DE ORION KRONIEKEN

DEEL 2

HET ORION KEIZERRIJK SLAAT TERUG EN DE BOUW VAN EEN AARDSE VIRTUELE WERELD TUSSEN HEMEL EN AARDE

Beste Waarheidszoeker,

Zoals we in deel 1 van de Orion Kronieken gelezen hebben zijn de Eerste en de Laatste Orion Keizer weer naar huis teruggekeerd.

In feite betekent dit dat het Aardse spel afgelopen is. Het is immers altijd zo geweest dat wanneer de grote leider en zijn zoon het schouwtoneel verlaten een tijdperk afgesloten wordt en een nieuw tijdperk gaat beginnen.

Het tijdperk van De Transformatie

De transformatie naar een nieuw bewustzijn.

Een bewustzijn waar we weten dat we:

Zelf de schepper zijn van onze eigen realiteit

Er meerdere planeten en sterren met leven bestaan.

We onsterfelijk wezens zijn die niet meer hoeven te incarneren.

Voordat de mensheid als totaliteit gaat beseffen dat we in feite al een aantal jaren met een been in deze nieuwe realiteit c.q. wereld staan zal er nog wel het een en ander moeten gebeuren om iedereen van dit nieuwe bewustzijn op de hoogte te stellen.

Het is dan ook niet voor niets dat er op dit moment wereldwijd vergelijkbare initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten. Initiatieven die niet meer alleen vanuit een sterfelijk aards bewustzijn worden geformeerd maar tevens de eerste onsterfelijke tekenen van het ware leven bevatten. Het ware leven waarin de werelden van de levende en de doden elkaar steeds meer gaan overlappen om uiteindelijk als een geheel samen te smelten.

Dit samensmelten van leven en dood heeft grote gevolgen voor de zaken die wij de komende jaren als mens op deze aarde zullen gaan ervaren. Allereerst zullen er steeds meer mensen komen die in heden, verleden en toekomst kunnen kijken en daardoor het geheel van hun schepping kunnen ervaren en uitwerken. Alras zullen er ruimte en tijd onafhankelijke collectieve uitwerk centrales komen waar groepen mensen hun familie, vriendenkring, stad, land, planeet uitwerkingen samen ter hand zullen nemen. Dus niet alleen zichzelf gaan (h)erkennen vanuit hun eigen standpunt maar dit onsterfelijke standpunt vanuit meerdere gezichtspunten gaan delen met de anderen die vaak al eeuwenlang als familie, vriendenkring, stad, land etc. bij en met elkaar incarneren.

Collectieve groepsuitwerkingen zullen hele normale verschijnselen worden in de komende jaren. Groepsuitwerkingen waar alle deelnemers hun eindeloos herhaalde patronen uit heden, verleden en toekomst zullen reconstrueren om er uiteindelijk afscheid van te nemen.

Afscheid ofwel het grote loslaten wat altijd vooraf moet gaan voordat een nieuwe levensfase aangevangen kan worden.

Het loslaten van de wereld van de sterfelijken voor het bewustzijn van de wereld van de onsterfelijken.

Uit ervaring weten we echter dat dit loslaat c.q. Transformatie proces nogal eens met wat turbulentie gepaard kan gaan.

Deze turbulentie wordt veroorzaakt door ontkenning.

Ontkenning dat deze aarde na het overgaan van de Eerste en de Laatste Orion Keizer drastisch aan het veranderen is.

Een verandering die er uiteindelijk in zal resulteren dat iedereen zich vroeg of laat zal bevrijden uit de gevangenis c.q. uitwerkplaneet die deze aarde millennia lang geweest is. Een rol die onze planeet al vanaf het begin van de ondergang van het Orion Keizerrijk vervult. De grote uitwerkcentrale van het Multiversum waar stervelingen zichzelf wederom kunnen transformeren in onsterfelijke wezens.

Zij die het in het verleden en heden qua Hoogmoed, Macht en Geld voor het zeggen hadden op deze aarde zullen grote moeite hebben met dit loslaten en afscheid.

Millennia lang zijn ze immers door de Eerste en de Laatste Orion Keizer opgevoed, maar zeg liever gehersenspoeld, dat ze eens weer hun erfrecht konden opeisen en weer over de sterren en de planeten van het Multiversum zouden heersen.

De droom van het herstel van het oude Orion Keizerrijk.

Deze droom is echter met het naar huis gaan van de Eerste en de Laatste Orion Keizer wreed verstoord.

We weten immers allemaal dat de beloften van de Eerste en de Laatste Orion Keizer een grote leugen aan zijn Koningen, officieren, manschappen, arbeiders c.q. slaven was.

Een leugen die deze eerste en laatste gevallene alleen maar in stand hield om maar niet te hoeven zien dat hij alleen maar heerste over een nietige planeet in een gigantisch Multiversum van leven.

Een leugen die deze eerste en laatste gevallene alleen maar in stand hield om maar niet te hoeven zien dat zij als stervelingen niet meer in staat waren de grens tussen leven en dood bewust te overschrijden.

Een leugen die deze eerste en laatste gevallene alleen maar in stand hielden om hun volgelingen maar niet te laten zien dat zij in feite helemaal niets te vertellen hebben in de schepping als geheel.

En dat alles onder het toeziend oog van zijn onsterfelijke familie die er alles aan deed om deze pubers weer naar huis terug te laten keren.

Geduld was hierbij een schone zaak.

Geduld dat uiteindelijk aan het eind van de 20e eeuw en het begin van de 21e eeuw is beloond met de terugkeer van onze verloren zonen en vele van hun kinderen en kleinkinderen.

Voor hen die nog onbewust overgebleven zijn op deze aarde staan echter mooie dingen te gebeuren.

Het gebeuren dat iedereen in de komende jaren op een relatief eenvoudige manier het sterfelijke bewustzijn kan inruilen voor een onsterfelijk bewustzijn.

Waarom is het de komende jaren relatief eenvoudig om over te stappen.

Nou dat heeft alles te maken met het uitzetten van de Centrale Orion Mind Control Computer die er al decennia voor zorgt dat de mens blind gehouden werd voor de waarheid. De waarheid dat hij in de beginne een onsterfelijk wezen was net zoals alle andere onsterfelijke wezens in het Multiversum.

Het is dan ook niet voor niets dat sinds de 60ér jaren steeds meer mensen de ogen open doen.

De 60’er jaren waar de Eerste en de Laatste Orion Keizer begonnen met hun laatste uitwerk en loslaat proces dat uiteindelijk aan het eind van de 20e eeuw en in het begin van de 21e eeuw zou resulteren in het terug naar huis gaan van vader en zoon en het uitzetten van de Centrale Orion Mind Control Computer.

Dit afscheid is voor de overgebleven volgelingen van de Eerste en de Laatste Orion Keizer echter moeilijk te verteren.

Zij hebben hun hele bestaansrecht immers al millennia lang opgeofferd c.q. te danken aan deze Keizers en hun verkondigde illusie.

Millennia lang waarin de mammoettanker c.q. ruimtevloot werd voorbereid om eens de aarde te verlaten om het Multiversum weer te veroveren.

Millennia lang waar alle mensen en middelen werden ingezet om het einddoel te realiseren.

Millennia lang waar alles en iedereen opgeofferd wordt voor het grotere doel.

Het doel van DE ENE LEIDER EN ZIJN ZOON die EEN Volk zou leiden.

De leiders die er nu niet meer zijn.

Omdat deze mammoettanker aan voorbereiding niet zomaar van de ene op de andere dag stilgelegd kan worden zullen er in de komende tijd nog een aantal stuiptrekkingen plaatsvinden van het stervende beest.

Stuiptrekkingen waar u als aankomend onsterfelijke natuurlijk eenvoudig doorheen gaat prikken c.q. kijken.

We hebben het hierboven al gehad over het feit dat de werelden van de stervelingen en onsterfelijken elkaar in de komende jaren steeds meer gaan overlappen en dat er steeds meer mensen komen die in heden verleden en toekomst kunnen kijken.

De Eerste en de Laatste Orion Keizer wisten dat dit eens zou gebeuren en hebben daarom samen met hun Koninklijke volgelingen het volgende plan bedacht.

Het plan om een Virtuele wereld tussen hemel en aarde te scheppen die ervoor zou zorgen dat zijn kinderen en kleinkinderen niet alleen fysiek maar ook geestelijk gevangen zouden blijven zitten op de planeet en straks ook virtuele schaduw planeet.

DE VIRTUELE SCHADUWPLANEET

Het huidige Internet dat vandaag niet meer is dan de blauwdruk van de Centrale Orion Mind Control Computer gaat in juni 2008 haar volgende fase in. De fase waarin het Internet van een wereldwijd 2 Dimensionaal netwerk vervangen zal worden door een wereldwijd 3 Dimensionaal netwerk. Een netwerk waar uw TV en PC beelden niet alleen 3D uw huiskamer in zullen komen maar waar ook zowel op aarde als in de ruimte 3D steden, ruimtevaartuigen, mensen etc. geprojecteerd en gecensureerd kunnen worden.

In juni 2008 wordt bij CERN de volgende generatie 3 D Internet en Stargate officieel in gebruik genomen. Een "Next Generation 3D Internet" welke 10.000 maal sneller is dan het huidige Internet en waar alles en iedereen middels micro en nanochips mee verbonden kan worden.

U moet zich dan ook voorstellen dat er in de komende jaren opeens hele steden uit het niets kunnen verschijnen, ruimtevaartuigen de aarde naderen en zelf heiligen zoals Jezus, Mohammed, Brahman, Boedhha, Krishna, Maria, Osirus etc. de mens vanuit de hemel zullen gaan toespreken om hun volk naar huis te leiden. En dan praten we niet eens over de schare valse profeten die de blinden voor de zoveelste keer naar de fysieke en nu ook virtuele afgrond zullen leiden.

Iedere onsterfelijke op aarde zal echter direct door deze interessante 3D schijnvoorstelling heen prikken omdat zij weten dat het niet meer dan de geprojecteerde en gecensureerde 3D schijnwereld is die de huidige machthebbers gebruiken om het volk welke vandaag niet meer dan hun (monetaire) mind control slaven zijn te weerhouden om van bewustzijn te veranderen. Vele mensen zullen dan ook in deze fase verleid worden om wederom de "Mind Control" projecties en censuur te volgen. Projecties die keurig geprogrammeerd, gecensureerd en geprojecteerd zijn door de huidige machthebbers op deze aarde. Machthebbers die dit speciaal voor u doen om u ter herinneren aan het Orion Keizerrijk van lang lang geleden waar het hele Multiversum een holografische 3D projectie was om de Orionieten blind te houden voor de wereld van de onsterfelijken. Op aarde wordt "De Opkomst en Ondergang van het Orion Keizerrijk" dus in het klein nagespeeld om u te herinneren aan wie u eens bent geweest en morgen weer als vrij onsterfelijk wezen kan zijn.

Oordeel daarom de huidige machthebbers, beheersers en controleurs van deze huidige uitwerkplaneet dus niet omdat zij net als u precies doen wat nodig is om u van een sterfelijk wezen te transformeren in een onsterfelijk wezen. De aarde als miniatuur (madurodam) Orion Keizerrijk waar we ons zelf middels onze (emotionele) reacties op onze omgeving kunnen (her)inneren wie we daadwerkelijk eens geweest zijn en morgen als onsterfelijken weer kunnen zijn. En nogmaals besef ook dat u allemaal eens Orion Keizers, Koningen, officieren, manschappen, arbeiders en slaven bent geweest in steeds afwisselende rollen van hoog naar laag en omgekeerd. Er is dus geen schuldvraag omdat u allen betrokken was bij het Orion Spel welke in feite niet meer is dan een uit de hand gelopen Multiverseel spel van een puber die het beter dacht te weten dan zijn ouders. Maar misschien hebben we dit spel gewoon ontworpen omdat we het leuk vonden om eens wat anders te spelen dan de hele dag gezond en gelukkig te zijn. Een God wil zichzelf immers volledig ervaren!

DE EINDDAGEN VAN DE ORION KEIZERRIJK ILLUSIE

In de einddagen van de Orion Keizerrijk illusie en censuur op deze aarde staan we dus voor de uitdaging om onderscheid te leren maken tussen de ware wereld van de onsterfelijken en de illusionaire werelden van de sterfelijken. Sterfelijke werelden die er naast de fysieke aarde ook nog eens een virtueel zusje bij hebben gekregen. Het virtuele zusje dat eigenlijk een kunstmatige kopie is van de astrale wereld waar u normaliter na uw fysieke dood op aarde als sterveling tijdelijk in verblijft totdat u weer reïncarneert op aarde om het Orion Keizerrijk in miniatuur voor de zoveelste keer als sterveling te herhalen of om u voor eens en voor altijd te bevrijden uit deze illusie.

Nu zullen een aantal mensen zeggen.

Ja ja wat een mooie verhalen.

Maar laten we even serieus blijven.

Nou dat gaan we hieronder dan ook even doen.

We gaan u even serieus informeren over hoever het staat met de bouw van de Mini Centrale Orion Mind Control Computer op aarde genaamd CERN 3D Internet en Stargate programma’s.

HET BEGIN VAN HET EINDE

De grote vraag die overblijft na bovenstaande gelezen te hebben is of u zich in de komende jaren voor de zoveelste maal zal laten verleiden om deel te nemen aan een krankzinnige oorlog tegen vandaag terroristen en morgen buitenaardse bezoekers die niet meer zijn dan de draad en draadloze "Mind Control" projecties en op aarde door mensen gebouwde ruimtevloot van onze huidige machthebbers om het volk te mobiliseren voor een illusie.

De illusie van het herstel van het Orion Keizerrijk in al haar pracht en praal.

De illusie van het herstel van het Orion Keizerrijk waarvan de eerste en de Laatste Keizer zelf al naar huis zijn gegaan dus niet meer meespelen.

De illusie die alleen nog maar op deze hele kleine uitwerk planeet bestaat om ons te herinneren aan wie wij eens in Orion zijn geweest en morgen als onsterfelijken weer kunnen zijn.

De illusie dat het mogelijk zou zijn om te vechten tegen onsterfelijke wezens die nooit terugvechten maar alleen toekijken wanneer u weer eens wakker wordt uit uw nachtmerrie.

U vecht immers net als Don Quichotte al millennia lang tegen uzelf.

Maar toch weer even serieus.

Want dat vragen de mensen aan ons.

Zeker zij die wetenschappelijk onderlegt zijn.

Wetenschappers die zoals u waarschijnlijk al weet ervoor zorgen dat de Mini Centrale Orion Mind Control Computer blijft draaien totdat iedereen deze illusiewereld van stervelingen heeft verlaten. Dus oordeel ook de wetenschap niet omdat zij net als de Koningen, officieren, manschappen en arbeiders u helpen uzelf in de uitwerk spiegel te zien. Nu maar hopen dat deze wetenschappers zelf ook nog eens in de uitwerkspiegel gaan kijken want anders zijn zij natuurlijk de laatsten die deze uitwerkplaneet gaan verlaten. Een mooie maar zware taak kunnen wij U vertellen.

Let Op: Zonder onsterfelijk bewustzijn kunt u straks het verschil niet meer zien tussen de onsterfelijke waarheid en de aardse fysieke en virtuele illusie c.q. leugen

DE SERIEUZE LEGENDES VAN DE DOGON, SUMERIERS, EGYPTENAREN, GRIEKEN EN ROMEINEN

Volgens een Dogon legende was de aarde een miljoen jaar gelden nog onderdeel van het Orion Keizerrijk. Een Keizerrijk dat de hele melkweg besloeg en alle nu nog bekende sterren (beelden) en planeten bevatte.

Duizenden bewoonde planeten!

Natuurlijk is het bovenstaande maar een legende. Maar wel een legende die we keer op keer in de geheime geschriften van de Dogon, Sumeriers, Egyptenaren, Grieken en Romeinen tegenkomen en die daarna in de werken van Baruch de Spinoza, Emanuel Swedenborg, Jacob Lorber en Ernest Norman in de afgelopen paar honderd jaar nog eens in de taal van die tijd voor iedereen duidelijk en helder op schrift zijn gesteld. Het Orion Keizerrijk verhaal wat u vandaag dus leest is dus zo oud als de weg naar Rome ik bedoel natuurlijk Orion.

Geschriften en boeken die in de nalatenschappen van vele Keizers, Koningen en Pausen tot aan de dag van vandaag steeds opnieuw opduiken al ware zij onderdeel van een grotere vergeten waarheid. De waarheid van wie wij eens zijn geweest.

Wij citeren even uit een van de geheime maar nu openbare geschriften:

Toen het nieuwe netwerk geïntroduceerd werd in onze maatschappij en alles en iedereen aangesloten werd op de centrale computer splitste de wereld zich in twee delen. Zij die onderdeel werden van een centraal gecontroleerd bewustzijn en zij die vluchten naar de uithoeken van het keizerrijk en andere sterrenstelsels om vrij te blijven van deze overheersing

Drie generaties na de introductie van het nieuwe netwerk was de fysieke wereld volledig vervangen door een virtuele wereld die gecontroleerd werd door een centrale computer, een Familie en een Keizer

In de laatste fase van het keizerrijk toen de hemelse vrijen de slaven kwamen bevrijden verviel de laatste keizer in waanzin waarna hij de centrale computer uitzette waardoor het Orion Keizerrijk en alles wat daarmee verbonden was in een seconde tot stof verviel

Wanneer je dit soort zaken leest in geschriften die duizenden jaren en misschien wel miljoenen jaren oud zijn dan begin je je af te vragen waar Stanley Kubrick, Gene Roddenberry, Steven Spielberg, George Lucas, de Wachowski Brothers en Peter Jackson hun inspiratie vandaan hebben gehaald.

Films Stanley Kubrick:

2001 – A Space Odyssey 1968

Films Steven Spielberg:

Close Encounters of the Third Kind 1977

E.T. 1982

Indiana Jones 1989 i.s.m. George Lucas

Jurrasic Park 1997

Artificial Intelligence 2001

War of the Worlds 2005

Films George Lucas

Starwars IV – A New Hope 1977

Starwars V – The Empire Strikes Back 1980

Starwars VI – Return of the Jedi 1983

Indiana Jones 1989 i.s.m. Steven Spielberg

Starwars I – The Phantom Menace 1999

Starwars II – Attack of the Clones 2002

Starwars III – Revenge of the Sith 2005

Films Wachowski Brothers

Matrix 1 The Matrix

Matrix 2 The Matrix Reloaded

Matrix 3 The Matrix Revolutions

Films van Peter Jackson

Fellowship of the Ring

The Two Towers

The Return of the King

Films Ridley Scott, James Cameron, Jean Pierre Jeunet

Alien 1979 (*)

Aliens 1986

Alien 3 1992

Alien Resurrection 1997

(*) Are WE the Orion Aliens?

En natuurlijk de prachtige Star Trek reeks van Gene Roddenberry die al in 1966 begon om ons bewust te maken van onze buitenaardse oorsprong.

Alle bovenstaande films staan in geuren en kleuren omschreven in "De Orion Kronieken" die vele vele duizenden jaren ouder zijn dan de filmscripts van bovenstaande regisseurs en producers. Naar alle waarschijnlijkheid zijn deze regisseurs en producers door onze oude onsterfelijke vrienden geïnspireerd en/of hebben zij de boeken van Baruch de Spinoza, Emanuel Swedenborg, Jacob Lorber en Ernest Norman gelezen voordat zij hun epische verhalen begonnen te schrijven en produceren.

Je begint je dan ook af te vragen of science fiction iets is wat nog in de mogelijke toekomst ligt of al in ons verleden heeft plaatsgevonden en nu plotseling weer opduikt om ons te herinneren dat het niet verstandig is om weer in herhaling te vallen in de komende jaren.

En laten we eerlijk zijn toen wij in de zeventiger jaren "De Orion Kronieken" in boekvorm ter hand gesteld kregen waren wij bijzonder sceptisch. Maar bij nader onderzoek bleek het toch om kopieën van originele exemplaren te gaan uit lang vervlogen tijden. De verhalen in deze geheime geschriften waren echter zo extreem anders dan de geschiedenis zoals we die vandaag over het universum, aarde en het ontstaan van de mensheid kennen en op school leren dat wij het absolute waanzin vonden om deze zaken al in de zeventiger jaren aan een groter publiek te presenteren. Met deze verhalen zou de wereld zoals wij die vandaag kennen immers letterlijk op zijn kop gezet worden.

En dan bedoelen wij meer dan met de prachtige (fictie) boeken zoals Neale Donald Walsch Gesprek met God, Dan Browns Da Vinci Code, Het Bernini Mysterie, Maya 2012 voorspellingen, Nostradamus anagrammen etc. nu al het geval is. Deze werken zijn alleen maar op aarde verschenen om de mensheid al een beetje wakker te maken voor hetgeen in de komende jaren werkelijk te gebeuren staat.

Kortom er zou letterlijk niets overblijven van de (schijn)heilige huisjes die vandaag nog zeer populair zijn in onze geschiedenisboeken.

Wij gaven "De Orion Kronieken" dan ook eind jaren zeventig terug om ze gewoon maar te vergeten als hersenspinsels van…… Ja van wie eigenlijk.

Maar toen gebeurde er iets heel raars.

Na 911 werd bekend gemaakt dat er een geheel nieuw Internet gebouwd zou worden om de wereld nog veiliger te maken voor iedereen.

Toen we de specificaties lazen gingen onze haren recht overeind staan.

Het waren de specificaties van de Centrale Orion Mind Control Computer. Net zoals wij die 30 jaar eerder gelezen hadden in "De Orion Kronieken".

Wat is hier aan de hand.

Is het toeval.

WAT GAAT ER DE KOMENDE JAREN GEBEUREN ALS HET NIEUWE IPv6 INTERNET (CERN 3D INTERNET STARGATE) GEACTIVEERD EN WERELDWIJD INGEVOERD WORDT

Hieronder vind u het relaas!

De Nieuwe IPv6 Mini Centrale Orion Mind Control Computer

In een publicatie van de Amerikaanse overheid van 2006 lazen wij het volgende:

From: Office of E-Government and Information Technology

Subject: Transition Planning for SECRET

By June 2008, all U.S. government agencies must upgrade their networks to ensure an orderly and secure transition to SECRET

Exact volgens de planning werd in juni 2008 het CERN Next Generation 3D Internet en Stargate project officieel geopend. Een Internet dat 10.000 maal sneller is dan het huidige Internet en volledig 3D is ingericht.

Bovenstaande transitie is trouwens tevens onderdeel van de Patriot Acts I, II, III, Logan Act, TIPS project en Nieuwe Anti Terrorisme wetgeving die tussen 2003 en 2008 dank zij de Bilderberg Conferenties, Council On Foreign Relations (CFR), Club van Rome, Committee of 300, Travistock Institute, RAND Institute, Pieter Baan Kliniek, VN, NSA en aanverwante NGO’s wereldwijd zijn ingevoerd. De laatste fase van het grootse uitwerkspel is aangevangen dames en heren. Wij moeten bovengenoemde organisaties en daarin werkende mensen dan ook dankbaar zijn dat ze in een relatief korte tijd in staat zijn geweest om de Mini Orion Mind Control Computer na te bouwen welke iedere aardbewoner in de komende jaren precies laat zien wie hij of zij eens in Orion zijn geweest. Ja wij kunnen u verzekeren dat de ware aard van de mensheid volledig naar buiten zal komen in de laatste dagen aan het eind van deze uitwerkcyclus.

Wat gaat er gebeuren voor juni 2008 ofwel net voor de Olympische Spelen in China Bejing.

De "Next Generation 3D Internet" ofwel IPv6 wordt wereldwijd ingevoerd.

Een nieuwe generatie Internet die gestandaardiseerd zal worden op iedere Personal Computer, Notebook, Mini Computer, Mainframe, GSM, UMTS, GPS, Game Computer, RFID, Nanochip etc. etc. Een wereldwijde GLOBAL standaard dus.

Alle grote computer en telecom bedrijven in de wereld zoals Microsoft, Google, IBM, Yahoo, Cisco, HP, Dell, Sony, Boeing, Lockheed Martin, Nextel, Nokia, Motorolla, AOL, McAfee, Norton, Warner Bros, Napster, Verizon etc. etc. zijn al druk bezig om hun hele producten en diensten assortiment om te bouwen.

Windows Vista, Google en Yahoo zullen de eerste van vele vele producten en diensten zijn die in de komende maanden en jaren geïntroduceerd worden om zich volledig aan deze nieuwe standaard te confirmeren.

Wat zijn de voordelen:

Het Internet wordt sneller en veiliger. De CERN Next Generation 3D Internet technologie is 10.000 x sneller dan het huidige Internet.

Er kunnen veel meer IP adressen aangemaakt worden.

Spam, virussen, troyan horses , phising wordt een halt toegeroepen.

Hoge snelheid tele- en 3D video conferencing en projecties.

Een beter inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het heelal.

En om niet te vergeten de grootste Orion Keizerrijk uitwerk uitdaging waar de mensheid voor gestaan heeft sinds haar val op deze mooie aarde.

Wat zijn de nadelen:

Geen enkele privacy meer.

Centrale controle en beheersing van al het Internet verkeer.

Centrale coördinatie van alle censuur en vrijheid van meningsuiting.

Centrale aansturing en manipulatie van hen die middels draad en draadloze (nanochip) verbindingen aangesloten zijn op dit netwerk.

Maar misschien zijn deze nadelen wel grote voordelen in het uitwerkcircus op deze aarde.

WIE ZIJN ER BETROKKEN

De NSA, DARPA, U.S. Government en Department of Defense hebben in de afgelopen twee jaar meer dan 100 miljard besteed aan de transitie van het oude naar het nieuwe Internet.

"The U.S. government and the Department of Defense, two of IPv6’s stongest proponents estimated to spend anywhere from $ 25 billion to $ 75 billion in transition"

Bron: SearchNetworking.com 2006

"China plans on completely switching to the Next Generation Internet network by 2008 for the Olympic Games"

Bron: San Francisco Chronicle 2006.

"The European Union has now spent over $ 216 million transitioning to the Next Generation Internet"

Bron: EC 2006

De VN zal door de Bilderberg Organisatie, CFR, Committe of 300 etc. als operationele mondiale controle en beheersorganisatie gepositioneerd worden waarover binnenkort een grote leider de scepter zal gaan zwaaien om ons mee te nemen naar een mooie veilige en vooral centraal gestuurde eenduidige toekomst

Bron: Waar hebben we dat al eens eerder gehoord 2006

Hierna zijn bijna alle bedrijven en particulieren letterlijk verplicht om ook over te stappen omdat het oude c.q vrije Internet over een paar jaar, wij verwachten rond 2010, gewoon ophoudt te bestaan.

Dit levert de IT industrie volgens Forbes Magazine naar verwachting een extra omzet van 10 triljard dollar op in de komende 2-5 jaar.

"The biggest economic boom in history is on the way… Potentially it could eclipse the unprecedented economic expansion from 1992-1999"

Bron: Forbes Magazine 2006

"The worlds largest technological upgrade is on deck"

Bron: TechWeb 2006

WIE GAAN ER PROFITEREN VAN DEZE TRANSITIE

Stel u voor:

A. Dat niet alleen alle PC, PDA’s, GSM, UMTS, GPS, Game Stations maar ook alle RFID’s, Nanochips een IP adres krijgen. RFID’s = Radio Frequency ID (nano) chips. Radiografische chips die zo groot zijn als een zandkorrel en straks net zoals de 666 streepjescode standaard in alle producten en middels implantaten ook in dieren, planten en mensen zullen zitten. Allemaal aangesloten op een centraal en veilig (draadloos) netwerk welke de Mini Orion Mind Control Computer is.

B. Dat de online omzet volgens Forrerster Research door deze nieuwe technologie van 200 miljard omzet in 2006 zal doorgroeien naar 1 triljard in 2010. Zoals wij in 1996 al voorspeld hadden zal de virtuele economie de fysieke economie over een paar jaar ingehaald hebben qua omzet en winstgevendheid.

C. Dat het aantal Internet transacties van alleen al "The Social Security Administration" zal toenemen van 120 naar 500 miljoen per dag. En dan praten we nog niet eens over de andere VN, overheden, departementen en het bedrijfsleven.

D. Dat volgens Viz marketing er straks meer dan 7 miljoen websites per dag toegevoegd zullen worden aan het Internet.

E. Dat de helft van de mensheid rond 2010 in zowel de fysieke als virtuele werelden zoals 3D "Second Life" zullen leven en zaken doen.

Om deze gigantische groei van de komende jaren het hoofd te bieden is "The Next Generation 3D Internet" gebaseerd op een 32 bits architectuur welke in staat is 79 Octillion IP adressen (getal met 27 nullen) te genereren. Wij denken ruim voldoende om alle mensen, dieren, planten en producten in de komende jaren te chippen en op dit centraal gecontroleerde en beheerste Internet aan te sluiten en zo nodig af en toe middels Transcraniele Magnetische Stimulatie (TMS) wat bij te sturen. Want zij die zich niet aan de spelregels van de Orion Keizer houden kortom zich niet Politiek Correct gedragen moeten gecorrigeerd worden middels subtiele veranderingen in uw hersengolven. Nee bruut leger en (geheime) politie geweld behoort in de komende jaren tot het verleden. De meeste sterfelijken zullen zeer gewillig datgene doen dat ze door de Mini Centrale Orion Mind Control Computer draad en draadloos geïnspireerd krijgen. De onsterfelijke op aarde die toch niet denken c.q. hun hersenen gebruiken zullen van al deze elektromagnetische manipulaties geen tot weinig last hebben. Elektromagnetische TMS manipulatie werkt immers niet op uw onsterfelijke bewustzijn maar alleen op uw sterfelijke hersenen.

Er is echter een probleem.

De Eerste en De Laatste Orion Keizer zijn al naar huis gegaan.

Dus het plan gaat niet door.

Er komt geen Nieuwe Wereldorde

Er komt geen herovering van het Orion Keizerrijk

En zij die het toch proberen c.q. er bewust aan meedoen zullen zich voor de zoveelste maal in de meest afschuwelijke ellende storten. En het maakt hierbij niet uit of je van Koninklijke bloede bent of een gewone (monetaire) slaaf van het systeem want alle daders en medeplichtigen gaan gewoon voor de bijl. Hun eigen bijl welteverstaan.

Het enige wat aan het eind van dit verhaal overblijft is:

UW BESLISSING

De beslissing om deze cyclus nogmaals te herhalen als sterveling of van bewustzijn te veranderen en net zoals de Eerste en de Laatste Orion Keizer naar huis te gaan.

We horen graag spoedig van U

Ga nu door naar "De Orion Kronieken Deel 3 versie 12"

Horus en Seth en de 7 Zusters

www.denieuwedokters.nl

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.