DE ORION KRONIEKEN

DEEL 1

IN DEN BEGINNE VAN DEZE FYSIEKE SCHEPPING WAS ER HET ORION KEIZERRIJK

VRAAGT U ZICH WEL EENS AF WAAROM ALLE PYRAMIDES, MAYA, INCA ETC. TEMPELS EN HUNNEBEDDEN NAAR ORION WIJZEN

Beste Waarheidszoeker,

Eens heel lang gelden was de mensheid vrij en leefde tussen de sterren in het Multiversum. Doch zoals het altijd gaat in gepolariseerde scheppingen was dit vrije leven niet voldoende om onszelf volledig te leren kennen. Al snel begonnen de sterfelijke tegenstellingen van goed en kwaad in het Orion Keizerrijk zich te manifesteren en polariseren en braken er schermutselingen uit. Schermutselingen die uiteindelijk zouden resulteren in een sterrenoorlog (Starwars The War of the Worlds) van ongekende proporties. Op haar hoogtepunt waren nagenoeg alle planeten en zonnen c.q. sterrenbeelden in ons Multiversum betrokken bij deze sterfelijke strijd tussen goed en kwaad. Een strijd die nooit gewonnen maar alleen losgelaten kan worden door van bewustzijn te veranderen. Het bewustzijn van de onsterfelijken. De onsterfelijken die vandaag allemaal leven in NetherNetherLand, volgens de Sumeriers en Egyptenaren het land van de Goden. Het land waar wij eens allemaal vandaan kwamen voor de polarisatie in het huidige Multiversum. Het land van de volledige zelfkennis.

WAT WIJ OP AARDE ZIJN VERGETEN

Wat wij op aarde vergeten zijn is dat na de ondergang van het Orion Keizerrijk de Eerste en de Laatste Orion Keizer, Koningen, officieren, manschappen en arbeiders zich teruggetrokken hebben op deze fysieke aarde en haar astrale zuster. De aarde is dan ook de laatste gepolariseerde oorlogs planeet in het Multiversum. De laatste planeet waar de Ex Orion Keizers, Koningen, officieren, manschappen en arbeiders die niet van bewustzijn veranderen keer op keer van rol wisselen en keer op keer incarneren om zichzelf in elkaar volledig te leren kennen.

En dat is niet eenvoudig omdat bij velen het tegenstrijdige EGO/OGE zo groot is dat zij liever keer op keer sterven ofwel zelfmoord plegen en incarneren c.q. in herhaling vallen dan hun gepolariseerde schepping c.q. illusie los te laten. Maar de aarde en haar astrale zuster zijn geduldig en kijken alleen maar toe hoe het streven van deze blinden om het oorspronkelijke Orion Keizerrijk "The Orion Empire" weer in alle glorie te herstellen keer op keer mislukt.

HET SPEL DER STERVELINGEN

Al generaties lang proberen de Ex Orionieten op aarde genaamd Lemuriers, Atlantiers, Sumeriers, Dogon, Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Joden, Spanjaarden, Nederlanders, Engelsen, Duitsers, Japanners, Amerikanen, Chinezen en alle daarop volgende "Empires" om alle krachten van de aarde te bundelen om een Nieuwe Wereldorde te stichten. Een nieuwe wereldorde die de sprong naar huis moet maken om het oude Orion Keizerrijk, als heerser van alle planeten en sterren c.q. sterrenbeelden, in ons Multiversum weer in al haar pracht en praal te herstellen.

Keer op keer, incarnatie na incarnatie mislukt het plan van de Eerste en de Laatste Orion Keizer en gaan al zijn medeplichtigen met hem ten onder. Keer op keer worden hij/zij en al zijn/haar koningen, officieren, manschappen en arbeiders ofwel slaven teruggeworpen in de stof van deze prachtige aarde ofwel uitwerkplaneet. De aarde en haar astrale zuster die geduldig wachten totdat alle Ex Orionieten zichzelf weer volledig leren (h)erkennen c.q. herinneren hoe het eens was om Vrij en Onsterfelijk te zijn in het Multiversum en Eenheid daarachter. Ook in de laatste cyclus van deze tijd proberen een aantal Ex Orionieten hun illusionaire erfrecht weer op te eisen middels alle mogelijke verwarrende aardse verdeel en heers en brood en spelen spelletjes o.b.v. het volgen van De Grote Keizerlijke Orion Illusie o.b.v. EGO/OGE, hoogmoed, machtmisbruik en hebzucht.

Maar ook deze keer zullen al deze sterfelijke aardbewoners er achter komen dat de grens tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid ofwel het eeuwige leven niet overschreden kan worden middels geweld maar alleen door bewustzijns verandering.

DE BELOFTE VAN DE EX ORION KEIZER AAN ZIJN BLINDE VOLGZAME KONINGEN WAS EEN GROTE LEUGEN

De Grote Keizerlijke Orion Illusie en leugen is de belofte van de Eerste en de Laatste Orion Keizer aan al hun blinde volgzame Koningen dat zij mee zouden delen in de glorie van het te heroveren Orion Keizerrijk. De belofte dat ieder van de twaalf koningen weer over een eigen sterrenbeeld zou heersen. De belofte die al in den beginne een leugen was omdat de Ex Eerste en de Laatste Orion Keizer ook zelf vast zaten op aarde en alle sterrenbeelden in de afgelopen miljoen jaar weer bevolkt zijn door wezens met een meer evenwichtig of onsterfelijk bewustzijn.

Wezens met een meer evenwichtig of onsterfelijk bewustzijn die ons al vele duizenden jaren bezoeken en helpen om weer onsterfelijk bewust te worden ofwel mee naar huis te gaan. Wezens die ons niet bezoeken om onze planeet te veroveren omdat geen enkel meer onsterfelijk wezen de eigenaar wil worden van een vervuilde oorlogs c.q. uitwerkplaneet. Wezens die precies weten wat onze verlangens en behoeften zijn omdat zij voor hun Transformatie c.q. Bewustzijnsverandering eens zelf gevallen Ex Orion strijders zijn geweest.

WAAROM ZITTEN WE HIER OP AARDE VAST

We zitten hier, ondanks al onze schijnbaar hoogstaande technologische vuurpijl technieken, nog steeds op aarde vast om er niet nog een keer een Multiversele puinhoop van te maken c.q. wederom een interdimensionale sterrenoorlog te ontketenen.

Want denkt u nu echt dat wanneer we met ons huidige sterfelijke en oorlogzuchtige bewustzijn van goed en kwaad losgelaten zouden worden in het Multiversum er vrede en vrijheid zou gaan heersen tussen de sterren.

Nee dames en heren dan zouden wij binnen de kortste keren vervallen in dezelfde situatie waaraan het Orion Keizerrijk en al haar inwoners bijna een miljoen jaar geleden aan ten onder is gegaan.

We zouden met ons huidige bewustzijn alleen maar in herhaling vallen.

Dus wordt er naar ons gekeken.

Gekeken door Ex Orion collega’s, onterecht Aliens genoemd omdat het gewoon onze broers en zussen zijn, die al in vorige levens beseft hebben dat het zo niet verder kon gaan en de huidige weg, zoals we deze op aarde en vele planeten en zonnen in het Multiversum in de afgelopen miljoenen jaren doorlopen hebben, vroeg of laat altijd lijdt tot de tijdelijk sterfelijke zelfdestructie.

Tijdelijke sterfelijke zelfdestructie omdat we eindeloos de tijd en ruimte krijgen om ons te herinneren aan wie we echt zijn.

En dat zijn onsterfelijke grenzeloze wezens.

Maar laten we even teruggaan naar de huidige status van onze oorlogs c.q. uitwerkplaneet.

Deze is in de 20e eeuw na 2 wereldoorlogen drastisch veranderd.

De grootste verandering is niet dat we als mensheid veel veranderd zijn maar dat er steeds meer mensen met een onsterfelijk bewustzijn sinds de twee laatste wereldoorlogen zijn bijgekomen.

Mensen die tot inzicht zijn gekomen dat het eindeloos achter een Keizer(in) aanlopen die ten koste van alles en iedereen als enige doel heeft De Grote Illusie van het Orion Keizerrijk in al haar glorie te herstellen niet de meest gezonde en gelukkige ervaring in je leven is.

Er is echter een groot verschil tussen de 20e en 21e eeuw.

In de 20e eeuw leefde de eerste en de laatste Keizer van het Orion Keizerrijk nog op aarde.

Aan het einde van de 20ste eeuw kwam de Eerste Orion Keizer echter tot inkeer c.q. herinnering en besloot uit de sterfelijke wereld te stappen om weer terug naar huis te gaan.

In navolging van zijn vader kwam ook de Laatste Orion Keizer in het begin van de 21e eeuw tot inkeer c.q. herinnering en besloot uit de sterfelijke wereld te stappen om weer terug naar huis te gaan.

Thuis naar de wereld van de onsterfelijken.

De wereld waar deze twee personen ooit eens heel lang gelden vandaan kwamen.

De situatie waar we nu op aarde voor staan is dat de eerste en de laatste grote baas zijn verdwenen en we op deze planeet alleen nog maar de blinde en slaafse koningen c.q. generaals en hun officieren, manschappen en arbeiders over hebben.

En dat is een interessante situatie kunnen wij u vertellen.

Want wat gebeurt er in een sterfelijke wereld wanneer de grote baas en zijn zoon zijn opgestapt.

Dan ontstaat er een familieruzie over de opvolging.

Een familieruzie over wie de volgende Keizer van de Aarde mag worden.

Nee niet de volgende Keizer van het Orion Keizerrijk omdat deze personen van de derde orde daar gewoon de capaciteiten c.q. het bewustzijn niet voor hebben.

En omdat deze erfopvolgers van de Orion Keizer bewust zijn dat ze deze planeet niet kunnen verlaten dan alleen middels bewustzijnsverandering hebben zij een strategie ontwikkeld om iedereen dom en blind te houden.

Blind en dom omdat wanneer ZIJ (Hoogmoedige) de erfopvolgers van de Orion Keizer de planeet niet kunnen verlaten ook niemand anders deze mogelijkheid krijgt.

En zo worden wij de nazaten van het Orion Keizerrijk al duizenden aardse jaren opgevoed, geïndoctrineerd en gehersenspoeld dat:

Er maar een God is. De Orion God welke de Orion Keizer was.

Er maar een planeet is waar leven mogelijk is

Er maar een leven mogelijk is.

Maar de mensheid begint Wakker Te Worden

Alle officieren, manschappen en arbeiders beseffen nu ook wel dat het bovenstaande onzin is.

De onzin dat de Aardse God die wij aanbidden alleen maar een Oorlogs God is die eens alleen maar op aarde leefde dus buiten deze aarde van geen enkele betekenis is.

De onzin dat er maar een planeet met leven in het Multiversum zou bestaan terwijl er triljarden planeten met levende wezens zijn.

De onzin dat we maar een leven hebben terwijl we keer op keer op deze oorlogs c.q. uitwerkplaneet en haar astrale zuster incarneren om van stervelingen wederom onsterfelijk te worden.

Want ja dat is enige doel waarom alle Keizers, Koningen, officieren, manschappen en arbeiders keer op keer (on)bewust op deze aarde incarneren.

Incarneren om vroeg of laat naar huis te gaan.

Naar ons huis der onsterfelijken

Naar ons huis van Het Eeuwige Leven.

Dat willen we (on)bewust toch allemaal.

We zijn het strijden beu dames en heren

We zijn het liegen en bedriegen beu dames en haren

We zijn het eindeloos ziek en ongelukkig zijn beu dames en heren

We willen ALLEMAAL naar huis.

En dat gaat ook gebeuren.

Aan het eind van deze cyclus van 26.000 jaar zullen er weer vele de wereld van de onsterfelijken betreden.

Waarom

Omdat ze weer logisch gaan nadenken maar zeg liever intuïtief voelen

En voor eens en voor altijd afstand nemen van de onzin die ons al generaties lang ingeprent wordt.

Wat zou er gebeuren als alle officieren, manschappen en arbeiders besluiten om al in dit aardse leven onsterfelijk te worden.

Zouden de laatste Koningen en Koninginnen met Keizerlijke aspiraties dan niet alleen komen te staan met hun krankzinnige aspiratie.

De aspiratie om het gewoon nog een keer te proberen.

Gewoon om te kijken hoever je kan gaan met je krankzinnige vrijheidsberoving.

Gewoon om te kijken hoever je kan gaan met je krankzinnige belastingverhogingen.

Gewoon om te kijken hoever je kan gaan met je krankzinnige spel der illusies en verwarring.

Nog een keer om niet alleen de Keizer van de wereld te worden.

Maar ook de Keizer van het Orion Keizerrijk.

Zouden ze zo gek zijn om dit zonder de grote leider en zijn zoon te proberen

De grote leider en zijn zoon die al naar huis zijn gegaan.

Zouden ze wederom zo gek zijn om hun volk in het verderf te storten

Zouden ze wederom zo gek zijn om te denken dat hun geheime spelletjes niet allang ontmaskerd, ontdekt en bekend zijn in de wereld van de onsterfelijken omdat men het in den beginne al wist.

Zouden ze wederom zo gek zijn om iedereen op deze wereld te verbieden om kennis te nemen van de onsterfelijkheid c.q. onsterfelijk te worden ofwel hun volk blind, dom, arm en ziek te houden waardoor ze makkelijker te manipuleren zijn.

Zouden ze wederom zo gek zijn om net als bij alle oorlogen eerst hun eigen volk aan te vallen om daarna iemand anders de schuld te geven waardoor de mobilisatie van een leger een stuk eenvoudiger wordt.

Zouden ze wederom zo gek zijn om miljarden mensenlevens in een Derde Wereldoorlog, Eugenics en Mind Control programma’s op te offeren om De Nieuwe Wereldorde op aarde te bewerkstelligen.

Zouden ze wederom zo gek zijn om de kunstmatige creatie van een kunstmatige vijand zoals het communisme, terrorisme en global warming te vervangen door de kunstmatige creatie van een "Alien Invasion".

De vijand van buiten deze aarde die de hele wereld uit Angst moet verenigen en mobiliseren tegen een gevaar dat helemaal niet bestaat. Want waarom zou je je meer onsterfelijk bewuste broers en zussen aanvallen.

Zouden ze wederom zo gek zijn om te denken dat ze met hun primitieve re-engineerd UFO ruimtevaartuigen en wapens het Orion Keizerrijk kunnen heroveren terwijl deze zaken niet meer dan primitieve pijl en bogen zijn in een strijd die nooit gestreden zal worden.

Zouden ze wederom zo gek zijn om aan het eind van deze cyclus als enig nog op deze aarde rond te waren zonder officieren, manschappen en arbeiders omdat hun EGO/OGE gewoon te groot is om te bekennen dat hun Koninklijke titels, status, macht en geld van geen enkele betekenis zijn in het Multiversum laat staan de Eenheid en volledig gebaseerd zijn op de leugen die eens door hun vaders, de Eerste en Laatste Orion Keizer verteld werd. De leugen dat ze de ware en rechtmatige erfgenamen zijn van het Orion Keizerrijk. De leugen die er al duizenden jaren voor zorgt dat ze keer op keer een ziekelijk, ellendig en ongelukkig leven lijden op zowel deze aarde als haar astrale zuster. Een Hels leven!

ALLEEN, maar om hun ware afkomst te blijven ontkennen.

Hoe lang denk je dat je deze eenzaamheid kan volhouden

Voor eeuwig en altijd?

Nou de grote baas en zijn zoon konden dit al niet en wij voorspellen daarom dat de komende jaren een gigantische Exodus op gang komt van mensen die het sterfelijke bewustzijn voor een onsterfelijk bewustzijn gaan inruilen.

Vrije gelukkige en gezonde mensen

Vrije gelukkige en gezonde mensen die het zat zijn om hun ziel nog langer aan de Eerste of Laatste Orion Keizer c.q. zijn zelfbenoemde opvolgers de Koningen te verkopen in ruil voor wat tijdelijk sterfelijk aards geluk in de vorm van Hoogmoed, Macht en Geld.

Bent U al een van hen

Wordt het niet eens tijd om weer naar huis te gaan dames en heren.

Dan gaat u samen met ons op weg

Op weg naar de onsterfelijkheid.

Ga nu door naar "De Orion Kronieken Deel 2 versie 12"

Horus en Seth en de 7 Zusters

www.denieuwedokters.nl

P.S. Vechten, Vluchten of Openbaren en Transformeren dat is de grote vraag in de 21e eeuw

Geen Copyright Dus Geef Het Door aan vrienden en gelijkgezinden.

P.S.1 En voor alle duidelijkheid. Alle mensen op deze aarde zijn eens Keizer(in), Koning(in), Officier, Soldaat, Arbeider en Slaaf geweest omdat we ieder nieuw leven op aarde van rol wisselen om tot de volledige zelfkennis c.q. spiegeling van ons totale zelf te komen. De zelfkennis van Wie Ben Ik!

P.S.2 Oordeel dan ook nooit een Keizer(in), Koning(in), Officier, Soldaat, Arbeider en Slaaf omdat zij u precies laten zien wie u zelf eens geweest bent! Net als uw rol is hun rol van grote betekenis voor het bereiken van totale zelfkennis.