op de weg naar het hart van de Confederatie bezocht werd kreeg de keus om zich aan te sluiten (assimileren) of overwonnen c.q. vernietigd te worden. Dit ging niet altijd met fysiek wapengekletter maar vooral m.b.v. Mind Control frequentie manipulatie plaats. Met deze technologie konden de Orion strijders (Aliens) zich immers voordoen als goden voor hen die nog niet over deze technologie beschikte. Gedurende deze overgangstijd werden dan ook hele planeten en zonnestelsels bestraald met allerlei onevenwichtige frequenties die zowel de kosmos, natuur, mensen, dieren, planten en mineralen konden manipuleren voor het hogere doel welke het uitdragen van het ZES STERRIGE Orion +/-3D geloof was.

Mocht deze subtiele methode niet werken omdat de te overwinnen planeet zelf al over een meer evenwichtig en eenheids gericht bewustzijn en daarbij behorende technologie beschikte dan werden methoden gebruikt die we nog maar al te goed kennen uit Hitler Nazi Duitsland. Het enige verschil was dat de gebruikte middelen 1000x geavanceerder en onevenwichtiger waren en op een veel grotere schaal werden toegepast. Het geheel leek wel een beetje op een kruising van Star Wars, Star Trek, Aliens The Movie, Matrix, X-files en alle entertainment die u tegenwoordig in de media tegenkomt. Dus oorlog, eugenics, een nieuwe wereldorde, conspiracies tegen de mensheid, slavernij, concentratiekampen, mind control, propaganda, incest, orgies, drugs, necrofilie, babyroof, verkrachtingen, kannibalisme, spionage, hersenspoeling, valse informatie, ontvoeringen, martelen, krachtvelden, clonen, dubbelgangers, medische experimenten, menselijke offers, verraad, concurrentie, moord, doodslag, sabotage, exterminatie c.q. genocide, menselijke brandstof, uithongeren, vergiftigen, terrorisme, vervuiling, nucleaire-, chemische- en biologische oorlogvoering, klimaatcontrole, hypnose, frequentie manipulatie, atomair- moleculair- en cellulair ingrijpen behoorden allemaal tot de orde van de dag om het Keizerrijk in stand en de bevolking middels Kunstmatige Angst en Schaarste, Verdeel en Heers, Brood en Spelen, Rangen en Standen, Willekeur, Klassenjustitie, Misinformatie en Constante Verwarring arm, dom, blind en ziek te houden.

Het enige doel van Mind Control is het Monopoliseren van het reizen naar en communiceren met de Spirituele en Extraterrestrial werelden. Dit monopoliseren gebeurt met behulp van een groot aantal The Golden Dawn, Dark Mirror en Society for Psychical Research (SPR) Mind Control technologieën en technieken die de wereldbevolking, ofwel hen die niet uitverkoren zijn, blind moeten houden voor het ware vrije leven. Dit gebeurt vandaag massaal middels een grote verscheidenheid aan straling, chemicaliën en hallucinerende middelen die aan onze voeding, water en lucht worden toegevoegd. Tevens zorgen de oude media er middels de TV, PC, Telefoon en Computer Game schermen voor dat er dag en nacht hypnotiserende subliminale boodschappen verstuurd worden om deze blokkade c.q. communicatie met de andere dimensies nog verder te versterken. Het resultaat is een slaafse samenleving die meer dood dan levend is en als zodanig onbewust sterft om hierna in de al even onbewuste astrale (ether) werelden terecht te komen van de aarde gebonden zielen waar het Aardse nu Astrale Spel en De Knikkers genaamd gewoon doorgaat. Dus is het verstandig om in de komende jaren zo spoedig mogelijk Onsterfelijk Bewust te worden omdat deze Mind Control technieken op de Onsterfelijke Werelden geen enkele invloed hebben!

Het duurde niet lang voordat het Orion Keizerrijk zich uitstrekte van de Orion Nevel tot de interdimensionale grens met de Confederatie. We kunnen deze kruistocht van het Orion geloof vergelijken met de Borg welke in de Star Trek films uitermate goed de rol van Orion strijders vertolken. Toen echter de grens met de vierde dimensie bereikt werd liep het mis voor de Orion strijders. Allereerst door het feit dat de Confederatie uit relatief vrijere mensen bestond die zowel bekend waren met de +/-3D als +/-4D dimensie en daarbij behorende werelden terwijl het Orion Keizerrijk eigenlijk maar een individu was in de vorm van de door de puber geprogrammeerde centrale +/-3D computer waaraan alleen maar angstige, willoze, twijfelende +/-3D slaafse zombie robots hingen. De laatste confrontatie tussen het Orion Keizerrijk en de Confederatie was dus eigenlijk geen gevecht. Toen er door het Orion Keizerrijk een Stargate naar de vierde dimensie geforceerd werd, werd zij automatisch overspoeld door een vier dimensionaal bewustzijn waardoor er al snel kortsluiting ontstond in de centrale +/-3D computer. Het resultaat was de volledige ineenstorting van het Orion Keizerrijk. Hierdoor stierven alle Orion strijders massaal waarna zij na hun fysieke dood hun laatste vesting tegen de Confederatie in de astrale werelden en daarna de aarde betrokken om van daaruit tot de dag van vandaag een soort puberale guerrilla tegen hun ouders te voeren. De fysieke aarde heeft het gevecht langzamerhand echter al opgegeven omdat deze continue oorlog tegen de wereld van de onsterfelijken middels gepolariseerde gedachten, daden en woorden zoveel armoede, ellende, ziekte en ongeluk op aarde heeft veroorzaakt dat het bijna ondragelijk is om hier op deze nu helse aarde nog te incarneren. De astrale werelden blijven echter via de fysieke wereld de strijd (ten koste van) voeren zonder dat er een tegenstander is. De astrale werelden vechten tegen de fysieke wereld ofwel tegen zichzelf. Want zoals u langzamerhand weet vecht de wereld van de onsterfelijken nooit terug maar aanschouwt alleen het krankzinnige proces der zelfvernietiging.

DE LAATSTE INCARNATIE PLANEET VAN DE ORION STRIJDERS

Om te voorkomen dat deze Orion guerrilla strijders weer overal in deze melkweg zouden incarneren werd de Aarde als laatste planeet van het Orion Keizerrijk gekozen om deze mensen met een traumatisch geheugenverlies en alle uit hen voortgekomen kinderen en kleinkinderen de kans te geven om het onderdrukte en onverwerkte verleden alsnog op te lossen. U kunt deze werkwijze een beetje vergelijken met die van de Engelsen toen ze hun misdadigers (?) (zij die anders dachten) nog opborgen in het afgelegen Australië. Om dit feest wederom niet al teveel uit de hand te laten lopen zijn de afgelopen 1 miljoen jaar vele vier dimensionale Confederatie broeders op de laatste Orion planeet en daarbij behorende astrale aarde geïncarneerd als GEHEUGEN VERSTERKERS en BEWUSTZIJNS TRANSFORMATORS in een wereld met een bijna volledig geheugenverlies.

Dit gebeurde zowel in de Orion Nevel (tussen de 1-5 miljoen jaar gelden) en later op aarde in Shamballa (1 miljoen jaar geleden), Yu (500.000 jaar geleden), Le(mu)ria met de hoofdstad Mu (156.000 jaar geleden), Atlantis (40.000 jaar geleden), Hanoch, Aries, Dogon, Sumerie, Egypte, Maya’s, Inca’s, Hopi, Inuit (tussen 12.500 VChr en het jaar 0) en de Moderne Wereld (tussen het jaar 0 en Nu) etc. Deze tijdperken worden ook wel de eerste 6 landingen van een meer evenwichtig bewustzijn op aarde genoemd. Er moet nog 1 landing in deze cyclus van 26.000 jaar volgen. Onder landing verstaan wij natuurlijk niet de komst van een vliegende schotel maar het indalen van een meer evenwichtig bewustzijn in de mensen die daar Hier en Nu bewust voor om vragen en voor kiezen.

Vandaag is de aarde de laatste van de overgebleven 33 Orion planeten die nog verzet biedt tegen het openbaren van de daadwerkelijke geschiedenis van haar verleden en de transformatie naar een meer evenwichtig bewustzijn. De overige 32 planeten hebben zichzelf met behulp van hun Eerste zelf in de afgelopen 1 miljoen jaar al voor het grootste deel naar een meer evenwichtig bewustzijn getransformeerd.

Wanneer we gaan kijken wat er de afgelopen 1-2 miljoen jaar op aarde gedaan is om de aardse Orion strijders van bewustzijn te laten veranderen de volgende opsomming:

1. Toen de derde interplanetaire oorlog (Star Wars) tussen de derde en vierde dimensie uit de hand liep verliet de Zoon (Het Beest) van de Eerste Orion Keizer (Lucifer) en zijn loyale manschappen (Anunnaki) het Orion stelsel om zich te vestigen in een ander zonnestelsel om de dynastie voor te zetten (Eerste Exodus). Hij maakte hierbij gebruik van een ruimteschip (De Ark) die we tegenwoordig onder de naam Niburu of wel Planet X kennen. Niburu is dus geen planeet maar een gigantische groot ruimteschip ala de Death Star uit de Star Wars films. Een ruimteschip c.q. Ark welke niet alleen in staat was om hele zonnen en planeten te vernietigen maar ook om deze te terraformeren (Genesis). Toen het Orion Niburu ruimteschip dan ook ons zonnestelsel binnenkwam had het maar een doel en dat was om twee te terraformeren planeten en de nodige bouwmaterialen (Tiamat) te vinden die geschikt waren voor het terraformatie proces. Twee planeten omdat de Orionieten (Anunnaki) als geen ander wisten dat zowel de oerzon als onze zon een cyclus van verhoogde en verlaagde zonneactiviteit vertoont waardoor het de ene keer beter toeven is op de ene planeet die dichter bij de zon staat en de andere keer op de andere planeet die verder bij de zon vandaan staat. De twee planeten die geterraformeerd werden zijn onze huidige aarde en mars. Twee planten die dank zij de bouwmaterialen van Tiamat relatief eenvoudig gebouwd konden worden. Twee planeten waar de Orionieten en hun nageslacht het afgelopen 1-2 miljoen jaar regelmatig en afwisselend op gewoond hebben. Twee planeten waar altijd veel verkeer tussen is geweest totdat we de door het verder verval in bewustzijn de kennis van de hyperdrive moesten ontberen waardoor we tegenwoordig alleen vastzitten op deze aarde in zowel zomer als winter c.q. ijstijd. Dat we echter alleen op deze aarde vastzitten is echter een illusie omdat er in de afgelopen 10 jaar een gigantische gere-engineerde ruimtevloot op aarde gebouwd is om het Orion Keizerrijk te heroveren. Een ruimtevloot die natuurlijk ook gebruikt kan worden om de aarde (tijdelijk) te evacueren wanneer het spel weer eens helemaal uit de hand dreigt te lopen. Waarom gebruiken we Het Orion Ruimteschip c.q. De Ark niet om de mensheid te evacueren zult u zich afvragen. Nou deze is na de terraformatie van onze aarde en mars weer naar Orion teruggegaan om de Eerste Keizer en zijn overgebleven manschappen ofwel arbeiders en soldaten op te halen om er na aankomst achter te komen dat het Orion Keizerrijk door kortsluiting in de Centrale Orion Mind Control Computer opgehouden had te bestaan. Vandaag wacht het Orion Ruimteschip (De Ark) nog steeds op nieuwe orders.

2. Een miljoen jaar geleden werd een 7 facetten / energie / informatie / kleuren / geluiden Shamballa ofwel +/-4D versterker op Aarde vanuit de vierde dimensie c.q. bewustzijn gematerialiseerd ofwel gemoduleerd. Deze super +/-4D versterker welke 1 miljoen jaar geleden in het Tarim Bekken - Lop Nur (het huidige China) landde en een gigantische cirkelachtige oppervlakte had tussen de 50e en 30e N.B. bracht de zuivere vormen van de 7 benodigdheden om de evenwichtige weg naar het Eerste Zelf te bewandelen genaamd: evenwichtig leiderschap, evenwichtig geloof, evenwichtige filosofie, evenwichtig onderwijs, evenwichtige gezondheid, evenwichtige technologie en evenwichtige levenskunst.

3. Door de zoveelste gedeeltelijke ontkenning door de nog overgebleven +/-3D mensen in de cyclus van Shamballa besloten hun leiders genaamd Brahavada en Davor- welke de laatste opeenvolgende Keizers van het Orion Keizerrijk waren - en hun volgelingen uit Shamballa te vertrekken. De volgelingen van Brahavada en Davor betrokken hun nieuwe woonplaats in de omgeving van het huidige Gorakhpur (India) en Novosibirsk (Rusland) maar trokken al snel verder naar Varanasi en Volgograd waar de invloedsfeer van Shamballa (verder dan de 50e en 30e N.B.) minder te voelen was. Vanuit Varanasi en Volgograd werd het +/-3D bijgeloof ten zuiden van Varanasi en ten Noorden van Volgograd wereldwijd verspreid.

Tot die tijd werd het gebied ten zuiden van de 30 N.B en ten noorden van de 50 N.B. bevrucht door het meer evenwichtige bewustzijn uit het huidige Trans Himalaya gebergte (wat toen nog geen bergen waren maar een vruchtbare vlakte waar uit het interdimensionale centrum Tarim Bekken Lop Nur het +/- 4D bewustzijn spiraalsgewijs over de +/-3D aarde vloeide) en Kazachstan (waar toen nog geen bergen en meren waren maar een vruchtbare vlakte waar uit het interdimensionale centrum Tarim Bekken Lop Nur het +/- 4D bewustzijn spiraalgewijs over de +/- 3D aarde vloeide). De Ganges en Wolga die pas ontstonden nadat Atlantis in de derde wereldoorlog ten onderging en het Himalaya gebergte deed verrijzen terwijl tegelijkertijd het Kaspische Gebergte verdween in de Kaspische Zee zijn niet meer dan herinneringen aan waar het vierde dimensie bewustzijn ophield en het derde dimensie bewustzijn begon.

Vandaag zijn Varanasi en Volgograd niet meer dan de uitdragers van alles wat onbewust geworden is in de delta’s die zich van Delhi tot en met Calcutta en Sari tot en met Sint Peterburg als een litteken door India en Bangladesh en Rusland uitstrekken om ons te herinneren aan de waarheid die wij al zovele malen in onszelf ontkent hebben. Dat de volgelingen van Brahavada en Davor de gebieden ten zuiden van de 30 N.B en ten noorden van de 50 N.B. gingen bevolken mocht niet verhinderen dat er nog vele Shamballa’s nu genaamd Yu (30 Z.B het huidige Lanin als centrum in Zuid Amerika), Lemuria (Grote Oceaan), Atlantis (Atlantische Oceaan) en de Moderne Wereld op de aarde verschenen om de volgelingen van het Tweede zelf weer te herinneren aan het Eerste zelf dat zij eens geweest waren.

4. Vlak na de eerste (Z.B.) en tweede (N.B.) trek uit Shamballa voltrok zich de derde trek naar het Westen richting het huidige Syrië en Babylonie. De Pre-Babylonische tijd der Sumeries en Hitieten bracht vele honderdduizenden jaren later de eerste hoofdstukken van het Nieuwe Testament voort. Aangezien de Joden (een van de 3 Hanoch migraties) in deze tijd van Abraham door de Assyriers aldaar werden gevangen gehouden (omdat de onderhandelingen misliepen over macht en geld) brachten zij deze verhalen en rituelen na de volgende indoctrinatie in Egypte (tweede gevangenschap) mee naar het beloofde ofwel voor hen schijnheilige land. De verhalen die zij uit Babylonie meenamen en later door hen die uit Hanoch richting Egypte vluchtte werden ver(ster)kt, waren de verhalen van: De Ark des Verbonds, De Zondvloed, De onbevlekte bevangenis, De Wederopstanding, De Slang in het Paradijs ofwel Adam en Eva, De vertellingen van Mozes, Genesis, Exodus etc.

5. In de afgelopen paar duizend jaar komen wij nog steeds de leugens van Brahavada en Davor tegen in de vorm van de afgesplitste geloven die de drie eenheid op aarde verkondigen. Of dit nu in India Brahman (geestelijk), Vishnu (mentaal) en Shiva (fysiek) of in Europa De Heilige Geest, De Vader en De Zoon zijn maakt hierbij niet uit. Het is allemaal op afsplitsing en verdeel en heers gebaseerd. Brahavada welke naam staat voor hij die de leugen en illusie verspreid komen wij in allerlei verschijnings c.q. goden vormen in het Hindoe geloof tegen. Davor welke naam staat voor hij die alles opeet vinden wij vandaag nog terug in de woorden Omnivoor, Herbivoor en Karnivoor welke ook weer de afgesplitste drie eenheid voorstelt tussen het Mensen, Planten en Dierenrijk. Deze gepolariseerde +/-3D leugens waren het begin van het Kasten (Hindoe) systeem ofwel gepolariseerde verdeel en heers systeem in India. In Rusland wisselde verzuild super kapitalisme (Tsaren) zich af met communisme (Marx en Lenin) om het verdeel- en heerssysteem mondiaal te verspreiden. De "Flower Power" tijd van de westerse wereld in de 70 er jaren zou veel van deze leugens importeren. Dit was het begin van het Kapitalisme, Communisme, Goeroe en Meester tijdperk van de gepolariseerde waarheid in de Westerse wereld.

6. In de Moderne wereld bracht de komst van Gautama Buddha 500 jaar voor Christus de angel uit dit door Brahavada opgezete kasten systeem in het Oosten. Iets eerder (600 VChr) deed Zoroaster hetzelfde in het Westen. Hierna vertelde Jezus, Mohammed, Ghandi en nog vele onbekende Geheugenversterkers en Bewustzijnstransformators hetzelfde in de rest van de wereld. Vandaag staat de hele wereld na het omdraaien van de woorden van een groot aantal vierdimensionale broeders nog steeds aan de vooravond van de grote innerlijke schoonmaak. De vraag die wij u dan ook vandaag stellen is vanwaar uw Geestelijke lijders, Goeroes en Meesters komen. Van binnen of van buiten U.

Maar laten wij de bovenstaande korte opsomming nog even verruilen voor de tweede trek uit Atlantis naar Egypte 8.000 jaar voor Christus. Dit was de tijd van Osirius. Zoals uw weet kreeg (O)sirius welke niet toevallig de naam is van de enige grootste en verlichtte (Honds)ster in de Gordel van Orion is samen met Isis een onbevlekt (lees evenwichtig) kind genaamd Horus. Het waren dus niet de gepolariseerde Osirius en Isis die het eenheidsbewustzijn wederom op aarde brachten maar het uit hun strijd opgeloste eenheidsbewustzijn dat zij de naam Horus gaven. De naam Horus kan naar het Engels vertaald worden in "Hear Us" en in het Nederlands als "Hoor Ons". Het hier bedoelde Ons is natuurlijk de stem van het Eeenheidsbewustzijn ofwel de stem die een ieder van ons Innerlijk naar huis ofwel ons ware zijn roept. Op aarde kennen wij vandaag alleen nog maar de strijdende verhalen van +/- 4D Osirius, Isis (Hogerbewustzijn) versus de +/- 3D Mens (Onderbewustzijn). Het verhaal van Horus ofwel 0 punt ofwel evenwichtsbewustzijn is allang vergeten. Vergeten omdat het niet past in een samenleving die is gebaseerd op strijd tussen goed en kwaad.

Al meer dan 1 miljoen jaar wordt op aarde steeds opnieuw – cyclus na cylus - het eenheidsbewustzijn aan hen die voelen willen herinnerd (Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis, Hanoch en Moderne wereld) met behulp van de 7 facetten van evenwichtig bewustzijn genaamd innerlijk leiderschap, geloof, filosofie, onderwijs, gezondheid, technologie en levenskunst. De mens die echter nog strijd luistert alleen maar naar Onder- of Hogerbewuste Geestelijke lijders, Goeroes en Meesters maar vergeet dat waarheid nooit in strijd ligt maar altijd in het midden. Het midden dat het evenwicht ofwel stilte in ieder mens voorstelt.

Na het bovenstaande gelezen te hebben zullen vele mensen denken dat onze oorsprong een van de vele sterrenstelsels is. Dit berust echter op een New Age en Science Fiction misvatting. Er bestaan immers triljarden soortgelijke sterrenstelsels en nevels binnen dit Multiversum welke over het algemeen een vergelijkbare historie hebben van grootouders, ouders, kinderen en pubers. Nee onze oorsprong ligt niet in wat voor +/-4D +/-3D dimensie dan ook binnen of buiten dit of de vele andere eindige Universa die wij zelf uit de Eenheid c.q. Onszelf geschapen hebben. Onze oorsprong ligt Overal Binnen en Buiten U tegelijkertijd. Pas wanneer u uw volledige geschiedenis en toekomst binnen en buiten ruimte en tijd weer in uzelf geïntegreerd heeft zult u dit weer als enige waarheid over uzelf beseffen. Zij die de moeite genomen hebben om de 7 stappen naar oneindige vrijheid te doorlopen in woorden, daden en gedachten zullen deze oneindige waarheid al beseffen (zie de 7 delen van De Grote Bewustzijnsverandering c.q. De Nieuwe Dokters). Zij die hun woorden, daden en gedachten nog niet als geheel in zichzelf geïntegreerd hebben zullen blijven steken bij het topje van de ijsberg van hun eigen scheppingsvermogen en onsterfelijke bewustzijn.

Zij die nog steeds blind dus sterfelijk bewust zijn laten zich nog steeds bang maken door Science Fiction boeken en films zoals Aliens, X- files, Star Trek, Star Wars, UFO’s, Alien Abductions, Intergalaxtische Oorlogen, Independence Day, Mars Attacks, War of The Worlds etc. verhalen die helemaal niet in de toekomst maar allang in ons VERLEDEN dus Orion, Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis en Moderne Wereld hebben plaatsgevonden. Ja beste mensen onze beroemde filmmakers, boekenschrijvers en componisten doen niet anders dan het herhalen van hun eigen onverwerkte verleden en toekomst zonder dat ze dit beseffen. Deze zaken hebben dus geen enkele toekomstvoorspellende kracht. Ons hele melkwegstelsel, behalve de aarde is immers vandaag al bevolkt met meer evenwichtige c.q. onsterfelijk eenheids bewuste wezens die geen enkele behoefte meer hebben aan het wederom herhalen van het meest onevenwichtige deel van hun eigen spel. Vandaag wordt onze aarde dan ook omringd door miljarden planeten met een meer evenwichtig en eenheidsgericht onsterfelijk bewustzijn en technologie.

Het is dit meer evenwichtige onsterfelijke bewustzijn van onze broeders en zusters dat onze planeet behoed heeft voor een nog verder val in nog meer extreme onevenwichtigheid. Onze +/-3D technologie is voor onze +/-4D broeders en zusters immers niet meer dan een vuurstenen bijl uit de steentijd. Van al deze meer evenwichtige planeten zult u dan ook in de toekomst niets te duchten hebben. Het enige dat kan gebeuren in de nadagen van dit +/-3D tijdperk is dat tijdens een kunstmatig gecreëerde (economische, voedsel, water, olie, krediet, terrorisme, global warming etc.) crisis een aantal leiders c.q. landen van de planeet aarde voor de zoveelste maal zal proberen de +/-3D macht te grijpen. Om dit legaal en met volle steun van de bevolking te kunnen doen moet natuurlijk eerst wel de noodtoestand afgeroepen worden. Hiervoor is het creëren van een gemeenschappelijke vijand wel heel belangrijk. Behalve Amerika, Rusland, China, Terroristen en Global Warming is er nu een vijfde kandidaat bijgekomen en deze heet "Buitenaardse Wezens" ofwel "Alien Attack".

Om de wereld tegen deze niet bestaande buitenaardse vijand te mobiliseren c.q. een nieuwe wereldorde te stichten zal de desbetreffende Keizer(in) of Koning(in) eerst zijn of haar eigen volk aanvallen en dan de gewenste partij ervan de schuld te geven. Het aanvallen van de eigen bevolking is altijd de eerste stap om het grotere plan van een krankzinnige te realiseren. Dit aanvallen van de eigen bevolking, straks met re-engineerd Alien Technology en ruimteschepen, gaat altijd vooraf aan een (wereld) oorlog om de eigen bevolking te mobiliseren tegen een vijand die helmaal niet bestaat en alleen uit machtswellust, hebzucht en krankzinnigheid gecreëerd wordt om het grondgebied nog verder uit te breiden. Maar veroordeel deze speltechniek niet omdat u allen eens DE Keizer(in) en Koning(in) van deze sterfelijke wereld bent geweest.

Aangezien er een groot aantal mensen met een onsterfelijk bewustzijn uit Amerika, Rusland, China, India, Europa etc. al sinds mensenheugenis met onze collega broeder en zuster planeten uit de 12 sterrenbeelden in contact staan middels Open Contact is de kans groot dat het aantal mensen op aarde dat aan het einde van deze 26.000 jaar durende cyclus kennis neemt van de ware geschiedenis van de aarde en mensheid alleen maar 2 voor 12 ofwel 2012 toeneemt.

Natuurlijk zullen de geregisseerde First Contact ontmoetingen die sinds 1947 tussen de vertegenwoordigers van de toonaangevende op Hoogmoed, Macht en Geld gebaseerde fysieke Families c.q. overheden en schijn Aliens (dat zijn Aliens die gewoon gecreëerd zijn door deze aardse Families zelf om het eigen volk Angst aan te jagen en aan te vallen om een nieuwe wereldorde te forceren) ook plaatsvinden.

Dus

Open Contact ontmoetingen tussen aardbewoners en onze sterrenzusters en sterrenbroeders die voor ieder mens met een onsterfelijk bewustzijn vandaag al mogelijk zijn.

VERSUS

First Contact ofwel Closed Contact ontmoetingen tussen aardbewoners en kunstmatig gecreëerde Aliens die alleen door de toonaangevende Families en hun overheids vertegenwoordigers mogelijk zijn.

Wij verwachten dat er vele First- c.q. Closed contact 3D Mind Control shows ter land ter zee en in de lucht opgevoerd zullen worden door hen die U gevangen willen houden in het aardse sterfelijke bewustzijn middels 3D projecties van Ruimteschepen, Schijn Aliens, Lichtsteden en allerlei soorten heiligen en duivels die u wederom volgzaam naar de afgrond van de sterfelijkheid zullen lijden. En net zoals bij iedere voorbereiding van een (wereld)oorlog of stichting van een nieuwe wereldorde zullen zij u wanneer u genoeg bang bent voor al deze kunstmatig gecreëerde vijanden u vragen om uw vrijheid op te geven middels implantaten, chippen etc. voor het algemeen belang c.q. het grotere heilige doel om het Orion Keizerrijk in al haar pracht en glorie te herstellen.

Dat er helemaal geen Orion Keizerrijk meer komt omdat zowel De Eerste (Lucifer) als De Laatste Orion Keizer (Het Beest) naar huis zijn gegaan zal waarschijnlijk een aantal overblijvende krankzinnigen niet weerhouden om er een kortstondige puinzooi van te maken. Een puinzooi omdat zij naast de hierboven genoemde projecties tevens onder het mom van "The War On Terror" in de afgelopen jaren, in het grootste geheim en op basis van eindeloze geldcreatie op basis van niets en uw arbeid c.q. belastingcenten, de grootste ruimtevloot die de aarde ooit heeft gekend hebben laten bouwen. Een ruimtevloot die haar doel nooit zal bereiken omdat al hun woorden, daden en gedachten al bij onze broeders en zusters bekend waren voordat zij deze konden materialiseren op aarde. Een krankzinnige situatie die alleen nog maar zal verergeren wanneer deze laatste krankzinnigen besluiten om met deze ruimtevloot eerst hun mede aardbewoners aan te vallen c.q. angst aan te jagen en dood en verderf te zaaien voordat zij na een wereldwijde mobilisatie proberen de sprong naar Orion te maken. Een werkwijze die toch wel heel vergelijkbaar is met die in de nadagen – ofwel derde wereldoorlog - van de Orion, Shamballa, Yu, Lemuria, Atlantis Keizerrijken gebruikelijk was.

Uiteindelijk gaat dit natuurlijk net als altijd weer helemaal fout omdat de overgebleven machtswellustelingen van de derde orde elkaar nu al aan de onderhandeltafel beliegen en bedriegen in hun overbekende verdeel en heers en brood en spelen spelletjes. Voordat het echter helemaal uit de hand loopt kunt u zelf beslissen de zevende landing innerlijk in u te laten plaatsvinden waardoor u de grens van tijd en ruimte overschrijd en dus weer vrij bent te gaan en staan waar u wilt in uw schepping. U kunt de wereld waar u zich vandaag bevindt niet veranderen. Deze wereld is namelijk net zoals alle andere scheppingswerelden uw eigen creatie passende bij uw huidige bewustzijn. Wel kunt u uw eigen bewustzijn t.o.v. deze wereld veranderen waardoor u deze als onsterfelijk bewuste ziel ontstijgt, dus niet meer in herhaling hoeft te vallen ofwel incarneren. En daar heeft u dus geen ruimteschip of evacuatievloot voor nodig want deze ruimteschepen en evacuatievloten zijn er alleen maar voor hen die nog niet begrepen hebben dat alleen de transformatie van een sterfelijk in een Onsterfelijk Bewustzijn (Heilige Graal) u kan redden uit deze aardse en astrale hel. Vechten en Vluchten helpt niet meer dames en heren alleen Openbaren en Transformeren is de weg naar uw WARE huis genaamd De EENHEID!

Wanneer u trouwens goed kijkt naar de foto van ons melkwegstelsel dan ziet u dat deze steeds meer op een spiraalnevel begint te lijken hetgeen de voorbode is van een massale bewustzijnsverandering naar het 0 punt of volgende dimensie. In het 0 punt kunt u als mens weer alles en niets tegelijkertijd ervaren. In een andere dimensie gaat u bewust of onbewust de strijd weer aan met de dimensie die u net verlaten heeft.

Besef dames en heren.

Dat de Eerste (Lucifer) en de Laatste Orion Keizer (Het Beest ofwel AntiChrist) al naar huis zijn gegaan.

Dat een Nieuwe Wereldorde het Multiversum niet meer kan veroveren omdat de overgebleven krankzinnigen niet over de kracht en het bewustzijn beschikken om hun taak te vervullen.

Dus u bent gewaarschuwd.

Uw vrijheid is een kostbaar goed.

Uw vrijheid die u kan verlossen van deze aardse wereld.

De aardse wereld der onwetendheid.

Dus STA OP EN OPENBAAR DE WAARHEID DIE IN U ZIT!

Maar volg uw eigen weg en oordeel niets en niemand want alles heeft zijn functie op het grote schouwtoneel des levens.

Want alleen middels uw eigen weg zult u de volledige waarheid over uzelf en uw schepping van het begin tot het eind der tijden leren kennen.

Ken Uzelf!

Ga nu door naar "Voorbij De Sterfelijke Werelden Deel 1 versie 12"

Horus en Seth en de 7 Zusters

www.denieuwedokters.nl

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.